VOLVO – 09/12/2008

Beschrijving van de reclame

De affiche stelt de nieuwe Volvo XC60 voor met als slogan « De nieuwe Volvo XC60 met standaard city safety systeem ».
Onderaan, de vermeldingen inzake CO2 en brandstofverbruik.

Motivering van de klacht(en)

1) Het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 definieert in art 1(7° en 8°) het “officiële brandstofverbruik” en de “officiële specifieke CO2-uitstoot”, met name wanneer verscheidene varianten en/of uitvoeringen onder één model zijn gegroepeerd dient de hoogste waarde te worden meegedeeld.

Art 5 van de nieuwe Febiac code daarentegen bepaalt dat de vorken (minimum en maximum uitstoot en verbruik) vermeld moeten worden.
[…] Indien de reclame niet specifiek één bepaalde versie betreft maar een reeks van voertuigen van hetzelfde model of hetzelfde merk, dan worden beide uiterste waarden (minimum en maximum) vermeld van het gemiddelde verbruik en de gemiddelde CO2-uitstoot volgens de officiële testcyclus van de reeks voertuigen waarop de reclamecampagne betrekking heeft.

Bijgevolg, is deze betwiste reclame in overeenstemming met de nieuwe Febiac code, maar strijdig met het K.B. van 5 september 2001.

2) Met dergelijke kleine lettergrootte, zijn de vermeldingen inzake brandstofverbruik en CO2 uitstoot niet in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de de CO2-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto’s.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het om twee afficheformaten in het netwerk “MaxiMix 500” van ClearChannel gaat, dat bestaat uit een nationale verspreiding van 80 borden van 36m2 en 420 borden van 16m2 in de periode tussen 10 november en 23 november 2008.

Hij stelde vast dat de 36m2 met een tekstgrootte van 105mm (300pt) voldoet aan de minimumvereisten van een tekstgrootte van 100mm voor de 36m2-affiche en derhalve op alle punten voldoet aan de voorschriften en codes van de FOD Economie, Febiac en JEP.
Anderzijds stelt hij vast dat de 16m2-versie van de affichage met een tekstgrootte van 56mm (160pt) niet voldoet aan de minimumgrootte van 70mm. Het gaat om een verkeerde interpretatie van bovenstaande code bij de opmaak van het communicatiemateriaal. Het agentschap heeft ondertussen bijkomende maatregelen getroffen om dergelijke vergissingen in de toekomst volledig uit te sluiten.

Mbt de vork preciseerde de adverteerder dat het niet om een specifiek model gaat, maar om het hele Volvo XC60-productgamma. De affiche vermeldt immers een gemiddelde CO2-uitstoot van 199 tot 284 g/km en een gemiddeld verbruik van 7,5 tot 11,9 l/100 km, wat overeenkomt met de maximale en minimale waarden van de huidige motorengamma van de Volvo XC60.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de vermeldingen inzake CO2-uitstoot en het brandstofverbruik op de affiche weergegeven worden onder de vorm van een vork met de uiterste waarden (minimum en maximum).

De Jury is van oordeel dat deze vermeldingen in overeenstemming zijn met artikel 7 van het KB van 05/09/01, waarin bepaald wordt dat het reclamemateriaal (waarover het hier gaat) de gegevens waarvan sprake moet bevatten, zulk in overeenstemming met bijlage IV. Punt 3° van die bijlage luidt als volgt: “indien het om meer dan één model gaat, wordt … een reeks gegevens variërend van het slechtste tot het beste brandstofverbruik opgenomen”.

De Jury is derhalve van oordeel dat artikel 5 van de Febiac code waarin bepaald wordt dat « indien de reclame niet specifiek één bepaalde versie betreft maar een reeks van voertuigen van hetzelfde model of hetzelfde merk, dan worden beide uiterste waarden (minimum en maximum) vermeld van het gemiddelde verbruik en de gemiddelde CO2-uitstoot volgens de officiële testcyclus van de reeks voertuigen waarop de reclamecampagne betrekking heeft » in overeenstemming is met bijlage IV van het KB van 05/09/01.

De punten 7° en 8° van artikel 1 van het KB van 05/09/01 bevatten de definities van het officiële brandstofverbruik en van de officiële specifieke CO2-uitstoot die van toepassing zijn voor het geheel van de informatie waarop het KB betrekking heeft, waaronder het brandstofverbruiksetiket en de brandstofverbruiksgids.

De Jury benadrukte tevens dat punt 14° van artikel 1 van het KB van 05/09/01, dat de definitie van een « model » bevat, niet alleen naar het merk of het type verwijst maar ook naar de variant en uitvoering van een personenauto.

Voor het reclamemateriaal (art.7) gelden de specifieke voorschriften zoals bepaald in bijlage IV (vork met uiterste waarden), waaraan deze reclame beantwoordt.

Bovendien is de Jury van oordeel dat het vermelden van een reeks gegevens variërend van het slechtste tot het beste brandstofverbruik meer informatie geeft dan alleen de hoogste waarde en dit in het voordeel van de consument.

Met betrekking tot de grootte van de vermeldingen heeft de Jury genoteerd dat deze in overeenstemming is met artikel 5 van de Febiac code voor de 36 m² (105 mm) maar niet voor de 16 m² (56 mm).

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury de adverteerder verzocht om de 16 m² affiche te wijzigen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de Febiac code en bij gebreke daaraan deze niet meer te gebruiken. Dienaangaande heeft de Jury genoteerd dat het hier om een eenmalige vergissing gaat bij de opmaak van het communicatiemateriaal. Zij heeft tevens genoteerd dat de campagne op 23 november afgelopen is en dat het communicatiebureau ondertussen bijkomende maatregelen getroffen heeft om dergelijke vergissingen in de toekomst volledig uit te sluiten.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: VOLVO
Product/Dienst: XC60
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Milieu, Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  09/12/2008