Circus 12-03-2018: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: CIRCUS

Product-Dienst / Produit-Service: Kansspelen online / Jeux de hasard en ligne

Media / Média: Internet (banner, website)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De banner bevat onder andere de volgende vermeldingen:
“Speel al je favoriete spelen op circus.be!”,
“€ 10 gratis* + tot € 250 gratis! + € 30 freebet”,
“Profiteer ervan!” en daaronder in kleine letters:
“*€ 5 gratis wanneer je de code MAGIC invult in het veld ‘promotiecode’ van het inschrijvingsformulier + € 5 inschrijvingsbonus.”.

Door te klikken op “Profiteer ervan!”, komt men op de website van de adverteerder in de rubriek “Maak mijn account aan” met de vermelding “Gratis inschrijvingsbonus” en twee opties die men kan aanklikken:
“€ 5 gratis – casino-aanbod – € 5 bonus om te spelen!” en
“€ 5 gratis – aanbod sportweddenschappen – € 5 gratis weddenschappen!”.
Daaronder een vakje “Gelieve dit vakje aan te vinken indien je geen inschrijvingsbonus wil genieten”.
Op het einde van het inschrijvingsformulier een link naar de gebruiksvoorwaarden.
Op de verschillende pagina’s van de website eveneens een link naar de Algemene gebruiksvoorwaarden, met onder andere het “Bonusreglement”.

//////////

La bannière contient entre autres les mentions suivantes :
« Retrouvez vos jeux préférés sur circus.be ! »,
« 10 € offerts* + jusqu’à 250 € offerts ! + 30 € freebet »,
« J’en profite ! » et en dessous, en petits caractères :
« * 5 € offerts en indiquant le code MAGIC dans le champ « Code promotionnel » du formulaire d’inscription + 5 € offerts lors de l’inscription. ».

En cliquant sur « J’en profite ! », on arrive sur le site de l’annonceur, dans la rubrique « Créez votre compte » avec la mention « Bonus inscription » (en néerlandais : « Gratis inschrijvingsbonus ») et deux options à cliquer :
« 5 € offerts – offre casino – 5€ de bonus à jouer ! » et
« 5 € offerts – offre paris sportifs – 5€ de paris gratuits ! ».
En-dessous, une case et « Cochez cette case si vous ne souhaitez pas bénéficier du bonus à l’inscription ».
A la fin du formulaire d’inscription, un lien vers les termes et conditions.
Sur les différentes pages du site, également un lien vers les Conditions générales d’utilisation, avec entre autres le « Règlement bonus ».

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager verwijst naar een reclamebanner met de vermelding “€ 10 gratis + tot € 250 gratis + € 30 freebet” en een button “Profiteer ervan”. Als hij hierop klikte kwam hij uit bij de website van Circus waar dan staat € 5 gratis casino-aanbod en € 5 gratis weddenschappen.
Als hij echter de algemene voorwaarden bestudeert (deze staan niet bij de aanbieding, maar wel op de website van Circus), ziet hij dat:
1. er rondspeelvoorwaarden en andere voorwaarden gelden voor de € 10 gratis;
2. de € 250 niet gratis is, maar dat hij er een geldstorting voor moet doen. Voor de € 250 gelden er dan ook weer rondspeelvoorwaarden;
3. de € 30 freebet niet gratis is, maar hij een betaalde weddenschap moet doen. Voor de freebet gelden dan ook weer rondspeelvoorwaarden.
Hij vindt € 250 gratis en € 30 freebet misleidend, want er moet geld gestort worden en er gelden speelverplichtingen.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft vastgesteld dat de banner die het voorwerp uitmaakt van de klacht onder andere vermeldt “€ 10 gratis + tot € 250 gratis! + € 30 freebet” en dat men door te klikken op “Profiteer ervan!” uitkomt op de inschrijvingspagina van de website van de adverteerder met de vermelding “Gratis inschrijvingsbonus” en twee opties die men kan aanklikken: “€ 5 gratis – casino-aanbod – € 5 bonus om te spelen!” en “€ 5 gratis – aanbod sportweddenschappen – € 5 gratis weddenschappen!”.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder, heeft de Jury genoteerd dat deze aldus aan zijn gokkers bonussen en freebets voorstelt en dat deze onderworpen zijn aan strikte voorwaarden. Zij heeft eveneens terdege nota genomen van het feit dat om toegang te krijgen tot dit aanbod, de spelers voorafgaandelijk de algemene gebruiksvoorwaarden dienen te lezen en accepteren en dat zij de mogelijkheid hebben om deze bonussen te weigeren.

De Jury heeft eveneens genoteerd dat de algemene voorwaarden, hierbij inbegrepen het bonusreglement, beschikbaar zijn op de website van de adverteerder en onder andere betrekking hebben op de toepassing van een “playthrough”, namelijk het aantal keren dat de speler de waarde van het bonusgeld moet inzetten om deze in afhaalbaar geld om te zetten.

De Jury heeft aldus vastgesteld dat de promotie onderworpen is aan een stortingsvereiste, aan een verplichting om de bonus vrij te spelen alvorens het bonusgeld kan worden afgehaald en aan voorwaarden om de winsten van gratis inzetten af te halen, maar dat de banner zelf noch het bestaan van algemene voorwaarden, noch dat van deze specifieke voorwaarden vermeldt.

De Jury is van mening dat deze voorwaarden een substantiële informatie vormen die de reclame nalaat te vermelden en dat het derhalve gaat om een misleidende omissie.

Zij is bovendien eveneens van mening dat de terminologie gebruikt op de banner in kwestie, namelijk “€ 10 gratis + tot € 250 gratis! + € 30 freebet”, en op de inschrijvingspagina van de website van de adverteerder, namelijk “Gratis inschrijvingsbonus” en eveneens “€ 5 gratis” en “5 € gratis – € 5 gratis weddenschappen!” in deze context van aard is om de consument te kunnen misleiden over de juiste draagwijdte van de promotie.

Zij is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie van aard is om de gemiddelde consument te kunnen misleiden op deze punten en dus misleidend is in de zin van artikels VI. 97 en 99 van het Wetboek van economisch recht en artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Code).

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen (banner en website), en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

//////////

Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.

Le Jury a constaté que la bannière qui fait l’objet de la plainte mentionne entre autres « 10 € offerts + jusqu’à 250 € offerts + 30 € freebet » et qu’en cliquant sur « J’en profite ! » on arrive sur la page d’inscription du site internet de l’annonceur avec la mention « Bonus inscription » (en néerlandais : « Gratis inschrijvingsbonus ») et deux options à cliquer : « 5 € offerts – offre casino – 5€ de bonus à jouer ! » et « 5 € offerts – offre paris sportifs – 5€ de paris gratuits ! ».

Suite à la réponse de l’annonceur, le Jury a noté que celui-ci propose ainsi à ses parieurs des bonus et des freebets et que ceux-ci sont soumis à des conditions strictes. Il a également pris bonne note du fait que pour accéder à cette offre, les joueurs sont tenus préalablement de lire et d’accepter les conditions générales d’utilisation et qu’ils ont la possibilité de refuser ces bonus.

Le Jury a également bien noté que les conditions générales, en ce compris le règlement des bonus, sont disponibles sur le site de l’annonceur et concernent entre autres l’application d’un « playthrough », à savoir le nombre de fois que le joueur doit miser la valeur de l’argent bonus pour le convertir en argent retirable.

Le Jury a ainsi constaté que la promotion est soumise à une obligation de dépôt, à une obligation de compléter le bonus avant de pouvoir retirer l’argent bonus et à des conditions pour retirer les gains des parties gratuites, mais que la bannière elle-même ne mentionne pas l’existence ni des conditions générales, ni de ces conditions spécifiques.

Le Jury est d’avis que ces conditions constituent une information substantielle que la publicité omet de mentionner et qu’il s’agit dès lors d’une omission trompeuse.

Par ailleurs, il est également d’avis que la terminologie utilisée dans la bannière en question, à savoir « 10 € offerts + jusqu’à 250 € offerts + 30 € freebet », et sur la page d’inscription du site de l’annonceur, à savoir, « Gratis inschrijvingsbonus » (dans la version en néerlandais) et également « 5 € offerts » et « 5 € offerts – 5€ de paris gratuits ! », est dans ce contexte de nature à pouvoir tromper le consommateur sur la portée correcte de la promotion.

Il a dès lors estimé que la publicité en question est de nature à pouvoir induire le consommateur moyen en erreur sur ces points et est donc trompeuse au sens des articles VI. 97 et 99 du Code de droit économique et des articles 3 et 5 du code de la Chambre de Commerce Internationale (Code ICC).

Compte tenu de ce qui précède et sur la base des dispositions susmentionnées, le Jury a dès lors demandé à l’annonceur de modifier la publicité (bannière et site internet), et à défaut de ne plus la diffuser.

Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.

andere beslissingen