Colruyt 15-11-2019: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: COLRUYT

Product-Dienst / Produit-Service: Rundvlees

Media / Média: Andere (folder)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De advertentie in de folder bevat onder de titel “Belgisch rundvlees van de bovenste plank” onder meer de volgende tekst:

“Al het rundvlees dat u bij Colruyt vindt, is van het Belgische witblauwras. Een bewuste keuze, zo legt Jurgen uit: “In de eerste plaats omdat het vlees van eigen bodem is, maar ook omdat de ‘blanc bleu belge’ een grote spiermassa heeft met een heel fijn spierweefsel. Dat zorgt voor heel mals en sappig vlees met een volle smaak.”.

Daaronder een foto van een rund en een kleinere foto van twee mannen in een stal met runderen.

 

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager deelde mee dat de kwaliteit van het Belgisch Witblauw-rund goed omschreven en gepromoot wordt, maar betreurde het dat bij de tekst een foto werd gezet van een Holstein-rund en dat de aankoper Jurgen bij een rund van een gans ander ras zijnde Blonde d’Aquitaine staat.

Volgens hem is dit volledig misleidend, niet correct en dus ook niet ethisch verantwoord. Hij haalde aan dat de adverteerder zowel de consumenten zaken vertelt die niet juist zijn als de producenten, zijnde fokkers van Witblauw-runderen, in een negatief daglicht stelt. Hoewel er woordelijk geen sprake is van een negatieve uiting naar de sector toe, komt het gebruiken van een foto van een onverzorgd rund van een ander ras dan het Witblauw volgens hem op hetzelfde neer als appelsienen vergelijken met citroenen.

 

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen

Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de advertentie in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft er met name nota van genomen dat de klacht verwijst naar het feit dat foto’s van andere rundersoorten zijn gebruikt in een advertentie ter promotie van het Belgisch Witblauw-rundvlees en dat volgens de klager aldus niet alleen de consumenten zouden worden misleid maar ook de producenten van laatstgenoemde rundersoort zouden worden gedenigreerd.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat het hier een bijzonder spijtige fout betreft, met betrekking tot dewelke hij onder meer reeds een rechtzetting doorvoerde op het vlak van de archivering van de afbeelding, via diverse kanalen zijn excuses overmaakte en de nodige maatregelen nam binnen de afdeling marketing om dergelijke vergissingen niet meer te laten voorvallen, daar het voor hem belangrijk is zijn activiteiten met kennis van zaken en met respect voor de herkomst van het product uit te oefenen, met in het verlengde daarvan ook een correct informeren van de klant.

Hoewel de Jury deze reactie op prijs stelt, houdt zij eraan te beklemtonen dat zij reclame-inhouden dient te beoordelen vanuit het standpunt van het doelpubliek ervan, in casu de gemiddelde consument.

Welnu, zij is dienaangaande van mening dat het loutere gebruik van de kwestieuze foto’s in deze advertentie niet van aard is om de eventuele aankoopbeslissing van de consument met betrekking tot het gepromote type rundvlees in deze of gene zin te beïnvloeden.

Zij is derhalve van oordeel dat de advertentie niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden of zijn gebrek aan kennis uit te buiten op dit punt.

Mede gelet op het feit dat de advertentie zich, zoals de klager overigens zelf opmerkt in zijn klacht, positief uitlaat over het gepromote type rundvlees, zonder zich daarbij negatief uit te laten over andere types rundvlees, is de Jury tevens van oordeel dat de advertentie niet van aard is om bepaalde groepen rundvleesproducenten te denigreren.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten en de klacht ongegrond verklaard.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen