ZEB – 23/10/2019

Beschrijving van de reclame

De website van de adverteerder toont ter promotie van een collectie herenkleding aan de hand van een fotoreportage in Noorwegen verschillende foto’s van Tom en Milo Waes, waaronder op het moment van de klachten onder meer foto’s van de Bekende Vlaming op en naast treinsporen.  

Motivering van de klacht(en)

1) De klager verwees naar foto’s van Tom Waes lopend over treinsporen en zittend op de perronrand met de voeten erover bengelend. Hij haalde aan dat er jaarlijks doden vallen door spoorlopen, of treinen hierdoor vertraging oplopen. Infrabel doet alle mogelijke moeite via campagnes om het gevaar van op de sporen lopen onder de aandacht te brengen, en nu loopt er een Bekende Vlaming over de sporen.  

2) De klager deelde mee dat (aanzetten tot) spoorlopen illegaal is.  

Standpunt van de adverteerder

/

Jurybeslissing

Op basis van de informatie waarover zij beschikt heeft de Jury vastgesteld dat de website van de adverteerder ter promotie van een collectie herenkleding aan de hand van een fotoreportage in Noorwegen verschillende foto’s van Tom en Milo Waes toont. Op het moment van de klachten verschenen er onder meer foto’s van de Bekende Vlaming op en naast treinsporen.  

Volgens de Jury hebben deze foto’s, samen met foto’s langsheen een rivier, op een boot of in een station, louter als doel om de esthetiek en de sfeer van deze, zich overigens duidelijk in het buitenland bevindende locaties te hanteren als achtergrond voor de presentatie van de collectie herenkleding.  

In deze context is zij derhalve vooreerst van mening dat de foto’s in kwestie op de website van de adverteerder geen ongeoorloofd of gevaarlijk gedrag tolereren of aanmoedigen en derhalve niet getuigen van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.  

Desalniettemin, met name gelet op de huidige context waarin zich herhaaldelijk incidenten hebben voorgedaan op de treinsporen en gegeven de preventieboodschappen en sensibiliseringscampagnes inzake de gevaren van het betreden van treinsporen, is de Jury van mening dat het ongepast is om de foto’s van een bekende persoon die op de sporen loopt of op de rand van het perron zit te gebruiken in deze commerciële context.  

Gelet op het voorgaande, is de Jury van mening dat de betrokken afbeeldingen negatieve reacties kunnen uitlokken bij een deel van het publiek.  

Zij heeft derhalve gemeend een advies van voorbehoud te moeten formuleren conform artikel 1 van haar reglement en doet een beroep op de verantwoordelijkheid van de adverteerder.  

Een advies van voorbehoud impliceert dat de adverteerder vrij is op het vlak van het gevolg dat hij hieraan wenst te verlenen.  

Dienaangaande heeft de Jury vastgesteld dat de betrokken foto’s reeds van de website in kwestie verwijderd zijn.  

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten. 

Adverteerder: ZEB
Product/Dienst: Kleding
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Textiel/kleding
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  23/10/2019