Café De Vage Belofte 27-04-2017: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: CAFE DE VAGE BELOFTE

Product-Dienst / Produit-Service: Evenement “Bunny Sunday”

Media / Média: Internet (Facebook)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De klager verwees naar een aankondiging op Facebook van de horecagelegenheid De Vage Belofte met betrekking tot het evenement “Bunny Sunday” dat door de horecagelegenheid in kwestie werd georganiseerd.

Klacht(en) / Plainte(s)

Volgens de klager, de Controledienst Tabak en Alcohol van de Dienst Inspectie van Consumptieproducten van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, is er een inbreuk op het Alcoholconvenant, meer bepaald artikels 4.5 en 11.1.

Hij haalde aan dat de verwijzingen naar de “paashaas” en “eitjes rapen” marketingtechnieken zijn die behoren tot de cultuur van minderjarigen, en meer in het bijzonder kleine kinderen. Kleine kinderen kunnen op deze Facebookpagina terechtkomen, waardoor ze geconfronteerd worden met reclame voor wodka en Eristoff. Minstens wordt hier dan dus volgens hem onbewust een link gelegd met alcoholische dranken.

De klager verwees terzake naar een eerdere beslissing van de JEP (FX De Beukelaer – 07/12/2016).

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft deze communicatie onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen en in het licht van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant).

De Jury heeft kennis genomen van de aankondiging op Facebook van de horecagelegenheid De Vage Belofte betreffende het evenement “Bunny Sunday” in de horecagelegenheid in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft tevens kennis genomen van de reacties van de verschillende in de klacht aangehaalde partijen, met name café De Vage Belofte en producent Bacardi-Martini.

De Jury heeft met name vooreerst nota genomen van de reactie van Bacardi-Martini waarin onder meer wordt bevestigd dat zij niet betrokken waren bij de Facebookpost of het evenement, geen beeldmateriaal hebben verzorgd voor de post, noch het evenement gesteund hebben op eender welke andere manier.

Zij heeft er vervolgens nota van genomen dat horecagelegenheid De Vage Belofte bevestigt dat zij de organisator waren van het evenement.

Gelet op het bovenstaande is de Jury van mening dat de communicatie in kwestie het evenement van deze horecagelegenheid betreft en geen alcoholreclame in de zin van het Convenant uitmaakt.

De Jury is derhalve van oordeel dat de communicatie in kwestie niet binnen het toepassingsgebied van het Convenant valt en er in casu dus evenmin sprake kan zijn van een overtreding van dit Convenant.

Zij verwijst in dit verband tevens naar eerdere recente uitspraken van de Jury die op haar website kunnen worden geraadpleegd, waaronder Café ’t Putje et al. 26/02/2016, KLJ Tielen 13/04/2016, Café Charlie Brown 14/09/2016.

De Jury heeft de klacht derhalve ongegrond verklaard.

Met betrekking tot de beslissing van de Jury (FX De Beukelaer 07/12/2016) waarnaar de klager verwijst, houdt de Jury eraan te preciseren dat deze beslissing betrekking had op een publicitaire communicatie voor de alcoholhoudende drank Elixir d’Anvers op de Facebookpagina van de producent zelf en dat de betrokken Facebookpost aldus alcoholreclame in de zin van het Convenant uitmaakte.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen