VIQUEL (F) – 31/01/2000

Beschrijving van de reclame

Het etiket op een kaft voor een klasseermap bevat een logo bestaande uit een tekening van een boom met daar rond de woorden “Eco-Friendly - protège l'environnement”.

Motivering van de klacht(en)

De etikettering wordt beschouwd als strijdig met verschillende bepalingen van de milieureclamecode. Het product wordt voorgesteld als “ecologisch”, terwijl geen enkele uitleg wordt gegeven over de ecologische eigenschappen. Bovendien zijn de gebruikte slogans op absolute wijze geformuleerd.

Jurybeslissing

De Jury vestigde de aandacht van de adverteerder op de toepasselijke bepalingen van de milieureclamecode (art. 6 aanduiding van de eigenschap of stadium in levenscyclus waarop de verwijzing naar het milieu betrekking heeft; art. 7 verbod van absolute beweringen) en heeft uitleg gevraagd inzake de gevolgen voor het milieu van het product.

Gevolg

De adverteerder bezorgde documentatie inzake de wijze van fabricatie en de samenstelling van het product. Terwijl hij onderlijnt dat de vermeldingen in kwestie moeten beschouwd worden als informatie over de eigenschappen van het fabricatiemateriaal en niet als verkoopsargument, liet de adverteerder weten dat de etikettering voorlopig werd verwijderd. Na onderzoek daarvan, heeft de Jury gemeend dat deze etikettering, een soort label vormt voor promotionele doeleinden, wegens haar absoluut en dubbelzinnig karakter stijdig is met de toepasselijke code. Zij deed bijgevolg de aanbeveling de etikettering definitief te verwijderen en niet opnieuw te gebruiken in de toekomst. De adverteerder heeft de definitieve verwijdering van het etiket bevestigd.

Adverteerder: VIQUEL (F)
Product/Dienst: Klasseermap
Onderzoekscriteria: Milieu
Datum afsluiting:  31/01/2000