Casino333 11-12-2018: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: CASINO333

Product-Dienst / Produit-Service: Kansspelen online

Media / Média: Internet (website)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

Op het moment van de klacht stond op de homepage van de website van de adverteerder onder meer het volgende vermeld:
“Geluk, kans, en vooral een goede strategie zullen van jou een winnaar maken. Wees niet bang voor de croupier, jij gaat dit spel winnen.”.
en onder de rubriek “Over ons”:
“CASINO333 keert de hoogste prijzen uit maar altijd binnen een wettelijk kader en op een plezierige wijze.”
“Door geluk, toeval en vooral een goede strategie word je winnaar. Wees niet bang voor de croupier, omdat je deze wedstrijd op CASINO333 gaat winnen.”
“Je beschikt over de meest recente spellen met het hoogste prijzen %.”

Klacht(en) / Plainte(s)

De klaagster vindt de tekst “Geluk, kans, en vooral een goede strategie zullen van jou een winnaar maken. Wees niet bang voor de croupier, jij gaat dit spel winnen.” misleidend. Roulette e.d. zijn immers een kansspel en geen strategiespel. Een goede strategie speelt dus geen rol bij de bepaling of je wint of verliest. “Wees niet bang voor de croupier, want jij gaat dit spel winnen” impliceert ook dat je wint, terwijl dat met gokspelen absoluut geen zekerheid is. Er worden ook beweringen gedaan dat Casino333 de hoogste prijzen en het hoogste % uitkeert, maar enig bewijs daarvan ontbreekt.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame in kwestie en van de klacht die hierop betrekking heeft.

De Jury heeft met name vastgesteld dat op de website van de adverteerder, op het moment van de klacht, onder andere het volgende vermeld was:
“Geluk, kans, en vooral een goede strategie zullen van jou een winnaar maken. Wees niet bang voor de croupier, jij gaat dit spel winnen.”, “Door geluk, toeval en vooral een goede strategie word je winnaar. Wees niet bang voor de croupier, omdat je deze wedstrijd op CASINO333 gaat winnen.”

en

“CASINO333 keert de hoogste prijzen uit (…)”, “Je beschikt over de meest recente spellen met het hoogste prijzen %.”.

Met betrekking tot de vermeldingen die verwijzen naar het feit dat men gaat winnen of een winnaar worden, is de Jury van mening dat de beweringen in kwestie te absoluut gesteld zijn.

Met betrekking tot het feit dat er vermeld wordt dat men winnaar wordt door geluk, kans/toeval en vooral een goede strategie, is de Jury van mening dat de nadruk op de strategie leggen door middel van het woord “vooral” misleidend is ten aanzien van de gemiddelde consument.

Wat de prijzen uitgekeerd door de adverteerder betreft, is de Jury van mening dat, bij gebreke aan informatie die de beweringen in kwestie zouden kunnen staven, de betrokken vermeldingen op dit punt eveneens misleidend zijn.

In deze context is de Jury van oordeel dat de reclame op de betrokken website, zoals deze op het moment van de klacht verscheen, van aard was om de consument te kunnen misleiden, wat in strijd is met artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de betrokken reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan deze niet meer te verspreiden.

Dienaangaande heeft de Jury er nota van genomen dat de adverteerder, naar aanleiding van de klacht, zijn website gewijzigd heeft door sommigen van de vermeldingen in kwestie te vervangen door de volgende vermeldingen:
“Geluk, kans en vooral een goed strategie kunnen van jou een winnaar maken. Wees niet bang voor de croupier, jij kan dit spel winnen.”, “Door geluk, toeval en vooral een goede strategie kan je de winnaar worden.”

en

“CASINO333 keert hoge prijzen uit (…)”.

De Jury heeft derhalve de adverteerder nog verzocht om het woord “vooral” uit de vermeldingen in kwestie te verwijderen en om de vermelding “Je beschikt over de meest recente spellen met het hoogste prijzen %.” te wijzigen of niet meer te gebruiken.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen