Café Bar Seize 01-10-2019: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: CAFE BAR SEIZE

Product-Dienst / Produit-Service: Evenement “24u van Bar Seize”

Media / Média: Internet (Facebook)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De klager verwees naar de aankondiging op Facebook van de horecagelegenheid Bar Seize betreffende het evenement “24u van Bar Seize” in de horecagelegenheid in kwestie ter gelegenheid van hun éénjarig bestaan, met onder meer gratis vaten, energy drinks en pistolets, promoties op alcoholhoudende dranken en “challenges” waarmee een cadeaubon en een weekend Parijs voor twee personen kan worden gewonnen.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager was ronduit gechoqueerd door de inhoud van de aankondiging op Facebook van een evenement in Bar Seize, een Tielts(e) cocktailbar/jongerencafé. Volgens hem wordt er zonder enige gêne een programma bekendgemaakt waarbij het de bedoeling blijkt om tijdens het evenement zoveel mogelijk te drinken: er gaat o.a. regelmatig gratis alcohol worden aangeboden en er zullen verscheidene alcohol-gerelateerde challenges worden georganiseerd, waarbij het de bedoeling is om zoveel mogelijk te drinken om zodoende prijzen te winnen.
De klager zag zelden een reclame waarin het ondoordacht consumeren van grote hoeveelheden alcohol eenduidiger werd gepromoot. En dit ook naar jongeren toe: het café wordt uitgebaat door een twintiger en het publiek bestaat hoofdzakelijk uit tieners en twintigers (er wordt niet toevallig een gratis vat op een vrijdagnamiddag om 16u gegeven). Hij maakt zich als omwonende zorgen over dit evenement en de kans dat er ongelukken gebeuren lijkt hem reëel.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft deze communicatie onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen en in het licht van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant).

De Jury heeft kennisgenomen van de aankondiging op Facebook van de horecagelegenheid Bar Seize betreffende het evenement “24u van Bar Seize” in de horecagelegenheid in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

De Jury heeft tevens kennisgenomen van de reactie van de in de klacht aangehaalde partij, met name café Bar Seize, en is van mening dat de communicatie in kwestie duidelijk het evenement van deze horecagelegenheid betreft en geen alcoholreclame in de zin van het Convenant uitmaakt.

Zij is met name tevens van mening dat de in de aankondiging onrechtstreeks vermelde producenten van alcoholhoudende dranken slechts vermeld staan ter informatie over het aanbod en dat deze producenten niet kunnen worden aangenomen betrokken te zijn bij deze communicatie omtrent het aangekondigde evenement waarnaar de klager verwijst.

De Jury is derhalve van oordeel dat de communicatie in kwestie niet binnen het toepassingsgebied van het Convenant valt en er in casu dus evenmin sprake kan zijn van een overtreding van dit Convenant, meer bepaald artikels 2.1, 3.1 en 4.1.

Zij verwijst in dit verband tevens naar eerdere recente uitspraken van de Jury die op haar website kunnen worden geraadpleegd, waaronder Café ’t Putje et al. 26/02/2016, KLJ Tielen 13/04/2016, Café Charlie Brown 14/09/2016, Café Charlie Brown 14/03/2017, Café De Vage Belofte 27/04/2017, Café Yssi’s 27/04/2017 en Café Billy’s 20/11/2018.

De Jury heeft de klacht derhalve ongegrond verklaard.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen