Citroën 26-03-2019: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: CITROEN

Product-Dienst / Produit-Service: Citroën Select

Media / Média: Internet (website)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

Op de webpagina waarnaar de klaagster verwees, met de tekst “Citroën Select – Zoek uw tweedehandsvoertuig in ons netwerk”, stond er bovenaan in een rode balk “Profiteer van 1.000 € extra bij de overname van je huidige wagen! *” en “Meer weten”.
Door op deze tekst te klikken, kwam men op een pagina met de volgende tekst:
“Ontdek onze occasies en profiteer van onze saloncondities!
Profiteer van 1.000€ extra bij de overname van je huidige wagen bij aankoop van een CITROËN C3, C3 Aircross, C4, C4 Cactus, C4 Picasso of Grand C4 Picasso occasie van minder dan 2 jaar oud van het label Citroën Select.
Aanbieding geldig in de deelnemende verkooppunten van het Belgische Citroën Select-net, van 1 februari tot en met 28 februari 2019.
Meer info op overname.citroen.be”.

Klacht(en) / Plainte(s)

Volgens de klaagster doet de adverteerder uitschijnen dat men bij een overname tijdens deze actieperiode 1000 euro meer krijgt dan gebruikelijk is.
Ze vulde het formulier in verband met de overname van een tweedehandsvoertuig in en vernam dat ze voor een dergelijk oud voertuig moest langskomen voor een waardebepaling omdat die afhankelijk is van wat handelaars nog zouden bieden. Korte tijd daarna was haar voertuig defect en besloot ze om het te vervangen. Haar garage die ook Citroën verkoopt vond een handelaar die nog 400 euro bood voor de auto en ze besliste om een voertuig te kiezen uit het aanbod van Citroën Select omwille van de actie.
De klaagster vernam van haar garage, die alle merken mag verkopen waaronder ook Citroën, dat deze het voertuig in kwestie kon opvragen en dat dit via hem kon worden gekocht, maar het bleek dat deze garage de bestelbon niet kon opmaken en dat ze daarvoor naar een Citroën garage moest gaan. Daar ter plaatse moest men volgens de klaagster haar oude voertuig niet eens zien en bepaalde men dat de overnamepremie welgeteld 1000 euro was: meer bepaald 0 euro voor haar voertuig dat zij bovendien op eigen kosten naar daar moest brengen + 1000 euro “extra”. Van een taxatie van de oude wagen aan de hand van de marktwaarde was helemaal geen sprake. De 1000 euro was gelijk aan de overnamepremie.
De klaagster stelt vast dat men het woord “extra” in de reclameboodschap, wat haar ertoe aangezet heeft om een bepaald type van auto te kopen, dus blijkbaar niet letterlijk moet nemen en vindt dit misleidend.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame zoals deze verschenen is op de website van de adverteerder en die onder andere het volgende vermeldde: “Profiteer van 1.000 € extra bij de overname van je huidige wagen! *” en op de volgende pagina: “Aanbieding geldig in de deelnemende verkooppunten van het Belgische Citroën Select-net”.

Ze heeft tevens kennisgenomen van de klacht en met name van het feit dat de klaagster, aangezien haar voertuig te oud was, het niet heeft kunnen laten waarderen door eenvoudigweg het voorziene formulier in te vullen en zich vervolgens met haar defecte voertuig naar een garage heeft begeven die geen deel uitmaakt van het netwerk van het merk Citroën.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder, heeft de Jury er terdege nota van genomen dat deze niet gebonden kan zijn door een overnameaanbod van een garage die geen deel uitmaakt van het netwerk in kwestie, waarbij de deelnemende garages beschikbaar waren op de betreffende website van de adverteerder.

De Jury heeft vastgesteld dat de klaagster echter wel heeft kunnen profiteren van de 1.000 euro extra bij overname die, in voorkomend geval, effectief toegevoegd werden aan de basisovername voorgesteld door een deelnemende garage en dit in overeenstemming met de reclame in kwestie.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame die vermeldt “1.000 extra” niet misleidend is in haar formulering op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

//////////

Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.

Le Jury a pris connaissance de la publicité telle qu’elle est parue sur le site de l’annonceur en néerlandais et qui mentionnait entre autres ce qui suit : “Profiteer van 1.000 € extra bij de overname van je huidige wagen! *” en op de volgende pagina: “Aanbieding geldig in de deelnemende verkooppunten van het Belgische Citroën Select-net”.

Il a également pris connaissance de la plainte et notamment du fait que la plaignante, parce que son véhicule était trop ancien, n’a pas pu le faire évaluer en remplissant simplement le formulaire prévu et s’est alors rendue avec son véhicule défectueux dans un garage ne faisant pas partie du réseau de la marque Citroën.

Suite à la réponse de l’annonceur, le Jury a bien noté que celui-ci ne peut pas être lié par une offre de reprise d’un garage ne faisant pas partie du réseau en question, les garages participants étant eux repris sur le site dédié de l’annonceur.

Le Jury a constaté que la plaignante a cependant bien bénéficié des 1.000 euros extra de reprise qui s’ajoutaient effectivement, le cas échéant, à la reprise de base proposée par un garage participant et ce, conformément à la publicité en question.

Le Jury a dès lors estimé que la publicité qui mentionne « 1.000 € extra » n’est pas mensongère dans sa formulation sur ce point.

A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ce point.

Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.

andere beslissingen