VGAS PRODUCTIONS – 12/10/2006

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met als titel : “Abonneer je nu” biedt 4 verschillende opties aan waaruit men kan kiezen. Een van die opties is : “Optie 1 Life Cam VX-3000 + 1 jaar GUNK voor slechts 55 euro”. Daarnaast afbeelding van een LifeCam + van het tijdschrift Gunk. Onderaan bevindt zich een invulbon waar men moet aankruisen voor welke optie men kiest. Deze invulbon vermeldt tevens de volgende tekst : “Je abonnement gaat pas van start met het nummer dat verschijnt nadat we je betaling ontvangen hebben. Schrijf nu het bedrag naargelang je keuze over op rekening 210-0981057-51 (voor buitenlandse overschrijvingen : IBAN BE75210098105751 BIC GEBABEBB) en vermeld je naam en adres op de overschrijving. Deze actie loopt tot 27 juli 2006. Hou er rekening mee dat u het geschenk pas een 4-tal weken na het eerste magazine zal ontvangen”.

Motivering van de klacht(en)

Op de invulbon voor het abonnement wordt vermeld dat het geschenk (LifeCam) 4 weken na ontvangst van het eerste magazine wordt bezorgd. Tot op heden (meer dan 3 maanden later) hebben wij dat geschenk nog steeds niet ontvangen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee niet op de hoogte te zijn van deze klacht en heeft onmiddellijk navraag gedaan bij zijn externe abonnementendienst. Volgens zijn abonnementendienst zou er iets misgelopen zijn met de input van het abonnement in het computersysteem. Er werd contact opgenomen met de klager en het geschenk zal zo snel mogelijk nagestuurd worden.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de klager zijn geschenk een 4-tal weken na de ontvangst van het eerste magazine, zoals vermeld in de advertentie in kwestie, niet ontvangen heeft wegens een menselijke fout. De Jury heeft eveneens genoteerd dat de adverteerder onmiddellijk contact heeft opgenomen met de klager om deze fout recht te zetten. Rekening houdend met wat voorafgaat, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.
Wat de bon betreft via dewelke persoonlijke gegevens verzameld worden in het kader van deze publicitaire actie, heeft de Jury de aandacht van de adverteerder gevestigd op de wettelijke verplichting tot transparantie t.a.v. de consument (wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens).

Adverteerder: VGAS PRODUCTIONS
Product/Dienst: Gunk Magazine
Media: Magazine
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  12/10/2006