Coronacrisis & JEP: info voor adverteerders, communicatiebureaus en media

KLACHTENBEHANDELING  

De JEP wil de sector erover informeren dat zij, rekening houdend met deze uitzonderlijke omstandigheden, voor niet-dringende dossiers uiteraard haar procedure voor de behandeling van klachten versoepeld heeft.  

Bij de opening van elk dossier vraagt de JEP aan de adverteerders/communicatiebureaus en de media of zij de mogelijkheid hebben om de JEP een antwoord te bezorgen rekening houdend met de huidige crisis, en in dat geval binnen welke termijn ongeveer. De personen die klacht indienen worden ook geïnformeerd dat de behandeling van een dossier langer kan duren dan normaal.  

Bij manifeste inbreuken of bij een manifest gebrek aan inbreuken, kan de JEP bovendien artikel 4 van het Juryreglement toepassen, dat het Secretariaat toestaat om een ontwerpbeslissing op te stellen zonder het standpunt van de adverteerder te vragen. Dit ontwerp wordt vervolgens voor goedkeuring aan de Jury voorgelegd.  

 

ADVIESAANVRAGEN  

Ook de adviesprocedure blijft beschikbaar, maar ook hier kan niet worden uitgesloten dat de behandeling van een dossier langer duurt dan normaal. Wij rekenen op uw begrip terzake.  

Om een zo vlot mogelijke behandeling van uw adviesaanvraag te verzekeren, vraagt de JEP dan ook om adviesaanvragen tijdig in te dienen en om het te beoordelen materiaal in te dienen in lichte bestanden en met een toelichting over de geplande campagne en de vragen in dit verband, zodat de Juryleden die het dossier nu vanop afstand dienen te beoordelen hun taak op adequate wijze kunnen vervullen.  

ander nieuws