WALIBI – 23/05/2008

Beschrijving van de reclame

Een TV spot toont een adelaar die zweeft in de lucht.

Voice off: “De adelaar, koning van het luchtruim Met zijn vleugels van 2 meters breed, kan hij urenlang rondzweven op zoek naar z’n prooi. Zijn uitstekend gezichtsvermogen behoedt hem van naderend gevaar.”

Plotseling botst hij tegen de Vertigo gondel die razendsnel voorbij komt en waarop zich 4 personen bevinden. De veren dwarrelen in het rond. Een van hen wrijft de veren van zijn schouders.

Voice off: “Vertigo, de nieuwe attractie van Walibi.”, gevolgd door het logo van de adverteerder (kangaroe) met de vermelding: Er zit een held in iedereen.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is vanuit ethisch oogpunt onaanvaardbaar.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij zich bewust is van de gevoeligheid omtrent het thema dierenwelzijn en hij derhalve de insinuatie van een botsing tussen de adelaar en de attractie dan ook zo karikaturaal mogelijk uitgewerkt heeft. Net zoals in tekenfilms (genre “Roadrunner” of “Tom & Jerry”) wordt de eigenlijke impact niet getoond, maar alleen gesuggereerd door een cartoonesk geluid (“Ding!”) en de gebruikelijke sterretjes zijn vervangen door ronddwarrelende pluimen.

Hij deelde tevens mee dat de familie die zich op de attractie bevindt zich van geen kwaad bewust is (dus zeker geen kwaad opzet) en geniet van de attractie terwijl men aan het einde van de spot de adelaar (met enkel gekwetste trots) in de verte ziet wegvliegen.

De adverteerder stelde dat dit soort spots altijd eerstegraads kan geïnterpreteerd worden maar hij hoopt voldoende elementen in de spot te hebben gestoken om duidelijk te maken dat het hier om een karikatuur gaat.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat het duidelijk om een fictieve scène gaat. Zij is derhalve van oordeel dat deze reclame niet strijdig is met de wettelijke bepalingen inzake de bescherming en het welzijn van dieren. Zij is tevens van oordeel dat het humoristische karakter van deze spot vermijdt dat men deze scène letterlijk zou opvatten. Deze spot bevat evenmin enige aansporing tot laakbare gedragingen ten opzichte van dieren. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft zij derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: WALIBI
Product/Dienst: Vertigo
Media: Internet
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  23/05/2008