Centaura 03-05-2017: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: CENTAURA

Product-Dienst / Produit-Service: Evenement “Lustrum Madness”

Media / Média: Internet (Facebook)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De klager verwees naar een aankondiging op Facebook van de studentenclub Centaura met betrekking tot het evenement “Lustrum Madness” dat door de studentenclub in kwestie werd georganiseerd en waarin sprake is van “gratis vaten Jupiler”.

Klacht(en) / Plainte(s)

Volgens de klager, de Controledienst Tabak en Alcohol van de Dienst Inspectie van Consumptieproducten van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, is er een inbreuk op het Alcoholconvenant, meer bepaald:

– artikel 2.2, aangezien de fuif doorgaat in het campusrestaurant van Hogeschool West-Vlaanderen te Kortrijk;
– artikel 3.1, aangezien 8000 pinten bier ter beschikking worden gesteld aan ongeveer 285 aanwezigen (en 736 geïnteresseerden). Al zouden er nog 1000 mensen aanwezig zijn, dan nog betekent dit 8 pinten per persoon, hetgeen als onverantwoordelijk en overmatig kan worden beschouwd;
– artikel 11.1, wegens het ontbreken van de educatieve slogan.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft deze communicatie onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen en in het licht van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant).

De Jury heeft kennis genomen van de aankondiging op Facebook van de studentenclub Centaura betreffende het evenement “Lustrum Madness” van de studentenclub in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft tevens kennis genomen van de reacties van de verschillende in de klacht vermelde partijen, met name studentenclub Centaura en producent AB InBev, waaruit blijkt dat, hoewel tussen studentenclub en producent een algemene commerciële relatie bestaat, deze laatste niet betrokken was bij de organisatie van of de communicatie rond het specifieke evenement waarvan sprake in de klacht.

Gelet op het bovenstaande is de Jury van mening dat de communicatie in kwestie het evenement van deze studentenclub betreft en geen alcoholreclame in de zin van het Convenant uitmaakt.

De Jury is derhalve van oordeel dat de communicatie in kwestie niet binnen het toepassingsgebied van het Convenant valt en er in casu dus evenmin sprake kan zijn van een overtreding van dit Convenant.

Zij verwijst in dit verband tevens naar eerdere recente uitspraken van de Jury die op haar website kunnen worden geraadpleegd, waaronder Chez Choseken 09/11/2016, Huis der Rechten 06/04/2016, KLJ Tielen 13/04/2016.

De Jury heeft de klacht derhalve ongegrond verklaard.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen