Café Het Zomerhof 29-09-2021: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: CAFE HET ZOMERHOF

Product-Dienst / Produit-Service: Café Het Zomerhof

Media / Média: Internet (Facebook)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De Facebookpost bevat de volgende tekst:
“Wij zenden alle matchen uit op reuzenscherm
Op 05/09 vanaf 20u30
België – Tsjechië
Voor elke goal van de Belgen free shotjes” met een afbeelding van de middenstip van een voetbalveld met links de Belgische en rechts de Tsjechische vlag.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager deelde mee dat er reclame voor gratis alcohol is, hier in geval de Belgische nationale voetballers tijdens een match scoren.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft deze communicatie onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen en in het licht van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant).

De Jury heeft kennisgenomen van de aankondiging op Facebook van het café Het Zomerhof betreffende een evenement voor voetbalsupporters in de horecagelegenheid in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

De Jury heeft tevens kennisgenomen van de reactie van de in de klacht aangehaalde partij, met name café Het Zomerhof, en is van mening dat de communicatie in kwestie duidelijk een evenement van deze horecagelegenheid betreft en geen alcoholreclame in de zin van het Convenant uitmaakt.

De Jury is derhalve van oordeel dat de communicatie in kwestie niet binnen het toepassingsgebied van het Convenant valt en er in casu dus evenmin sprake kan zijn van een overtreding van dit Convenant.

Zij verwijst in dit verband tevens naar eerdere uitspraken van de Jury die op haar website kunnen worden geraadpleegd, waaronder laatstelijk Café Bar Seize 01/10/2019.

De Jury heeft de klacht derhalve ongegrond verklaard.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen