Colruyt 03-05-2024: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: COLRUYT

Product-Dienst / Produit-Service: Koersbox

Media / Média: Andere (verkooppunt), folder

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De affiche in de verkooppunten bevat de slogan “Geen koers zonder bier.” (“Pas de bonne course sans bonne bière” in het Frans) met daarbij een afbeelding van de Koersbox en een aantal andere bieren.

De voorpagina van de folder bevat bovenaan de volgende titel en tekst:
“Geen koers zonder bier
Bier en wielrennen: twee totaal verschillende domeinen waarin België uitblinkt maar die in onze streken ook onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Vroeger had elk dorp niet alleen zijn eigen brouwerij maar ook zijn eigen koers. En dus ook een wielerclub waar elke wielrenner kon rekenen op zijn (supporters)café. Hoog tijd om deze twee nationale passies in de kijker te zetten met enkele bijzondere producten uit ons assortiment.”.
Daaronder een afbeelding van de gepromote bierbox en de zes Belgische bieren die deze bevat.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager, de Controledienst Tabak en Alcohol van de Dienst Inspectie van Consumptieproducten van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu verwees naar een affiche in een winkel van de adverteerder en naar zijn folder. Volgens hem is dit een inbreuk op artikel 9 van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken, dat het volgende bepaalt: “Reclame zal in geen geval suggereren dat de consumptie van alcoholhoudende dranken de sportprestaties positief beïnvloedt”.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame-uitingen in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft, en met name aanvoert dat de betrokken reclame indruist tegen artikel 9 van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant).

Zij heeft vastgesteld dat de betrokken reclame-uitingen een bierbox met zes Belgische bieren, de zogenaamde Koersbox, promoten aan de hand van respectievelijk de slogan “Geen koers zonder bier” in het Nederlands en de slogan “Pas de bonne course sans bonne bière” in het Frans.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder onder meer nota van genomen dat het opzet van de gevoerde campagne erin bestond om twee aspecten van het Belgische cultureel erfgoed, met name de wielerklassiekers en de biercultuur, in de context van het moment van het plaatsvinden van koersen op een neutrale wijze met elkaar te verbinden, waarbij de in de kijker geplaatste bieren een link met de koers hebben, zoals de plaats waar het bier gebrouwen wordt of de benaming ervan.

Wat de Nederlandstalige versie van de slogan betreft, is de Jury van mening dat voldoende duidelijk is dat deze betrekking heeft op de passieve sportbeleving door toeschouwers en supporters van de wielerklassiekers, en niet de activiteit van het wielrennen of de prestaties van wielrenners als dusdanig betreft.

Wat echter de Franstalige versie van de slogan betreft, is de Jury de mening toegedaan dat de toevoeging van het adjectief “bonne” bij het woord “course” met zich meebrengt dat wel degelijk de indruk wordt gewekt dat de kwaliteit van het wielrennen als sportieve activiteit zelf positief zou worden beïnvloed door de gepromote, in hoofdzaak alcoholhoudende, bieren.

Zij is derhalve van oordeel dat de Franstalige versies van de betrokken reclame aldus wel degelijk van aard zijn om te suggereren dat de consumptie van alcoholhoudende dranken de sportprestaties positief beïnvloedt in de zin van artikel 9 van het Convenant.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de Franstalige reclame te wijzigen op dit punt, en bij gebreke daaraan deze reclame niet meer te verspreiden.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen