VOLVO – 08/05/2009

Beschrijving van de reclame

De folder kondigt de Drive week van 20 tot 25 april aan met condities op de verschillende modellen van Volvo (C30, S40, V50,V70,S80,XC60,XC70, C70).
De nieuwe Volvo C30 wordt voorgesteld met als titel “Compact op een in het oog springende manier”, gevolgd door een uitleg over de troeven van dit model: “Overal waar de compact Volvo C30 verschijnt, trekken zijn aparte lijnen de aandacht. En wie plaats neemt achter zijn stuur, wordt al even blij verrast door zijn verrassend grote binnenruimt. Bovendien geeft hij in zijn Drive-versie ook het milieu reden om opgetogen te zijn.” Onderaan de vermeldingen inzake CO2-uitstoot en brandstofverbruik (104-224g CO/km – 3,9*-9,4l/100km) Een sterretje geeft aan het om voorlopige waarden gaat.

Motivering van de klacht(en)

De klager is verbaasd dat hij, van pagina 3 tot en met 9, bij de bijzonder interessante verbruikswaarden van 3,9l/100km een asterisk ziet die aangeeft dat deze gegevens voorlopige waarden betreffen. Hij is van mening dat deze campagne dubbelzinnig en bedrieglijk is. De nadruk wordt gelegd op de eerbied voor het milieu waarop het merk prat gaat (uiteindelijk, gaan zij ons laten geloven dat men de planeet kan beschermen door met z’n allen met de wagen te rijden !!!) maar nu is Volvo zelfs niet zeker van de cijfers die zij verkondigen. Hij vraagt om dit stop te zetten of de foutieve informatie recht te trekken.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat bij het ter perse gaan van het leaflet,de verbruikscijfers van de DrivE modellen die in de leaflet werden opgenomen nog niet officieel bevestigd waren, vandaar dat hij eraan hield om dit correct te melden (vermelding "voorlopige waarden"). Hij benadrukte dat hij conform de regels de destijds bij hem gekende cijfers in de leaflet heeft opgenomen. Intussen is de homologatie wel helemaal afgerond en kan hij alle cijfers in zijn publiciteitsmateriaal één voor één ook definitief bevestigen.

Hij wees op de enorme inspanningen die Volvo doet om milieuvriendelijkere wagens op de markt te brengen. Er wordt nergens geclaimd dat deze wagens goed zijn voor het milieu maar geven daarentegen aan dat zij streven naar milieuvriendelijker producten en dit niet enkel bij het gebruik ervan maar vanaf de ontwerpfase tot de recyclage. Bovendien zijn ze trots een dergelijk uitgebreid gamma aan milieuvriendelijker wagens te kunnen aanbieden die elk de laagste uitstoot in hun klasse hebben. Volvo zet trouwens deze inspanningen verder om in de toekomst nog betere emissie en verbruikscijfers neer te zetten.

Hij stelde het dan ook oneens te zijn met de bewering als zou het hier om een "twijfelachtige en leugenachtige campagne" gaan.

Wat de verwijzing betreft naar die ene zin "...l'environnement a également toutes les raisons de se réjouir!": die moet volgens de adverteerder in de context van de hele paragraaf gezien worden: de potentiële bestuurder heeft redenen om blij verrast te zijn met de binnenruimte van de C30 en die opgetogenheid slaat ook op het feit dat hij met een DrivE het milieu minder zwaar belast.

Hij stelde dat hij getracht heeft om op pagina 2 van zijn folder te duiden waar de DrivE filosofie voor staat en dit op een genuanceerde en gefundeerde manier waarbij hij geprobeerd heeft aan te tonen dat hun inspanningen zich niet beperken tot hun voertuigen zelf maar dat zij voor een 360° aanpak staan.

Jurybeslissing

CO2 en verbruiksgegevens

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame in kwestie de verbruiks-en CO2 gegevens vermeldt ( voor de C30: 104-224g CO2/km – 3,9* - 9,4l/100km). Het sterretje verwijst naar de volgende tekst: valeur provisoire.

De Jury heeft er nota van genomen dat bij het ter perse gaan van deze reclame de verbruiksgegevens nog niet officieel bevestigd waren, maar dat intussen de homologatie wel afgerond is en de adverteerder deze cijfers definitief bevestigt.

Gelet op de vermelding in de reclame en het feit dat deze gegevens intussen definitief zijn, is de Jury van oordeel dat deze reclame geen elementen bevat die van aard zijn om de consument te misleiden op dit vlak.

Milieu-informatie

De Jury heeft vastgesteld dat in de leaflet de verwijzing naar de milieu-informatie op de website werd opgenomen, overeenkomstig het K.B. van 19.03.2004.

Absolute beweringen- milieureclamecode

De Jury heeft vastgesteld dat deze reclame een aantal absolute beweringen worden vermeld:
-p 3: voiture écologique, bénéfique pour l’environnement
-p 4 (C 30): l’environnement a également toutes les raisons de se réjouir
-p7 (V 70) : gâte tout aussi généreusement mère nature.

Deze absolute beweringen wijzen er impliciet op dat de wagens in kwestie geen gevolgen zou hebben voor het leefmilieu, hetgeen in werkelijkheid niet het geval is (blijven CO2 uitstoten). De Jury is derhalve van oordeel dat deze beweringen strijdig zijn met art. 7 van de milieureclamecode en heeft derhalve de adverteerder verzocht om deze beweringen te wijzigen (door ze te milderen) of weg te laten en bij gebreke daaraan deze leaflet niet meer te verspreiden via de massamedia. Dit geldt zowel voor de Franstalige als voor de Nederlandstalige versie.

De adverteerder bevestigde de beslissing van de Jury na te leven.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: VOLVO
Product/Dienst: Volvo C30
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Waarachtigheid, Milieu
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  08/05/2009