VLAAMSE OLIECENTRALE – 20/12/2017

Beschrijving van de reclame

De advertentie toont bovenaan het logo van de adverteerder en een foto van een van zijn vrachtwagens, met daaronder onder meer de tekst:
“Klaar voor de winter
Wens je voor de start van het winterseizoen je voorraad stookolie aan te vullen? Kies dan voor stookolie met spaarkorting van de Vlaamse Oliecentrale. Je kan kiezen voor Premium stookolie, een milieuvriendelijk product met een lager verbruik.”.

Motivering van de klacht(en)

De klager haalde aan dat stookolie, zelfs als het 'Premium' is geen milieuvriendelijk product kan zijn. Hij kan zich voorstellen dat het misschien iets milieuvriendelijker is dan de vroegere stookolie, maar niet dat het milieuvriendelijk is omdat er bij verbranding nog steeds broeikasgassen vrijkomen omdat stookolie een fossiele brandstof is. Stookolie hier voorstellen als milieuvriendelijk product is volgens hem dus misleidende reclame.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij bij nader inzien beseft heeft dat dit inderdaad misleidend kan zijn. Milieuvriendelijk was bedoeld in vergelijking met de standaard kwaliteit van gasolie.
Hij stelde voor om in volgende reclames ‘milieuvriendelijker’ te gebruiken. Zo is het duidelijk dat dit in vergelijking met het standaard product is en wordt niet de indruk gewekt dat dit een milieuvriendelijk product op zich is. In het begin van de advertentie is er wel degelijk duiding dat het gaat over het bestellen van stookolie en dat het hier geen vergelijking is met andere vormen van verwarming.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de advertentie in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de reclame onder meer het volgende vermeldt: “Wens je voor de start van het winterseizoen je voorraad stookolie aan te vullen? Kies dan voor stookolie met spaarkorting van de Vlaamse Oliecentrale. Je kan kiezen voor Premium stookolie, een milieuvriendelijk product met een lager verbruik.”.

Zij is van mening dat de in de reclame gekozen bewoordingen wel degelijk op een absolute en algemene manier de indruk wekken dat het gepromote product premium stookolie geen of alleen een positieve impact heeft op het milieu, wat niet het geval is en aanleiding geeft tot verwarring.

Gelet hierop is zij van oordeel dat de betrokken reclame op dit punt strijdig is met artikels E1 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Code) en 7 van de Milieureclamecode.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De Jury heeft in dit opzicht nota genomen van het antwoord van de adverteerder volgens hetwelk hij niet de indruk wou wekken dat het hier gaat om een milieuvriendelijk product op zich, maar slechts beoogde om premium stookolie te positioneren ten opzichte van de standaard stookolie die hij eveneens aanbiedt en waarin hij derhalve voorstelde om naar de toekomst toe de relatieve term “milieuvriendelijker” te gebruiken.

Voor zover zij dit kon beoordelen op basis van het meegedeelde stavingsmateriaal, heeft de Jury gemeend geen verdere opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Adverteerder: VLAAMSE OLIECENTRALE
Product/Dienst: Premium stookolie
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Milieu
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  20/12/2017