Carrefour 25-10-2019: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: CARREFOUR

Product-Dienst / Produit-Service: Online aankopen / Achats en ligne

Media / Média: Radio

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De radiospot gaat als volgt:
Meisje: “Mama, mag er nog wat water bij?”
Moeder: “Water? Aja tuurlijk, ja zeker, schatteke. Plat of bruis?”
Meisje: “In mijn bad eh.”
Moeder: “Ah ja, sorry. Ja, mama was efkes bezig met boodschappen doen eh.”
Meisje: “Ja.”
VO: “Ja, op carrefour.eu doe je je boodschappen gewoon terwijl je de kindjes in bad stopt en je krijgt nu zelfs 19,50€ korting op je eerste bestelling. Doe je boodschappen wanneer en hoe je maar wil op carrefour.eu. Carrefour, we hebben allemaal recht op het beste. Voorwaarden op carrefour.eu.”

//////////

Le spot radio se déroule ainsi :
Fille : « Maman, tu peux rajouter de l’eau ? »
Maman : « Euh, qu’est-ce qu’il y a ? Euh, pétillante ou plate ? »
Fille : « Non, dans mon bain ! »
Maman : « Ooh pardon, excuse-moi. Je suis en train de faire les courses mon chaton. »
VO : « Eh oui, sur carrefour.eu on peut faire ses courses en donnant le bain aux enfants et en ce moment vous avez 19,50€ de réduction sur votre première commande. Vos courses en ligne c’est quand vous voulez, comme vous voulez sur carrefour.eu. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Conditions sur carrefour.eu. »

Klacht(en) / Plainte(s)

De klaagster deelde mee dat je een kind in bad in de gaten moet houden en dat afgeleid zijn omdat je online bezig bent niet ok is. Volgens haar wordt in het spotje zelfs heel hard benadrukt dat de moeder niet aan het opletten is omdat ze aan het shoppen is.
Zij deelde ook mee dat kinderen in een paar cm water kunnen verdrinken en dat je te allen tijde moet opletten en erbij blijven. Een reclame die aanmoedigt om snel-snel nog iets anders te doen lijkt haar geen goed voorbeeld en ontmoedigt jonge en/of onwetende ouders niet om zich te laten afleiden tijdens het in bad gaan van hun kind, integendeel.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de radiospot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de spot promotie voert voor de website van de adverteerder om je boodschappen online te bestellen.

Volgens haar heeft de enscenering als doel om het gemak waarmee men zijn boodschappen online kan doen op de voorgrond te plaatsen en de slogan “Doe je boodschappen wanneer en hoe je maar wil op carrefour.eu” te illustreren.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft zij er nota van genomen dat het kind ouder is dan 5 jaar en dat de moeder dicht bij haar is, wat volgens haar ook duidelijk blijkt uit de spot zoals deze werd gerealiseerd.

De Jury is van mening dat het afgeleid zijn van de moeder duidelijk met een humoristische knipoog gebracht wordt en dat de reclame derhalve niet van aard is om door de gemiddelde consument opgevat te worden als een beschrijving van een potentieel gevaarlijke handeling of een situatie waarin de gezondheid of de veiligheid niet gerespecteerd worden.

Gelet op het voorgaande is zij van oordeel dat de spot in kwestie niet aanzet tot gevaarlijk gedrag en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

//////////

Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.

Le Jury a pris connaissance du spot radio en question et de la plainte qui le concerne.

Il a constaté que ce spot fait la promotion du site internet de l’annonceur pour commander ses courses en ligne.

Selon lui, la mise en scène a pour but de mettre en avant la facilité avec laquelle on peut faire ses courses en ligne et d’illustrer le slogan « Vos courses en ligne c’est quand vous voulez, comme vous voulez ».

Suite à la réponse de l’annonceur, il a noté que l’enfant a plus de 5 ans et que sa mère est près de lui, ce qui selon lui ressort bien du spot tel qu’il a été réalisé.

Le Jury est d’avis que la distraction de la mère est clairement mise en scène avec un clin d’œil humoristique et que la publicité n’est donc pas de nature à être perçue par le consommateur moyen comme une description d’une pratique potentiellement dangereuses ou d’une situation où la santé et la sécurité ne sont pas respectées.

Compte tenu de ce qui précède, il a estimé que le spot en question n’incite pas à un comportement dangereux et ne témoigne pas non plus d’un manque de juste sens de la responsabilité sociale dans le chef de l’annonceur sur ce point.

A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ce point. 

Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.

andere beslissingen