WEZOOZ ACADEMY – 17/06/2013

Beschrijving van de reclame

Radiospot:
Voice-over: “Een gegarandeerd beter rapport vanaf 10 euro. Met WeZooz Academy.”
Jongen: “Zo’n moeilijke naam.”
Voice-over: “’k Zal hem spellen. W E Z O O Z academy.be.”

Op de website staat onder het logo onder meer te lezen: “Gegarandeerd een beter schoolrapport!”.

Motivering van de klacht(en)

Het bedrijf geeft aan dat een beter resultaat (schoolrapport) wordt gegarandeerd. Deze garantie kan volgens de klager echter niet worden bewezen. De site laat ook na te vermelden dat het enkel aanvullende informatie betreft die niet de bedoeling heeft om het reguliere onderwijs te vervangen. Zo worden niet alle vakken ondersteund (voornamelijk wiskunde in de huidige opstelling).

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij volop in de weer is om de schoolgaande jeugd in deze examenperiode zo goed mogelijk te ondersteunen en dat reageren op een bericht, wellicht komende van een misnoegde speler uit de educatieve sector, op dit ogenblik ook niet prioritair voor hem is: leerlingen gaan voor.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de radiospot en de reclame op de website die onder meer de teksten “Een gegarandeerd beter rapport vanaf 10 euro” en “Gegarandeerd een beter schoolrapport!” bevatten.

De Jury wenst vooreerst te benadrukken dat de materie van het onderwijs in het algemeen en deze van de slaagkansen in dat onderwijs in het bijzonder zowel voor de betrokken kinderen en jongeren als voor hun ouders een zeer belangrijke en gevoelige materie betreft, en zeker bij het naderend einde van het schooljaar en de daarmee gepaard gaande examenstress.

Rekening houdend met deze context is de Jury van mening dat de gemiddelde met deze reclame geviseerde consument uit het gebruik van het woord “gegarandeerd” een resultaatsverbintenis in hoofde van de adverteerder kan afleiden, die evenwel gegeven de aard van de aangeboden diensten niet steeds zal kunnen worden gerealiseerd en waarvan de realisatie bovendien in grote mate afhankelijk is van de eigen inspanningen van de bestemmelingen van de diensten.

De Jury is derhalve van oordeel dat het gebruik van het woord “gegarandeerd” in deze context een te absolute formulering uitmaakt die van aard is om de consument te kunnen misleiden wat betreft de van de aangeboden diensten te verwachten resultaten, wat strijdig is met de artikels 3 en 5 van de ICC Code.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de radioreclame heeft stopgezet.

Adverteerder: WEZOOZ ACADEMY
Product/Dienst: Online studeren
Media: Radio, Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  17/06/2013