VOGELBESCHERMING VLAANDEREN – 17/04/2008

Beschrijving van de reclame

TV spot:
Een TV spot toont 3 jagers die klaarstaan met een jachtgeweer in de aanslag. Plots horen we een vogel roepen waarop de jagers hun geweer laden en schieten. Vervolgens beginnen de jagers uitbundig te lachen. De hond gaat het wild ophalen en brengen. De 3 mannen herbeginnen op een andere prooi te mikken.
Tekst: “Vogelbescherming”.
Onderaan tekst: “rek. 001-5005005-75”.
Voice off 1: “Vogelbescherming Vlaanderen, word nu lid en ontvang de DVD, Bekende vogels in je tuin”.
Voice off 2: “Surf naar vogelbescherming.be”
De laatste sequentie toont de drie jagers met hun wild.

Radiospot:
De radiospot laat vogelgezang horen. Een vogel roept, waarop een man fluistert. Twee andere mannen roepen “Ja, ja, ja”. De vogel roept opnieuw. Vervolgens horen we 2 geweerschoten. De drie jagers lachen uitbundig.
Voice off op: “Vogelbescherming Vlaanderen. Word nu lid en ontvang de DVD Bekende Vogels in je Tuin. Stort op rekening nummer 001-5005005-75 of surf naar vogelbescherming.be”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame hangt een verkeerd beeld op van jagers om op deze wijze de vrijgevigheid bij de consument op te wekken tov vogelbescherming. De jacht is volledig gereglementeerd door de overheid en een toegelaten hobby onder bijzonder strikte voorwaarden. De hobby als jager wordt hier bewust in een slecht daglicht gesteld en dit voor eigen gewin. Dit is strijdig met art. 85 en 94 van de wet op de handelspraktijken.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat VZW Vogelbescherming Vlaanderen een vereniging zonder winstgevend doel is die zich inzet voor alle in het wild levende vogels en andere dieren. Hij benadrukte dat dit spotje werd goedgekeurd door de VAR. In het gewraakte spotje lachen de jagers uitbundig omdat ze erin geslaagd zijn twee fazanten te schieten.

De adverteerder deelt mee dat hij ervoor gekozen heeft om in het spotje geen illegale praktijken te tonen, maar om een legaal gebeuren in beeld te brengen dat zich dagdagelijks afspeelt tijdens het jachtseizoen.

Hij stelde dat Vogelbescherming Vlaanderen principieel niet tegen een ethisch en ecologisch verantwoord wildbeheer is, wél tegen alle mogelijke vormen van plezierjacht. Deze plezierjacht tracht hij in beeld te brengen door jagers te tonen die er effectief plezier aan beleven dieren te schieten. Het in de natuur uitzetten van in gevangenschap geboren en opgekweekte fazanten ten behoeve van de jacht is volgens de adverteerder een zuivere vorm van plezierjacht die bovendien bij wet verboden is.
Hij stelde dat dit verbod er kwam dankzij een arrest van de Raad van State van 11 maart 2002.
Hij stelde tevens dat het uitzetten van grote aantallen fazanten nog steeds schering en inslag is en verwees daarbij naar een recent voorval. Hij stelde dat er zich regelmatig illegale toestanden voor doen en dat het tegen dergelijke misstanden is dat zijn vereniging protesteert.

Jurybeslissing

De Jury heeft er nota van genomen dat het de betrachting was van de adverteerder om de plezierjacht en het daarmee verbonden in de natuur uitzetten van in gevangenschap geboren en opgekweekte fazanten ten behoeve van de jacht (hetgeen bij wet verboden is) aan te kaarten.

De Jury is van oordeel dat deze spots (radio+TV) deze boodschap niet tot uiting brengen, temeer daar de adverteerder zelf stelt geen illegale praktijken te willen tonen.

De Jury heeft vastgesteld dat zowel in de radio als in de Tv spot jagers opgevoerd worden die uitbundig lachen omdat ze er erin geslaagd zijn fazanten te schieten. Het is voor de kijker/luisteraar op geen enkel ogenblik duidelijk dat het om fazanten zou gaan die eigenhandig in de natuur uitgezet werden. Derhalve brengen de spots een beeld van jagers die op fazanten schieten en zich hier duidelijk mee vermaken, zonder enige informatie of het om legale jacht of om illegale jacht gaat.

Rekening houdend met het feit dat de jacht strikt gereglementeerd is en derhalve legaal kan plaatsvinden (zoals de adverteerder zelf bevestigt en bepleit), is de Jury van oordeel dat deze spots een verkeerd beeld overbrengen aangaande jagers.

De Jury is dan ook van oordeel dat deze spots:
- kleinerend overkomen door de jagers in diskrediet te brengen (vermaak jagers wordt op overdreven wijze uitvergroot waardoor de jagers in het belachelijke worden getrokken);
- stereotypes en vooroordelen tav jagers bestendigen die indruisen tegen de maatschappelijke evolutie mbt wildbeheer en aanvaard gedrag van jagers, en derhalve stigmatiserend overkomen;
hetgeen strijdig is met art. 12 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel en met punt 4 van de aanbevelingen van de JEP inzake de afbeelding van de persoon in reclame.

Hoewel de Jury alle respect heeft voor de inspanningen en inzet van de adverteerder voor alle in het wild levende vogels en andere dieren, is de Jury anderzijds van mening dat er geen rechtstreeks verband is tussen wat aangeprezen wordt (lidmaatschap vogelvereniging) en wat er getoond wordt (vermaak jagers).

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om deze spots te wijzigen en bij gebreke daaraan deze niet meer te verspreiden.

De adverteerder tekende hoger beroep aan tegen deze beslissing.

De Jury van hoger beroep is van oordeel dat het verzoek tot hoger beroep ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond is:

-bewoordingen “bepleit – hetgeen bij wet verboden is” worden geschrapt.
-motivering “stereotypes en vooroordelen tav jagers bestendigen…” wordt geschrapt.
De overige grieven worden ongegrond verklaard.

De Jury in hoger beroep bevestigt de eerdere Jurybeslissing en vult deze aan als volgt:

De Jury neemt er nota van dat het de betrachting van de adverteerder was om de plezierjacht en het daarmee verbonden in de natuur uitzetten van in gevangenschap geboren en opgekweekte fazanten ten behoeve van de jacht aan te kaarten.

De Jury is van oordeel dat deze spots (radio+TV) deze boodschap niet tot uiting brengen, temeer daar de adverteerder zelf stelt geen illegale praktijken te willen tonen.

De Jury heeft vastgesteld dat zowel in de radio als in de Tv spot jagers opgevoerd worden die uitbundig lachen omdat ze er erin geslaagd zijn fazanten te schieten. Het is voor de kijker/luisteraar op geen enkel ogenblik duidelijk dat het om fazanten zou gaan die eigenhandig in de natuur uitgezet werden. Derhalve brengen de spots een beeld van jagers die op fazanten schieten en zich hier duidelijk mee vermaken, zonder enige informatie of het om legale jacht of om illegale jacht gaat.

Rekening houdend met het feit dat de jacht strikt gereglementeerd is en derhalve legaal kan plaatsvinden (zoals de adverteerder zelf bevestigt) , is de Jury van oordeel dat deze spots een verkeerd beeld overbrengen aangaande jagers.

De Jury is dan ook van oordeel dat deze spots:
- kleinerend overkomen door de jagers in diskrediet te brengen ( vermaak jagers wordt op overdreven wijze uitvergroot waardoor de jagers in het belachelijke worden getrokken);
hetgeen strijdig is met art. 12 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel, alsook met de regels inzake humor.

Hoewel de Jury alle respect heeft voor de inspanningen en inzet van VZW Vogelbescherming Vlaanderen voor alle in het wild levende vogels en andere dieren, is de Jury anderzijds van mening dat er geen rechtstreeks verband is tussen wat aangeprezen wordt (lidmaatschap vogelvereniging) en wat er getoond wordt (vermaak jagers).

Gelet op wat voorafgaat, verzoekt de Jury aan de adverteerder deze spots te wijzigen en bij gebreke daaraan deze niet meer te verspreiden.

Deze beslissing van de Jury in hoger beroep is definitief.

De adverteerder bevestigde dat deze reclame niet meer wordt uitgezonden via radio of TV.

De Jury heeft hier nota van genomen en heeft de aandacht van de adverteerder gevestigd op het feit dat de Jury beslissing eveneens geldt voor de toekomst.

Adverteerder: VOGELBESCHERMING VLAANDEREN
Product/Dienst: Lidmaatschap
Media: TV, Radio
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  17/04/2008