Brussels Airport Company 10-10-2018: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: BRUSSELS AIRPORT COMPANY

Product-Dienst / Produit-Service: Bombay Sapphire

Media / Média: Internet (Instagram)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De post op Instagram met het logo van de adverteerder en “brusselsairport” en “Gesponsord” bevat een foto van een fles van het product met in een rode cirkel “in EU €31,60 (doorgestreepte prijs) – €25,25 – €22,35 out EU”. Onderaan de vermelding “brusselsairport Bombay Sapphire 1L now at -20%. Lowest price guarantee at #brusselsairport Duty Free Shop. This September only.”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager merkte op dat nergens in de beschrijving of foto de educatieve slogan ‘Ons vakmanschap drink je met verstand’ waar te nemen is.
Hij is van mening dat deze reclame indirect aanzet tot overdreven en onverantwoordelijk verbruik van deze sterke drank omdat deze al een korting bevat, geen verplichte slogan bevat en te verkrijgen is in de Duty Free Shop op de luchthaven waar mensen sowieso al minder betalen dan in een supermarkt.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft dit dossier onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen en in het licht van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant).

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame waarnaar de klacht verwijst.

Zij heeft vastgesteld dat de reclame een foto van een fles Bombay Sapphire bevat en een prijsvermindering aankondigt in de Duty Free Shop van de adverteerder.

De Jury is van oordeel dat de loutere verwijzing naar en prijsvoordeel niet van aard is om aan te zetten tot een onverantwoordelijke, overmatige of onwettige consumptie of dit aan te moedigen.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

De Jury heeft vervolgens vastgesteld dat de reclame nalaat de door het Convenant voorziene educatieve slogan “Ons vakmanschap drink je met verstand” te vermelden.

Zij is derhalve van oordeel dat de reclame op dit punt strijdig is met artikel 11.1 + Bijlage B van het Convenant.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepaling, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Dienaangaande heeft de Jury naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder er nota van genomen dat de afwezigheid van de educatieve slogan in de reclame in kwestie het gevolg van een onoplettendheid is en dat hij er in de toekomst over zal waken dat dit zich niet herhaalt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen