Brouwerij Huyghe – Delirium Tremens 22-08-2018: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: BROUWERIJ HUYGHE

Product-Dienst / Produit-Service: Delirium Tremens

Media / Média: Affiche

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De klager deelde een foto mee van een affiche voor het bier Delirium Tremens met onder meer een afbeelding van een man en het gepromote product, maar waarop de educatieve slogan “Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse” (“Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand”) niet zichtbaar is.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager haalde aan dat deze reclame voor bier geen educatieve slogan vermeldt.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de door de klager meegedeelde foto van de affiche voor het bier Delirium Tremens en heeft vastgesteld dat de door artikel 11.1 van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant) vereiste educatieve slogan “Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse” (“Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand”) daar niet op vermeld staat.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat de affiches in kwestie zelf wel degelijk onderaan rechts de slogan in kwestie vermelden, maar dat deze ingevolge een technische fout in bepaalde types van de voor ophanging gebruikte kaders niet zichtbaar was.

Hoewel de Jury van mening is dat de adverteerder in casu te goeder trouw heeft gehandeld, is zij desalniettemin van oordeel dat hij er zorg voor had dienen te dragen dat al zijn affiches de vereiste educatieve slogan zichtbaar vermeldden overeenkomstig artikel 11.1 + Bijlage B van het Convenant.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepaling, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de betrokken affiches te wijzigen zodat de educatieve slogan zichtbaar blijft, en bij gebreke daaraan deze niet meer te verspreiden.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen