VREDESEILANDEN – 29/01/2009

Beschrijving van de reclame

De campagne bestaat uit een advertentie, gevolgd door een bedankbrief.

De advertentie met als titel “ Kleine mannekes maken een groot verschil.” toont een afbeelding van de acteur Stany Crets (enkel bovenste helft van zijn aangezicht), gevolgd door een verklarende tekst mbt steun aan boeren in het Zuiden waarin ondermeer het volgende wordt vermeld:
“Kleine boeren en boerinnen maken het verschil”.
Geef hen de kans en ze zullen zich bewijzen. Vredeseilanden steunt daarom boerenfamilies die hun kost verdienen met duurzame landbouw:
-Vredeseilanden verstrekt hun positie in de landbouwketen, zodat ze zelf hun toekomst in handen nemen en de prijs krijgen die hun product waard is
-Vredeseilanden stapt naar overheden en bedrijven zodat ze mee zorgen voor een waardig inkomen voor boerenfamilies
-Vredeseilanden moedigt consumenten aan duurzame producten te kiezen, zodat iedereen deel van de oplossing is.

De bedankbrief verwijst eveneens naar de ondersteuning aan kleine boeren en boerinnen.

Motivering van de klacht(en)

In de reclame en de dankbrief achteraf wordt gesteld dat door de gift van de burger in Vlaanderen, de boer in het Zuiden geholpen wordt. En meer bepaald in Nicaragua dit jaar.
Ook wordt gesteld dat de prijs van de bonen, het voedsel van de boeren in Nicaragua, in prijs zou verdubbeld zijn.

De reclame van Vredeseilanden bevat twee manifeste onjuistheden: de donaties van de burgers in ons land worden hoofdzakelijk gebruikt voor de werking van Vredeseilanden in ons land. Meer bepaald lonen en werkingskosten. Slechts een klein deel van de giften gaat naar het Zuiden.

De prijs van de bonen is in 2008 gestegen om nadien terug te zakken. Er is nu zeker geen sprake van een verdubbeling van de prijs.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat in de advertentie vermeld wordt dat Vredeseilanden de juiste ondersteuning biedt. Deze juiste ondersteuning maakt zij waar op verschillende vlakken:
• Vredeseilanden versterkt de positie van boeren en boerinnen in de hele landbouwketen, zodat ze hun producten op de markt krijgen tegen een lonende prijs.
Concreet: ondersteuning van boerenorganisaties, coöperatieven die aan verwerking en vermarkting doen,...
• Vredeseilanden stapt naar overheden en bedrijven, om samen te zoeken hoe ze met hun beleid win-win-situaties kunnen creëren voor boerenfamilies.
Ook betere regelgeving van overheden en gunstigere handelsbetrekkingen met supermarkten leiden immers tot een betere prijs en dus tot een beter inkomen voor boeren
• Vredeseilanden moedigt consumenten aan om voor duurzame producten te kiezen, omdat iedereen deel van de oplossing is.
Als meer consumenten meer duurzame consumenten de producten afkomstig uit duurzame familiale landbouw kopen, heeft dat uiteraard een gunstig effect op het inkomen van de boeren.

De adverteerder deelde mee dat om die missie waar te maken het grootste deel van de middelen geïnvesteerd in het Zuiden. Een kleiner deel wordt geïnvesteerd in een programma in het Noorden. Hij deelde een overzicht van de herkomst en de besteding van zijn middelen mee en beklemtoonde dat het dus incorrect is om te stellen dat van de ingezamelde gelden slechts een klein deel naar het Zuiden gaat.
• Ten eerste omdat alle middelen van Vredeseilanden ten goede komen van het volledige programma van Vredeseilanden, zowel in het Zuiden als in het Noorden. Afhankelijk van de oorsprong zijn deze middelen al dan niet gebonden aan een specifiek onderdeel van het programma.
• Ten tweede maakt het Noordprogramma een essentieel deel uit van die “juiste ondersteuning” die nodig is om het inkomen van boerenfamilies in het zuiden structureel te verhogen. Ook studiewerk, lobbywerk, kennisuitwisseling, campagnes,... hier in Vlaanderen hebben rechtstreeks de bedoeling het inkomen voor boerenfamilies in het Zuiden te verhogen.

Hij deelde mee dat de boekhouding en de effectieve besteding van de middelen van Vredeseilanden door diverse instanties gecontroleerd wordt. Hij gaf een overzicht van de instanties waaraan hij verantwoording aflegt (Algemene Vergadering, FOD Ontwikkelingssamenwerking, PriceWaterHouseCooper screening, audit door Ernst en Young, Vereniging voor ethiek in de fondsenwerving, externe experten…). . Vredeseilanden voldoet tevens aan de voorwaarden van de voornaamste charters met betrekking tot ethiek en goed bestuur. In het licht van deze klacht is vooral de uitstekende beoordeling door de Vereniging voor ethiek in de fondsenwerving (VEF) relevant.
Over dit alles wordt ook jaarlijks omstandig gerapporteerd in het jaarverslag (www.vredeseilanden.be/cijfers), dat volgens de adverteerder het meest uitgebreide van de sector is.

Mbt de prijs van de bonen, deelde hij mee dat in 2008 er wel degelijk sprake was van een verdubbeling van de bonenprijs in de winkels in Nicaragua. De prijs is gestegen van 5 à 6 cordoba per libra bonen in december 2007 tot 12 à 14 cordoba voor een libra in juli 2008. (1 kg = 2,2 libra). Op basis van deze informatie is in de daarop volgende maanden alle campagnemateriaal aangemaakt. Voedselprijzen zijn uiteraard onderhevig aan schommelingen. Het aangehaalde voorbeeld toont aan hoe deze schommelingen het inkomen van boerenfamilies beïnvloeden, en wat daar de gevolgen van zijn.

Jurybeslissing

Vooreerst merkt de Jury op dat haar bevoegdheid zich beperkt tot de inhoud van de reclame en zich niet uitstrekt tot de werking van de organisatie.

1. Mbt de bewering van het verlenen van hulp aan de boeren in het Zuiden dankzij de giften

De Jury heeft vastgesteld dat in de advertentie en de dankbrief sprake is van steun aan de kleine boeren in het Zuiden:
-Vredeseilanden steunt daarom boerenfamilies die hun kost verdienen met duurzame landbouw (gevolgd door een opsomming waarin uitgelegd wordt op welke vlakken Vredeseilanden ondersteuning biedt).
-…Met de juiste ondersteuning maken zij een groot verschil….

Het feit dat Vredeseilanden effectief ondersteuning biedt aan kleine boeren in het Zuiden wordt door de klager niet betwist.

Rekening houdend met de uitleg in de advertentie mbt de ondersteuning die Vredeseilanden aan de kleine boeren biedt, alsook met de door de adverteerder aangeleverde informatie i.v.m. de besteding van de middelen en de door VEF afgeleverde erkenning m.b.t. de werking van Vredeseilanden, is de Jury van oordeel dat deze advertentie geen elementen bevat die van aard zijn om de consument te misleiden.

2. Mbt de bewering dat de prijs van de bonen het voorbije jaar in prijs verdubbelde door de voedselcrisis.

De Jury heeft vastgesteld dat in de advertentie het volgende wordt gesteld: … “Door de voedselcrisis verdubbelden die het voorbije jaar in prijs.”

De Jury nam er nota van dat de prijs van de bonen het voorbije jaar effectief verdubbeld is in de winkels in Nicaragua(5 à 6 cordoba per libra bonen in december 2007 naar 12 à 14 cordoba per libra in juli 2008) en dat het campagnemateriaal in de daarop volgende maanden op basis daarvan werd aangemaakt.

Rekening houdend met het feit dat deze prijsstijging zich effectief in het voorbije jaar heeft voorgedaan, is de Jury van oordeel dat deze reclame niet van aard is om de consumenten te misleiden. Het feit dat de prijs nadien opnieuw zakte, doet daaraan geen afbreuk.

Indien er zich voortdurend prijsschommelingen voordoen, verzoekt de Jury aan de adverteerder om dit in de toekomst eventueel toe te voegen (bv.: dmv een sterretje), als bijkomende informatieverstrekking.

Gelet op voorgaande (punten 1 en 2) heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren mbt deze reclame van Vredeseilanden.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: VREDESEILANDEN
Product/Dienst: fondsenwerving tvv boeren in het Zuiden
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  29/01/2009