ZEB – 06/07/2016

Beschrijving van de reclame

De post op de Facebookpagina van de adverteerder bevat volgende tekst:

“Upload jouw foto met je CARA T-shirt op Facebook en tag ons! 
En zo maak kans om je gewicht in CARA pils te winnen!
‪#‎GewichtInBier ‪#‎CaraPils”.

Daaronder een afbeelding van het Cara pils T-shirt van ontwerper Musketon, met daarnaast de volgende tekst:

“Win je eigen gewicht in Cara pils!*
1. Maak een leuke/grappige foto met je CARA T-shirt
2. Post op instagram of facebook
3. Tag @ZEBfashion en gebruik de hashtags #carapils #ZEBfashion #gewichtinbier
5. De foto met de meeste likes wint”.

Motivering van de klacht(en)

De klager verwees naar een mogelijke inbreuk op het Alcoholconvenant, met name op artikel 3.1: “Reclame mag niet aanzetten tot een onverantwoordelijke, overmatige of onwettige consumptie, noch dit aanmoedigen.”.
Daarnaast vestigde hij de aandacht op het ontbreken van de educatieve slogan.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft zowel de adverteerder en organisator van de wedstrijd, ZEB, als de producent van het biermerk, Colruyt Group, om een reactie verzocht.

Reactie ZEB

Adverteerder ZEB deelde vooreerst mee dat de actie erin bestaat een leuke foto te nemen met een specifiek T-shirt aan waarop een afbeelding staat van een blikje Cara pils en om vervolgens te proberen de meeste likes van deze foto te verzamelen. Degene die de meeste likes heeft, wint zijn gewicht in blikjes Cara pils.

De bedoeling van de actie is geenszins om de mensen aan te moedigen of aan te zetten tot onverantwoordelijk of overmatig, laat staan onwettig gedrag. De actie heeft eerder een sociaal gebeuren als doel, waarbij het creatief zijn, het humor-gehalte en de grootte van de vriendenkring van belang zijn. Op geen enkel ogenblik wordt het winnen van de prijs afhankelijk gemaakt van het drinken van alcohol, en nog minder van het onverantwoordelijk, overmatig of onwettig drinken van alcohol.

De achterliggende bedoeling van de wedstrijd is dat de deelnemer/winnaar een feestje organiseert met al zijn vrienden – of met alle mensen die zijn foto hebben geliked. En uit de foto’s op de website blijkt naar de mening van de adverteerder dat hij in dat opzet is geslaagd.

Vervolgens merkte adverteerder ZEB op dat het hier gaat om een kledingmerk dat enkel in deze ene actie een biermerk heeft betrokken. Hij laat dan ook in het midden of hier effectief een educatieve slogan diende te worden vermeld of niet, en of hij daar überhaupt toe kan verplicht worden. Los van enige verplichting heeft hij er op zich echter helemaal geen bezwaar tegen om dergelijke educatieve slogans te plaatsen. Hij heeft dan ook – onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis – meteen bij alle foto’s de slogan “Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand” en “Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse” toegevoegd. Hij neemt aan hiermee te hebben voldaan aan de eis van de klager.

Ten slotte deelde hij mee dat er geen nieuwe verwijzingen meer zullen verschijnen naar deze afgelopen wedstrijd.

Reactie Colruyt Group

Producent Colruyt Group deelde mee dat ZEB verantwoordelijk is voor de actie en dat hij niet op de hoogte was van de actie.

Wat betreft de vermelding van de educatieve slogan, werd door hem aan ZEB meegedeeld dat deze vermeld moet worden als het gaat om reclame of promoties met betrekking tot alcoholhoudende dranken.

Daarnaast wenste hij nog te benadrukken dat het winnen van een alcoholhoudende drank niet kan worden gelijkgesteld met het aanzetten tot het consumeren ervan, laat staan het overmatig of onverantwoord consumeren ervan. Op geen enkele wijze wordt dit via de actie van ZEB gepromoot; noch in tekst, noch in beeld wordt hiertoe aangezet. De actie gaat volgens hem eerder om de promotie van het T-shirt ontworpen door de jonge Belgische ontwerper en kunstenaar Musketon en exclusief verkrijgbaar bij ZEB, dan om de promotie van Cara pils.

Jurybeslissing

De Jury heeft deze communicatie onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen en in het licht van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant).

De Jury heeft kennis genomen van de aankondiging op de Facebookpagina van de adverteerder waarmee een actie rond diens Cara pils T-shirt van ontwerper Musketon wordt aangekondigd waarmee men kans maakt om zijn gewicht in Cara pils te winnen.

De Jury is van mening dat de actie in kwestie niet louter om de promotie van het T-shirt draait maar tevens de promotie van de in de aankondiging zeer prominent aanwezige alcoholhoudende drank in kwestie betreft en dat deze aankondiging derhalve alcoholreclame in de zin van het Convenant uitmaakt.

De Jury heeft in dit verband vooreerst vastgesteld dat de aankondiging nalaat de door het Convenant voorziene educatieve slogan “Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand” te vermelden overeenkomstig het bepaalde in artikel 11.1 en Bijlage B, 1, (b), (v) van het Convenant.

Zij heeft de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen op dit punt, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Dienaangaande heeft de Jury er nota van genomen dat de adverteerder de slogan reeds heeft toegevoegd.

De Jury heeft de reclame vervolgens onderzocht in het licht van artikel 3.1 van het Convenant.

Zij heeft in dit verband nota genomen van het antwoord van de adverteerder volgens dewelke de actie een sociaal gebeuren als doel heeft, waarbij het creatief zijn, het humor-gehalte en de grootte van de vriendenkring van belang zijn.

Zij heeft er terdege nota van genomen dat het winnen van de prijs zelf geenszins afhankelijk wordt gemaakt van het consumeren van alcoholhoudende dranken.

De Jury is bovendien van mening dat de aankondiging zich nergens uitspreekt over de wijze waarop de uiteindelijke winnaar zijn prijs dient te besteden, en met name niet aanzet of aanmoedigt tot het overmatig of onverantwoord consumeren ervan.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame niet in strijd is met artikel 3.1 van het Convenant.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: ZEB
Product/Dienst: Cara pils T-shirt actie
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Andere
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  06/07/2016