VOO – 16/05/2018

Beschrijving van de reclame

De advertentie in de pers toont op een roze achtergond een TV met de tekst “Smart TV 4K Philips offerte* 599€ (doorgestreepte prijs)” en daaronder “C’est les voisins qui vont être contents”.
Daaronder in kleine letters de vermelding:
“*TV Philips d’une valeur de 599€ offerte ou frais d’installation (60 €), frais d’activation (50 €) et 6 réductions mensuelles de 20€ offerts : offre valable dans la limite des stocks disponibles pour tout nouvel abonnement d’une durée de 6 mois à un TRIO wahoo ou tatoo ou à One, le Pack all-in, souscrit entre le 17 avril et le 11 juin 2018 inclus avec une durée d’engagement de 24 mois liée à la TV Philips. Pour le client VOO existant, cette offre est valable uniquement lors de l’ajout d’un service internet à sa formule d’abonnement. Pour le client qui choisit la TV Philips, des frais d’activation (50 €) et/ou d’installation (60 €) sont dus. Offre TV Philips non valable pour le client ayant résilié son abonnement à l’internet de VOO dans les 12 mois précédant la souscription du nouvel abonnement ou tout tiers domicilié à la même adresse qu’un tel client. L’activation des services doit intervenir dans les 2 mois suivant la confirmation de la demande d’abonnement. La TV sera livrée personnellement au client, à son domicile en Belgique, moyennant le paiement préalable de la facture relative aux frais dans un délai de 30 jours à dater de la réception de celle-ci. VOO se réserve le droit de supprimer toute promotion si ces conditions ne sont pas respectées et si le paiement n’a pas été réalisé dans ce délai. Prix et caractéristiques au 01/04/2018”.

De affiches tonen een TV met de tekst “Smart TV 4K Philips offerte* 599€ (doorgestreepte prijs)” en “C’est les voisins qui vont être contents”.
Daaronder het telefoonnummer, de website en het logo van de adverteerder.
Op de affiche van 2 m2, onderaan in kleine letters, de hogervermelde tekst met asterisk.
Op de affiche van 36 m2, onderaan de vermelding “*Offre soumise à conditions”.

De verschillende banners bevatten de afbeelding van de TV evenals de teksten “Smart TV 4K Philips offerte*” en “à l’achat d’un Trio wahoo ou tatoo, ou de One, le Pack all-in”, een knop “Profitez-en” die naar de website van de adverteerder leidt en de vermelding in kleine letters “*Offre soumise à conditions”.

Motivering van de klacht(en)

De klaagster deelde het volgende mee:

1. De communicatie is volgens haar niet eerlijk. Ze heeft internet bij de adverteerder en wenste een pack te nemen om te profiteren van de gratis TV, maar deze promotie werd haar geweigerd. In de kleine letters verborgen in de wettelijke vermeldingen staat inderdaad toegevoegd dat het aanbod enkel geldig is voor een nieuwe internetdienst in een van deze packs. Ze vindt dat deze erg belangrijke voorwaarde meteen zichtbaar zou moeten zijn.
2. Voor zover zij weet, verkoopt de adverteerder geen TV en mag hij dus de doorgestreepte prijs van 599€ voor deze TV niet vermelden.
3. De kleine tekst van de promotie is volgens haar niet erg duidelijk wat betreft de duurtijd van het contract: gaat het om 6 maanden of 24 maanden?

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder betwistte als volgt formeel de in de klacht geformuleerde grieven.

1. De reclame zou niet eerlijk zijn aangezien een van de voorwaarden van het aanbod die aangegeven staat in de vermelding onderaan de pagina niet onmiddellijk zichtbaar zou zijn.

Op dit punt gaf de adverteerder aan dat, of het nu gaat om de beoordeling van artikel VI. 97 van het Wetboek van economisch recht of deze van artikel VI. 99, het misleidende karakter van een reclame in concreto wordt beoordeeld in functie van de omstandigheden van elk geval. Hij verwees vervolgens naar rechtspraak die deze bepalingen toepaste waar met name geoordeeld werd dat het verwijzen via een asterisk uitdrukkelijk aangeeft dat de prijs bekeken dient te worden rekening houdend met andere informatie die gevonden kan worden in een ander deel van de reclame en dat de verwijzing niet in strijd is met de professionele vereisten voor zover de consument gemakkelijk begrijpt dat het aanbod waarvan hij kennisneemt niet volledig is en dat hij zich uitvoeriger moet informeren.
Hij voerde aan dat dankzij de asterisk die meteen naast de beschrijving van het aanbod staat duidelijk is aangegeven aan de lezer van de krant dat dit aanbod bekeken dient te worden rekening houdend met andere informatie die zich onderaan dezelfde reclame bevindt en die de volledige voorwaarden van het aanbod bevat.
Volgens de adverteerder is de reclame dus absoluut niet misleidend of “oneerlijk”.

2. Hij zou geen doorgestreepte prijs mogen vermelden.

In dit verband deelde de adverteerder mee dat het Wetboek van economisch recht geen enkele bijzondere bepaling meer bevat inzake prijspromoties en dat de wettelijkheid van deze praktijk dus getoetst dient te worden in het licht van de reeds aangehaalde algemene regels.
In dit geval informeert hij de consumenten over de waarde van het toegekende voordeel door de marktwaarde van de TV die aangeboden wordt te vermelden en deze prijs vervolgens te doorstrepen. Deze vermelding is volgens hem absoluut niet misleidend en de klaagster geeft bovendien ook niet aan dat zij het niet begrepen heeft.

3. De vermelding bij de promotie zou niet duidelijk zijn over de duur van de overeenkomst.

De adverteerder verwees op dit punt naar de vermelding in haar geheel en benadrukte dat, wat de duur betreft, er dus duidelijk voorzien wordt dat het aanbod geldig is voor elk nieuw abonnement met een duur van 6 maanden waarmee een duurtijd van 24 maanden met betrekking tot de TV wordt gecombineerd.
De adverteerder concludeerde hieruit dat er geen enkel verwijt geformuleerd kan worden aangezien hij in zijn aanbod de duur van het contract vermeldt en de duurtijd van het engagement met betrekking tot de TV, die onafhankelijk kan zijn van de contractduur.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van het aanbod voor een Smart TV of een korting van 230€ voor elk nieuw abonnement op een Pack Trio wahoo of tatoo of One bij de adverteerder.

De Jury heeft er nota van genomen dat de klaagster, die reeds internet had bij de adverteerder, het aanbod geweigerd werd aangezien dit niet geldig was voor reeds bestaande internetklanten. Volgens de klaagster zou deze voorwaarde niet meteen zichtbaar zijn.

In dit opzicht heeft de Jury vastgesteld dat de advertentie in de pers evenals bepaalde affiches de tekst “Smart TV 4K Philips offerte* 599€ (doorgestreepte prijs)” bevatten, waarbij de asterisk verwijst naar een vermelding in kleine letters die de voorwaarden van het aanbod bevat, waaronder:
“*TV Philips d’une valeur de 599€ offerte ou frais d’installation (60 €), frais d’activation (50 €) et 6 réductions mensuelles de 20€ offerts : offre valable dans la limite des stocks disponibles pour tout nouvel abonnement (…). Pour le client VOO existant, cette offre est valable uniquement lors de l’ajout d’un service internet à sa formule d’abonnement.”.

Zij heeft eveneens vastgesteld dat op andere affiches, die verwijzen naar de website van de adverteerder, de asterisk in de tekst “Smart TV 4K Philips offerte* 599€ (doorgestreepte prijs)” verwijst naar de vermelding in kleine letters “*Offre soumise à conditions”. Op de verschillende banners staat dezelfde vermelding in kleine letters “*Offre soumise à conditions” en een knop “Profitez-en” die naar de website van de adverteerder leidt. Volgens de Jury zijn de voorwaarden van het aanbod duidelijk zichtbaar en leesbaar op de website in kwestie.

De Jury is derhalve van mening dat de verschillende betrokken reclames op een voldoende duidelijke manier verwijzen naar het feit dat het aanbod onderworpen is aan voorwaarden evenals naar de inhoud van deze voorwaarden. Zij is eveneens van mening dat voldoende duidelijk blijkt uit de tekst van de voorwaarden dat het aanbod voorbehouden is voor nieuwe internetklanten.

Wat vervolgens het feit betreft dat de adverteerder de doorgestreepte prijs van 599€ voor de TV vermeldt, is de Jury van mening dat hij aldus de klanten informeert over de waarde van het toegekende voordeel en dat deze vermelding niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

Wat ten slotte de opmerking van de klaagster betreft over het gebruik aan duidelijkheid over de duurtijd van het contract, heeft de Jury vastgesteld dat de voorwaarden van het aanbod onder andere het volgende vermelden: “(…) offre valable dans la limite des stocks disponibles pour tout nouvel abonnement d’une durée de 6 mois à un TRIO wahoo ou tatoo ou à One, le Pack all-in, souscrit entre le 17 avril et le 11 juin 2018 inclus avec une durée d’engagement de 24 mois liée à la TV Philips.”.

De Jury is van mening dat de voorwaarden waarnaar de reclames verwijzen aldus voldoende duidelijk vermelden dat, in functie van het gekozen voordeel, een Smart TV of een korting van 230€, de klant zich engageert voor een duurtijd van 6 maanden of van 24 maanden.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat de reclames in kwestie niet van aard zijn om de gemiddelde consument te misleiden over de draagwijdte van de actie en haar voorwaarden op deze punten.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: VOO
Product/Dienst: Packs
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  16/05/2018