VANDEN BORRE – 04/07/2005

Beschrijving van de reclame

Tekst radiospot: “ Wij bij Vanden Borre, wij hebben geen trucjes nodig om u naar onze winkels te lokken. Elke dag de laagste prijzen is elke dag de laagste prijzen. Dat staat zwart op wit in onze akte van vertrouwen. En daarom, als u hetzelfde toestel elders toch goedkoper zou vinden, dan betalen wij u het verschil terug, want een woord is een woord. TV, Video, Hifi, ELectro, Multimedia, U heeft goed gekozen. Vanden Borre, dankzij uw akte van vertrouwen."

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is misleidend want men krijgt geen terugbetaling: men dient het online formulier te gebruiken, waarna men een aankoopbon ontvangt met een beperkte geldigheidstermijn.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij reeds jarenlang deze laagste prijs garantie hanteert in het kader van zijn Akte van Vertrouwen. Hij stelde dat de procedure duidelijk vermeld wordt in deze Akte van Vertrouwen en op het formulier tot aanvraag van een terugbetaling. Deze procedure voorziet inderdaad in de terugbetaling onder de vorm van een waardebon, doch kunnen de klanten die dit wensen terugbetaling op hun bankrekening bekomen. De adverteerder benadrukte tevens dat de klager in kwestie een dergelijke aanvraag gericht heeft aan de consumentendienst en dat op zijn verzoek werd ingegaan.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de radiospot spreekt van terugbetaling (“…betalen wij u het verschil terug, want een woord is een woord”), terwijl de Akte van Vertrouwen spreekt van een vergoeding onder de vorm van een aankoopbon (en nergens de mogelijkheid tot effectieve terugbetaling vermeldt). Zij merkt tevens op dat ook de klager in kwestie een aankoopbon met beperkte geldigheidsduur ontvangen heeft en slechts in laatste instantie “uit commerciële overwegingen” beslist werd om toch tot effectieve terugbetaling (via de bankrekening) over te gaan.

De Jury is van oordeel dat indien de procedure aanstuurt op een aankoopbon, dit een essentieel gegeven uitmaakt dat dient vermeld te worden in de reclame.

Op basis van de bewering (“…betalen wij u het verschil terug, want een woord is een woord”) in de radiospot zal de consument ervan uitgaan dat hij effectieve terugbetaling kan ontvangen. Derhalve is de Jury van oordeel dat deze reclame het risico inhoudt te misleiden op dit punt, hetgeen strijdig is met art. 23,2 en 4° WHPC, alsook met art. 5 van de IKK code.

Zij heeft derhalve aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om ofwel zijn reclame te wijzigen door te preciseren dat het om een aankoopbon gaat, ofwel zijn Akte van Vertrouwen aan te passen door (ipv een aankoopbon) effectieve terugbetaling te voorzien en in afwachting hiervan deze reclame ondertussen niet meer te verspreiden.

De adverteerder liet gelden dat hij beslist heeft om de tekst van zijn Akte van Vertrouwen aan te passen als volgt: “Na verificatie vergoedt Vanden Borre u dan het verschil onder de vorm van een aankoopbon of door terugbetaling op uw bankrekening.”

De Jury is van oordeel dat de klant dient geïnformeerd te worden over het feit dat hij de keuze heeft tussen een aankoopbon en de effectieve terugbetaling van het verschil op zijn bankrekening. Aangezien niet alle klanten kennis zullen nemen van de Akte van Vertrouwen, is de Jury van oordeel dat het aangewezen is de consument hierover te informeren in de reclameboodschap zelf, ofwel dient deze informatie (en de voorwaarden en/of stappen die de klant dient te ondernemen om terugbetaling te bekomen op zijn bankrekening) duidelijk leesbaar en ondubbelzinnig vermeld te worden op de aankoopbon.

De adverteerder bevestigde dat hij zijn aankoopbon zal aanpassen door er duidelijk op te vermelden dat het bedrag ook kan gestort worden op de bankrekening van de klant en welke stappen daartoe moeten ondernomen worden (opsturen naar hoofdkantoor met vermelding van het rekeningnummer).

Aangezien dit beantwoordt aan de aanbeveling van de Jury, heeft zij dit dossier afgesloten.

Adverteerder: VANDEN BORRE
Product/Dienst: Actie 'laagste prijs'
Media: Radio
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  04/07/2005