Café Charlie Brown 14-03-2017: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: CAFE CHARLIE BROWN

Product-Dienst / Produit-Service: 100-dagen-feestje

Media / Média: Internet (Facebook), Andere (evenement)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De klager verwees naar een aankondiging op Facebook met betrekking tot het “100-dagen-feestje” dat door de horecagelegenheid in kwestie werd georganiseerd. Het betrof met name een actie vooraf waarbij men in de maand februari bij consumpties stempels kon verzamelen via een spaarkaart. Op het ‘100-dagen-feestje’ kon deze spaarkaart, wanneer deze vol was, ingeruild worden voor gratis shots.
De klager verwees tevens naar tijdens het betrokken evenement via televisieschermen bovenaan achter de bar gemaakte aankondigingen (“2 vodka-redbulls kopen = 1 gratis vodka-redbull”, “2 shots blue thrills kopen = 1 gratis shot blue thrills”), waartussen afbeeldingen getoond werden van de serie South Park.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager, de Tabak- en Alcoholcontroledienst van de FOD Volksgezondheid, haalde aan dat “100 dagen” doorgaat voor de zesdejaars van het middelbaar. De meeste van deze jongeren hebben in de maand februari de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt. Zowel de actie van de spaarkaart als de reclame die gevoerd werd op het moment van het feest zijn volgens hem in strijd met artikels 2.1 en 3.1 van het Alcoholconvenant. Beide acties zijn gericht naar minderjarigen. Deze acties moedigen daarbij nog eens aan tot onverantwoordelijke, overmatige en onwettige consumptie.
De klager deelde tevens mee dat de serie South Park gaat over het leven van 4 jongeren die zich op de basisschool bevinden, en bijzonder populair is bij minderjarigen. Volgens hem is hier derhalve sprake van een inbreuk op artikels 4.2 en 4.5 van het Alcoholconvenant.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennis genomen van de aankondiging op Facebook betreffende het evenement “100 dagen” in de horecagelegenheid in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft en tevens verwijst naar communicaties tijdens dit evenement.

Zij heeft tevens kennis genomen van de reactie van de in de klacht aangehaalde partij, met name café Charlie Brown, waarin bevestigd werd dat geen producenten van alcoholhoudende dranken betrokken waren bij het aankondigde evenement of bij de communicaties over en tijdens dit evenement waarnaar de klager verwijst. De betrokken horecagelegenheid, organisator van het evenement, verwees daarbij onder meer tevens naar de affiches en aankondigingen in zijn café inzake de leeftijdsgrenzen voor consumptie van alcoholhoudende dranken.

Gelet op het bovenstaande is de Jury van mening dat de communicaties in kwestie het evenement van deze horecagelegenheid betreffen en geen alcoholreclame in de zin van het Convenant uitmaken.

De Jury is derhalve van oordeel dat de communicaties in kwestie niet binnen het toepassingsgebied van het Convenant vallen en er in casu dus evenmin sprake kan zijn van een overtreding van dit Convenant.

Zij verwijst in dit verband tevens naar eerdere recente uitspraken van de Jury die op haar website kunnen worden geraadpleegd: Café ’t Putje et al. 26/02/2016, KLJ Tielen 13/04/2016, Café Charlie Brown 14/09/2016.

De Jury heeft de klacht derhalve ongegrond verklaard.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen