VOLVO – 14/09/2011

Beschrijving van de reclame

In de radiospot is onder meer het volgende te horen:
“Wij gaven de sleutel van de Volvo V50 DRIVe aan Chris Dusauchoit, TV-presentator en groene jongen.
En dit waren zijn indrukken – over het lage verbruik: “Je kunt eigenlijk ook nog groen rijden zonder in een mini-autootje te kruipen.””
Op het einde van de reclame:
“Afspraak bij uw Volvo verdeler van 5 tot 11 september.
U geniet er voor de laatste keer van 15 procent overheidspremie.”

Motivering van de klacht(en)

De adverteerder beweert dat de fiscale premies eind 2011 worden afgeschaft. Volgens de klager is dit echter nog in geen enkele wetgeving vastgelegd. Men probeert met deze misleidende informatie klanten aan te zetten tot het sneller aankopen van een nieuw voertuig om zo van die premie te kunnen genieten.

Standpunt van de adverteerder

Argumentatie met betrekking tot de Volvo Open Deur Dagen campagne September 2011:

De adverteerder haalt aan dat het objectief van deze campagne eruit bestaat om mee te delen dat dit de laatste Volvo Open Deur Dagen zijn waarbij de consument kan genieten van de 15% fiscale premie.
De adverteerder erkent een zekere ‘sense of urgency’ te hebben ingebouwd maar dat is geen enkele tactische campagne vreemd.
Hij communiceert geen exacte datum met betrekking tot het einde van deze financiële gunstmaatregel omdat deze simpelweg niet gekend is. De FOD Financiën heeft vorig jaar de verlenging van de actie tot einde dit jaar aangekondigd. Binnen de sector wordt aangenomen dat we naar een afgelasting of mogelijks verstrenging van de voorwaarden gaan. In dat laatste geval is het de vraag of Volvo nog aan de regels kan voldoen.

Hij zegt in deze campagne niets dat erop zou wijzen dat aan de consument iets beloofd wordt wat Volvo niet kan nakomen.
De adverteerder denkt daarom te mogen concluderen dat hij niet in overtreding is wat betreft de regels inzake eerlijke reclamepraktijken.

Argumentatie met betrekking tot de Volvo ODD radiospot "Groen rijden":

De adverteerder haalt aan dat deze quote uit de Volvo ODD radiospot moet worden gezien binnen de context van hoe deze radiospots tot stand komen.

De adverteerder geeft effectief de sleutels van een Volvo model aan een bekend of minder bekend persoon die omwille van z’n activiteiten en attitude aansluit bij het Volvo model en het merk Volvo. Hij of zij mag rondrijden in deze wagen. De wagen is uitgerust met opnamemateriaal. Dit laat toe de indrukken van de testrijder ‘live’ te capteren. Om de authenticiteit van de ‘indrukken’ zoveel mogelijk te garanderen stelt de adverteerder de betrokken testrijders enkel generieke vragen over de wagen, zoals ‘Wat vindt u van het rijgedrag, het comfort, het verbruik, de afwerking…’, vragen waarop iedere testrijder zich mag uitspreken zoals hij of zij dit zelf wil. Uit deze opnames worden een 10-tal bruikbare quotes gehaald waarvan uiteindelijk een 4 à 5-tal de eindmontage halen.

Met betrekking tot de quote ‘Je kan ook nog groen rijden zonder in een mini-autootje te kruipen’ wil de adverteerder er nogmaals op wijzen dat deze uitspraak niet uitgelokt of opgelegd is maar wel de zeer spontane reactie is van de testrijder.

De uitspraken zijn authentiek en natuurlijk in spreektaal waardoor het soms gebeurt dat bepaalde formuleringen niet gerespecteerd worden.

- ‘groen rijden’ moet eigenlijk ‘ecologisch vriendelijker rijden’ zijn maar spreektaal-gewijs gebruikt niemand dit. In al andere communicatie worden deze regels nauwgezet toegepast.
- ‘mini-autootje’ heeft betrekking op de grootte van het Volvo V50-model dat als één van de weinige breaks in aanmerking komt voor de 15% fiscale premie. Het is geenszins de bedoeling geweest een verwijzing te maken naar het merk ‘Mini’ dat in deze categorie van wagens geen concurrentie is voor Volvo.

Spontane en authentieke communicatie blijft en wordt steeds belangrijker om op een credibele manier in contact te treden met de consument.

Meer en meer adverteerders zullen gebruik maken in hun campagnes van quotes en reacties van gebruikers en klanten.
Zowel adverteerders als bureau’s hebben in dit kader nog een leercurve door te maken. Volvo zal ook binnen deze nieuwe communicatie-aanpak steeds nastreven de FEBIAC en JEP-regelgeving te respecteren.

Jurybeslissing

Met betrekking tot de Volvo Open Deur Dagen campagne September 2011

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame als volgt eindigt: “Afspraak bij uw Volvo verdeler van 5 tot 11 september. U geniet er voor de laatste keer van 15 procent overheidspremie.”

De Jury merkt evenwel op dat, zoals de adverteerder overigens ook erkent, het lot van deze fiscale premie momenteel nog onbeslist is, bij gebreke van overheidsbeslissing terzake.

Door aldus een nog onzekere gebeurtenis als zeker voor te stellen, is deze reclame van aard om de consument te misleiden in de zin van de artikels 88 en 90 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming en de artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

De Jury is bovendien van oordeel dat deze reclame, door te beweren dat het product slechts gedurende een zeer beperkte tijd beschikbaar zal zijn, van aard is om de consument onmiddellijk te doen beslissen en hem onvoldoende tijd te geven een geïnformeerd besluit te nemen, en derhalve een misleidende handelspraktijk in de zin van artikel 91, 7° van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming uitmaakt.

Met betrekking tot de Volvo Open Deur Dagen radiospot "Groen rijden"

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame de volgende uitspraak bevat: “Je kunt eigenlijk ook nog groen rijden zonder in een mini-autootje te kruipen.”

Mede gelet op de keuzevrijheid waarover de adverteerder beschikt bij de selectie van de in de radiospot te gebruiken uitspraken, is de Jury van oordeel dat deze uitspraak, niettegenstaande de concrete omstandigheden waarin en door wie deze zin werd uitgesproken, een absolute bewering betreft die impliciet inhoudt dat het voertuig in kwestie geen gevolgen heeft voor het milieu, wat in werkelijkheid niet het geval is. De Jury is derhalve van oordeel dat deze bewering strijdig is met artikel 7 van de milieureclamecode en met artikel E1 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Met betrekking tot het gebruik van de bewoording “mini-autootjes”, is de Jury van mening dat de adverteerder de voordelen van een break op het vlak van ruimte en comfort onder de aandacht brengt, zonder daardoor andere wagens te kleineren. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen op dat punt, heeft de Jury gemeend geen andere opmerkingen te moeten formuleren.

Gelet op wat voorafgaat en op basis van de hoger vermelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder verzocht om deze reclame niet meer te verspreiden.

De adverteerder bevestigde dat hij de beslissing zal naleven.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: VOLVO
Product/Dienst: Volvo V50 DRIVe
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid, Milieu
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  14/09/2011