BMW – Mini 17-02-2021: Beslissing tot wijzging/stopzetting

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de reclame op het moment van de klacht enerzijds een illustratie bevatte met onder meer een auto met daarbij de tekst “benzine 400 km” en daarboven een auto met daarbij de tekst “CNG 800 km” en een langer stuk afgelegde weg, en anderzijds in de begeleidende tekst onder meer vermeldde: “Afhankelijk van het model en de grootte van de tank, bedraagt de autonomie van een CNG-wagen 300 tot 800 kilometer.”.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder onder meer nota van genomen dat de meeste CNG-modellen op de Belgische markt hybride zijn (CNG en benzine), en dat bepaalde van deze modellen een autonomie tot 800 kilometer hebben.

Hoewel de Jury van mening is dat de tekst op zich bekeken op dit punt voldoende genuanceerd is en met name voldoende duidelijk aangeeft dat sprake is van een maximumbereik, meent zij dat hetzelfde niet opgaat voor de toegevoegde illustratie.

In dit verband is de Jury immers van mening dat deze illustratie wel degelijk in het algemeen voor alle CNG-wagens een rijbereik van 800 kilometer claimt, en dit rijbereik bovendien uitdrukkelijk afzet als het dubbele ten opzichte van een rijbereik van 400 kilometer voor benzinewagens.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame zoals die bestond op het moment van de klacht door toedoen van de toegevoegde illustratie van aard is om de gemiddelde consument te kunnen misleiden op het vlak van het rijbereik van deze wagens, wat strijdig is met artikels 4 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-Code).

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen wat de toegevoegde illustratie betreft, en bij gebreke daaraan deze reclame niet meer te verspreiden.

Dienaangaande heeft de Jury er nota van genomen dat de kwestieuze illustratie reeds werd verwijderd na ontvangst van de klacht.

andere beslissingen