Clinic 2650 12-02-2020: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: CLINIC 2650

Product-Dienst / Produit-Service: Esthetische ingrepen

Media / Média: Internet (Instagram, Facebook)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De Facebook- en Instagramposts in kwestie bevatten naast een afbeelding van een jong ogende linkerhand en een oud ogende rechterhand de volgende tekst: “Don’t let your hands give your age away… www.clinic2650.be #eerlijkeesthetiek #PRP #profhilo #co2laserresurfacing”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klaagster haalde twee elementen aan met betrekking tot de posts.
Volgens haar wordt aan de hand van een bedrieglijke foto gesuggereerd dat men van heel oude handen terug jonge handen kan maken.
Daarnaast wordt volgens haar aan vrouwen verteld dat het niet ok is om handen te hebben die bij hun leeftijd passen en worden mensen complexen aangepraat.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de Facebook- en Instagramposts in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de posts in kwestie naast een afbeelding van een jong ogende linkerhand en een oud ogende rechterhand de volgende tekst bevatten: “Don’t let your hands give your age away… www.clinic2650.be #eerlijkeesthetiek #PRP #profhilo #co2laserresurfacing”.

Gelet op de Wet van 23 mei 2013 tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren en tot regeling van de reclame en informatie betreffende die ingrepen, was de Jury van mening dat voorafgaandelijk diende te worden onderzocht of deze communicatie als zodanig toelaatbaar is in het licht van deze bijzondere wetgeving, en heeft zij de betrokken kliniek om een standpunt dienaangaande verzocht.

Zij heeft bovendien overeenkomstig haar Reglement het advies ingewonnen van een deskundige met betrekking tot deze voorafgaandelijke vraag.

Welnu, rekening houdend met dit advies is de Jury van mening dat de in de communicatie vermelde ingrepen binnen het toepassingsgebied van de voormelde wet vallen.

Zij is vervolgens tevens van mening dat het hier gaat over reclame in de zin van artikel 2, 6° van de Wet van 23 mei 2013 tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren en tot regeling van de reclame en informatie betreffende die ingrepen, dat het begrip “reclame” omschrijft als “iedere vorm van op het publiek gerichte mededeling of handeling die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel heeft de (…) bedoelde ingrepen te bevorderen, ongeacht de daartoe aangewende plaats, drager of aangewende technieken, reality-tv-uitzendingen inbegrepen”.

Zo heeft het gebruik van de afbeelding van een jong ogende linkerhand naast een oud ogende rechterhand volgens de Jury in casu een wervend effect dat het informatieve te boven gaat, en gaf de betrokken kliniek zelf aan dat de begeleidende tekst beoogt erop te wijzen dat de handen wel eens worden ‘vergeten’ bij een esthetische behandeling.

De Jury is derhalve van oordeel dat de posts in kwestie verboden reclame vormen in de zin van artikel 20/1 van de voormelde wet, dat het volgende stelt: “Het is elke natuurlijke of rechtspersoon verboden om reclame voor (…) bedoelde ingrepen te verspreiden.”.

Zij is derhalve niet toegekomen aan een verdere inhoudelijke beoordeling van de klacht.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame in kwestie niet meer te verspreiden.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen