VOO – 13/09/2016

Beschrijving van de reclame

De VO zegt onder andere: « Lui, c’est Didier, c’est un vétérinaire mais c’est surtout un indépendant. C’est le premier debout et le dernier encore au travail. C’est dur, mais il ne veut pas qu’on le plaigne. Non, ce qu’il veut, c’est un partenaire aussi pro que lui. ».

De spot toont de man in kwestie die een masker van een varken opzet om varkens te benaderen met een spuit. We zien hem vervolgens over een weg rennen bij het aanbreken van de dag en daarna is hij in slaap gevallen terwijl hij een koe onderzocht.
Daarna zien we hem lopen en vallen over autobanden en vervolgens met een stethoscoop naast een paard lopen.
En tot slot zit hij in een stal met zijn tablet.

Op het einde zegt de VO: « Les Packs Pro de VOO, aussi pro que vous ! ».

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt deze reclame een schande en heeft het volgende meegedeeld. Deze reclame heeft niets te maken met het product. De enscenering is een schande en beeldt boerderijdieren af als voorwerpen. De boer amuseert zich ermee en drijft de spot met hen. De reclame zet dierenmishandeling in alle vormen duidelijk op de voorgrond. De scènes zijn walgelijk. Zich tussen de varkens zetten met een masker op, zijn hand in het achterste van een koe steken en ondertussen zeggen “Encore le dernier au travail”, zonder nog over de rest te spreken, is verwerpelijk. Hoe toont dit een correct beeld van een zelfstandige? Wil de adverteerder de mensen die vechten voor dierenwelzijn uitlachen? De klager vindt dat de adverteerder erg laag gevallen is.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft deze reclame onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “Extra info – Juryreglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de Tv-spot een zelfstandige, in dit geval een dierenarts, toont die van ’s morgens tot ’s avonds werkt.

De Jury is van mening dat de gemiddelde consument er een toegewijde man in zal zijn, zelfs al komt hij onhandig over, die zijn beroep van dierenarts zo goed mogelijk uitvoert, wat benadrukt wordt door de voice-over die onder andere zegt: « Lui, c’est Didier, c’est un vétérinaire mais c’est surtout un indépendant. C’est le premier debout et le dernier encore au travail. C’est dur, mais il ne veut pas qu’on le plaigne. Non, ce qu’il veut, c’est un partenaire aussi pro que lui. ».

De Jury is eveneens van mening dat de getoonde scènes de slogan van de adverteerder « Les Packs Pro de VOO, aussi pro que vous ! » illustreren en dus wel degelijk een verband hebben met het product waarvoor de Tv-spot reclame maakt. Volgens de Jury is de enscenering eveneens duidelijk overdreven om de humoristische kant naar voren te brengen.

Bovendien is de Jury van mening dat, in tegenstelling tot wat de klager benadrukt met betrekking tot hoe de dieren behandeld worden, de gemiddelde consument de in de Tv-spot getoonde scènes niet zal interpreteren als respectloos ten aanzien van dieren.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat deze reclame niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder en dat ze geen element bevat dat indruist tegen de geldende fatsoensnormen. Ze is eveneens van oordeel dat ze dierenartsen of zelfstandigen niet in een negatief daglicht stelt en dat ze geen groep van personen denigreert.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze spot niet in strijd is met artikels 1, alinea 2, 2, 4, alinea 1 en 3 en 12 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel noch met de JEP-regels inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: VOO
Product/Dienst: Pro Packs
Media: TV
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  13/09/2016