VRT – 09/10/2001

Beschrijving van de reclame

Een TV-spot toont een jonge man die op een metro staat te wachten en ondertussen met een walkman muziek beluistert. Er komt een blinde man met zijn blindenstok aangewandeld die naast hem komt staan. Plots hoort men een metro aankomen. Op het ogenblik dat deze metro tot stilstand komt opent de jonge man een blikje frisdrank. Daar het geluid hiervan gelijkt op het geluid van het openen van de metrodeuren, maakt de blinde man aangestalte om op de metro te stappen, maar hij loopt met zijn hoofd tegen de nog gesloten metrodeur aan. Vervolgens verschijnt de slogan : “Als de muziek maar goed is”, gevolgd door het logo van Studio Brussel.

Motivering van de klacht(en)

- Indien in een groep mensen, één persoon een kracht uitoefent op een zwakkere, is het moeilijk voor de rest van de groep om op te treden ter verdediging van de zwakkere. De sterkte-zwakte verhouding in deze spot is uitzonderlijk groot en zet aan tot spotternij en pesterij van mensen met een handicap. Het argument “situationele humor” is een misleiding omdat de persoon met blindheid gebruikt wordt ten voordele van de adverteerder.

- Deze reclame drijft spot met de beperkte mobilitiet van personen met een visuele handicap en zet aan tot pesterijen en sociaal-racisme. Deze reclame is niet onschuldig en misbruikt gehandicapten uit egoïstisch winstbejag.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de campagne draait rond de idee “wat er ook gebeurt, gelukkig is er Studio Brussel-muziek die de kleine ongemakken van het leven helpt te vergeten”, en dat het in casu slechts om situatiehumor gaat waarbij de blinde man respectvol in beeld wordt gebracht. Van pestgedrag zou geen sprake zijn omdat het verband tussen het openen van het blikje en de niet openende metrodeur enkel in de geest van de blinde man wordt gelegd en niet in die van de jongeman naast hem. Hij benadrukt tevens dat er van winstbejag geen sprake is gelet op het feit dat het om een openbare omroep gaat.

Jurybeslissing

De Jury was de mening toegedaan dat deze Tv-spot niet echt getuigt van goede smaak. Zij merkt op dat de idee die rond deze campagne alleszins niet van toepassing is op de man met de visuele handicap, doch slechts voor de jongeman naast hem. Voor een deel van het publiek kan dit weinig humoristisch en zelfs schokkend overkomen. Daar deze vorm van communicatie aldus negatieve reacties kan uitlokken, heeft de Jury gemeend overeenkomstig art. 4 van haar reglement een advies van streng voorbehoud te moeten formuleren.

Gevolg

De adverteerder bevestigde dat hij uit respect voor het oordeel van de Jury deze spot niet meer zal uitzenden.

Adverteerder: VRT
Product/Dienst: Studio Brussel
Media: TV
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  09/10/2001