VIVALDIS INTERIM – 29/09/2020

Beschrijving van de reclame

De Facebookpost bevat een cartoon met onder de titel “Zoek de verschillen…”.
Aan de linkerzijde staat een tekening in grijstinten van een violist die een “kriep kriep” geluid voortbrengt en vanuit de zaal met de uitroepen “Awoe!”, “Boe!” en “Pfff…” een zaag, een bom en een doodshoofd toegeworpen krijgt, met daarbij de tekst “Belofte na belofte na belofte na belofte…” en onderaan “De Vivaldi Coalitie” met rood, oranje, blauw en groen gekleurde vakjes.
Aan de rechterzijde staat een tekening in kleur van een violist die muzieknoten voortbrengt en vanuit de zaal met de uitroepen “Bravo!”, “Wow!”, “Yes!” en “Bis” rozen toegeworpen krijgt, met daarbij een afbeelding van een beker en de tekst “Job Job Job Job” en onderaan het logo van de adverteerder “Vivaldis Interim”.

Motivering van de klacht(en)

De klager haalde aan dat het uitzendbureau zichzelf hier gunstig profileert in vergelijking met een tot dusver hypothetische regering die echter al negatief afgerekend wordt. Hij is van mening dat een firma waarvan de professionele activiteit niet direct politiek betrokken is zich ethisch zou dienen te gedragen en in die zin dat ze noch gunstige noch ongunstige partijpolitieke propaganda zou mogen beoefenen. Populistische antipolitieke propaganda voeren lijkt hem niet de opdracht van een uitzendbureau.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de oorsprong en reden van deze post op Facebook geheel te vinden is in de naam die de politiek in het kader van de huidige regeringsvorming en mogelijke coalitie gebruikt en die hopelijk geen verwijzing is naar zijn bedrijf en de daaraan gelinkte professionele activiteiten. Zijn post vertoont noch specifieke noch vage partijpropaganda. Net zoals Vivaldis Interim geen hard standpunt inneemt ten aanzien van de regeringsvorming, meende hij te mogen hopen dat ook het bereikte publiek in de advertentie vooral de humor zou inzien in de naam die in de eerste plaats door de politiek ontleend werd (en niet andersom) – een vorm van humor die klaarblijkelijk niet door iedereen begrepen of geapprecieerd wordt.
Om echter verdere commotie te vermijden en gehoor te geven aan deze klacht heeft hij zijn post intussen offline gehaald, want naast respect is flexibiliteit ook één van zijn waarden en dat vertaalt hij dan ook graag naar de praktijk.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de Facebookpost in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de adverteerder aan de hand van een cartoon inspeelt op de actualiteit, met name op de regeringsonderhandelingen binnen een coalitie waarvan de roepnaam aansluiting vindt bij de naam van de adverteerder.

Volgens de Jury is de humoristische verwijzing naar de naam van de adverteerder om diens kwaliteiten in de verf te zetten duidelijk het opzet van deze advertentie, zonder dat deze daarom meteen ook een specifieke of algemene politieke stellingname in hoofde van de adverteerder zou uitmaken.

Zij is derhalve van mening dat deze advertentie door de gemiddelde consument niet geïnterpreteerd zal worden als het uitdragen van een negatief beeld over bepaalde politieke partijen of over de politiek in het algemeen in een realistische context.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat de advertentie niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: VIVALDIS INTERIM
Product/Dienst: Interim
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Werkgelegenheid
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  29/09/2020