Café Yssi’s 27-04-2017: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: CAFE YSSI’S

Product-Dienst / Produit-Service: Evenement “Schools Out Party”

Media / Média: Internet (Facebook)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De klacht betreft de aankondiging op Facebook van het evenement “Schools Out Party” met onder meer vermelding van “Eristoff schoolsout day’s” georganiseerd door Yssi’s café Knokke.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager, de Controledienst Tabak en Alcohol van de Dienst Inspectie van Consumptieproducten van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, diende klacht in op basis van artikels 2.1 en 4.1 van het Alcoholconvenant.
Hij haalde aan dat zich in Knokke enkel middelbare scholen bevinden en geen hogescholen. Deze reclame verwijst naar ‘school’s out’ en dus naar minderjarigen. Bovendien zijn de dagen waarop het evenement plaatsvindt, de dagen waarop de scholieren het einde van de examens gaan vieren.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft deze communicatie onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen en in het licht van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant).

De Jury heeft kennis genomen van de aankondiging op Facebook van de horecagelegenheid Café Yssi’s betreffende het evenement “Schools Out Party” in de horecagelegenheid in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft tevens kennis genomen van zowel de initiële reacties van enerzijds de betrokken horecagelegenheid – organisator van het evenement, Café Yssi’s en anderzijds producent Bacardi-Martini, als van de door hen verschafte bijkomende informatie, waaruit blijkt dat, hoewel tussen horecagelegenheid en producent een algemene commerciële relatie bestaat, deze laatste niet betrokken was bij de organisatie van of de communicatie rond het specifieke evenement waarvan sprake in de klacht.

Gelet op het bovenstaande is de Jury van mening dat de communicatie in kwestie het evenement van deze horecagelegenheid betreft en geen alcoholreclame in de zin van het Convenant uitmaakt.

De Jury is derhalve van oordeel dat de communicatie in kwestie niet binnen het toepassingsgebied van het Convenant valt en er in casu dus evenmin sprake kan zijn van een overtreding van dit Convenant.

Zij verwijst in dit verband tevens naar eerdere recente uitspraken van de Jury die op haar website kunnen worden geraadpleegd, waaronder Café ’t Putje et al. 26/02/2016, KLJ Tielen 13/04/2016, Café Charlie Brown 14/09/2016.

De Jury heeft de klacht derhalve ongegrond verklaard.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen