VERBOND DER GASNIJVERHEID – 05/05/2000

Beschrijving van de reclame

Een advertentie ter promotie van aardgas vermeldt de voordelen van de “HR + Hoog Rendement Wandketel”die o.m. “economisch, compact, proper, stil en milieuvriendelijk” is. Slogan : “Natuurlijk kies je voor aardgas”.

Motivering van de klacht(en)

De conformiteit met de milieureclamecode moet worden onderzocht.

Standpunt van de adverteerder

Op de vraag van de Jury om uitleg en bewijsvoering betreffende de bewering “milieuvriendelijk”, heeft de adverteerder een bewijsdossier meegedeeld dat de waarachtigheid van die bewering aantoont, zowel wat betreft het product als betreffende het geheel van de gasketen. Hij verwees naar reglementen en ontwerpen van de Belgische en Europese overheid waarin de bijdrage van aardgas aan het milieubehoud wordt erkend. Hij liet gelden dat de kwalificatie “milieuvriendelijk” een relatief en geen absoluut karakter heeft, alsook dat de Belgische en Europese overheden deze term gebruiken in wetten, decreten en reglementen inzake energie.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat niettegenstaande de bezorgdheid van de gasindustrie voor het milieu, gas toch nog een effect heeft op het milieu terwijl de term “milieuvriendelijk” een absolute term is in de zin van art. 7 van de milieureclamecode, en derhalve kan laten denken dat gas geen enkel gevolg heeft voor het milieu. Het gebruik van deze termen moet beoordeeld worden in het kader van de reclame, voor zover ze aan het product een milieu-eigenschap toekennen, en t.a.v. de code van toepassing op reclame en niet in een wettelijke of reglementaire context. De Jury deed de aanbeveling de term ofwel relatief te maken door een element van vergelijking toe te voegen ofwel ze te wijzigen conform art. 6 van de code door aanduiding van het stadium van de levenscyclus of de eigenschappen waarop de term betrekking heeft. De adverteerder heeft de bevoegdheid van de Jury en de wettigheid van de maatregelen die zij zou nemen betwist en zijn standpunt bevestigd. Nadat de Jury de diversiteit had vastgesteld van de teksten waarnaar wordt verwezen, en die geen definitie van hun juridische draagwijdte bevatten, heeft zij uitleg verstrekt over de draagwijdte van de reclamecode en de controletaak haar toegewezen door de commissie voor milieureclame, een officiële instantie, en bevestigde ze haar aanbeveling. Na een hoorzitting bij de secretaris van de Jury, stelde de adverteerder voor, teneinde tegemoet te komen aan de bezorgdheid van de Jury, zijn slogans te wijzigen zodat het publiek zonder twijfel zal begrijpen dat aardgas het milieu niet op absolute wijze eerbiedigt maar wel t.a.v. andere energiebronnen.

Gevolg

De adverteerder heeft voorgesteld aan de term “milieuvriendelijk” een verwijzing toe te voegen naar een verklarende vermelding die als volgt luidt : “minder uitstoot, geen opslag, distributie door leidingen”. De Jury was van oordeel dat deze wijziging voldoet aan haar aanbeveling en art. 6 van de code zodat zij geen opmerkingen meer formuleerde.

Adverteerder: VERBOND DER GASNIJVERHEID
Product/Dienst: Aardgas
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Milieu
Initiatief: Jury
Datum afsluiting:  05/05/2000