De Lijn 20-04-2022: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: DE LIJN

Product-Dienst / Produit-Service: Campagne tegen fraude

Media / Média: Affiche

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De affiche toont drie lachende jonge personen die alle drie een smoothie vooraan in beeld houden, in het midden een zwarte man, rechts van hem een witte vrouw en links een gekleurde vrouw met een hoofddoek.
Bovenaan de tekst: “Je betaalt toch ook voor die smoothie…” en rechts onderaan: “waarom dan niet op bus en tram? Betaal je rit vooraf en vermijd een boete. Ontdek alle mogelijkheden op delijn.be/betaalopties.”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager deelde mee dat de affiche jongeren van allochtone afkomst met zwartrijden associeert. Volgens hem is ze stigmatiserend.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de affiche in kwestie en van de klacht dienaangaande volgens dewelke deze reclame jongeren van allochtone afkomst met zwartrijden associeert.

Zij heeft vastgesteld dat de affiche drie personen van verschillende huidskleur en achtergrond toont, waaronder een witte vrouw, die alle drie een smoothie vooraan in beeld houden, met daarbij onder meer de tekst: “Je betaalt toch ook voor die smoothie… waarom dan niet op bus en tram? Betaal je rit vooraf en vermijd een boete.”.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder onder meer nota van genomen dat hij koos voor verschillende campagnebeelden die reizigers tonen van verschillende origines en huidskleuren die authentiek en herkenbaar zijn zodat iedereen zich ermee kan identificeren, omdat zijn reizigers een weerspiegeling van onze samenleving zijn.

De Jury is van mening dat de betrokken affiche zich er inderdaad toe beperkt om een diverse samenleving in beeld te brengen zoals de adverteerder beoogt, zonder daarom meteen ook een bepaalde groep personen te viseren of specifiek in verband te brengen met het laakbare gedrag dat hij in zijn campagne wenst aan te kaarten.

Zij is derhalve van oordeel dat deze reclame niet van aard is om een bepaalde groep personen te stigmatiseren of in diskrediet te brengen en evenmin indruist tegen de JEP-Regels inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen