VACATURE – 17/09/2008

Beschrijving van de reclame

Het betreft de affiches met de volgende boodschappen (in wit met zwarte achtergrond):
-allochtonen willen onze jobs
-buitenlanders komen naar hier voor onze welvaart
-mensen met een handicap zouden beter werken
-50-plussers zijn onbetaalbaar
In kleine letters rechts onderaan: discussieer.be

Motivering van de klacht(en)

De klager begrijpt niet dat een dergelijke reclame gepubliceerd kan worden zonder dat er iemand op reageert. Het gaat om 4 slogans die geafficheerd worden in verschillende straten. Een van de slogans luidt: “allochtonen willen onze jobs”.

Ze rechtvaardigen deze campagne met de doelstelling bepaalde categorieën van personen die niet werken ertoe aan te zetten werk te zoeken, hen te helpen zoeken en een job te vinden. Het gaat om buitenlanders, gehandicapten, 50-plussers. Hoewel de bedoeling goed en eerbaar is, meent de klager dat dit dergelijke slogans niet rechtvaardigt.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft eerst meer uitleg over de campagne verschaft en heeft laten weten dat via diverse media een grootscheepse campagne gevoerd is om met z'n allen "onze kijk op talent te herbekijken" en de vier doelgroepen (waarvan de 'allochtonen' er een van is) veel actiever te rekruteren. Hij preciseerde dat de campagne bestond uit 2 delen:
1.De ‘teasers’ die gedurende 4 dagen op affiches en in kranten verschenen (de url discussieer.be werd meegegeven om duidelijk te maken dat het niet op een ‘vastbepaald standpunt’ ging - op die url stond het woord ‘reclame’ vermeld).
2.De campagne met het ‘antwoord’ (voorafgegaan door een persconferentie):
i. Alle affiches waarop de teaser verschenen is, werden bedekt met de boodschap “Herbekijk uw kijk op talent. Vacature”. Op www.vacature.com, de uitleg over de bedoelingen van de campagne.
j. In alle krantentitels waarin de teaser-advertentie verschenen is, werd de boodschap “Manifest voor Talent” op paginagrote advertenties gebracht.
k. Dagelijkse televisiespots en radiospots.
l. Op www.vacature.com vier filmpjes van de campagne in rotatie en link naar de minisite “Manifest voor Talent”met meer informatie. Ook link naar de minisite via online promotie op verschillende websites.
m. Advertenties ook in magazines.
n. Om het Manifest bekend te maken: publicatie in Vacature en direct mail.
o. Business-to-business: 3 informatiesessies en brochure naar klanten.
p. Vier edities van Vacature waar de vier doelgroepen de redactie als het ware overnemen en hun visie geven.

De adverteerder is van mening dat de teaser-affiches de impact van de campagne ten goede zijn gekomen, waardoor de kans op resultaat (aanwerving van de vier doelgroepen) groter werd. Hij deelde mee dat alle inspanningen ten spijt België op dit moment achter loopt t.o.v. de andere Europese landen met betrekking tot tewerkstelling van deze talentgroepen. Hij benadrukte het feit dat de mediadruk van de campagne zeer groot was, zodanig dat niemand de uiteindelijke boodschap zou missen.

De adverteerder deelde mee dat vele beleidsmensen en bedrijfsleiders het Manifest ondertekend hebben waarvoor hij verwees naar zijn website.

Hij benadrukte tenslotte de mediawaarde van deze campagne en hoopt hiermee dat zowel de bedrijven als de bevolking hun kijk op talent zullen herbekijken en de betrokken talentgroepen meer kansen zullen geven.

Jurybeslissing

De Jury stelde vast dat de campagne in 2 fasen uiteenviel, namelijk eerst de teasing, gevolgd door de campagne met het antwoord.

Wat de teasing betreft (zonder identificatie en zonder de onthulling “Herbekijk uw kijk op talent. Vacature”), is de Jury van oordeel dat deze boodschappen kunnen misleiden betreffende de identiteit van de adverteerder, hetgeen strijdig is met art. 94/6,6° van de wet van 5 juni 2007 tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 op de handelspraktijken en met art. 10 van de ICC code.

Anderzijds is zij de mening toegedaan dat binnen deze context (zonder identificatie en zonder onthulling) deze reclameboodschappen van aard zijn om letterlijk opgevat te worden door het publiek en choquerend overkomen.

Omwille van de formulering van de 4 slogans gekoppeld aan de onduidelijkheid i.v.m. de bedoeling van de campagne en de identiteit van de adverteerder getuigen deze boodschappen, volgens de Jury, niet van een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef. Ze zijn van aard bij te dragen tot discriminatie, kleinering en instandhouding of bevestiging van sociale vooroordelen / stereotypes die indruisen tegen de maatschappelijke evolutie, wat strijdig is met art. 7, al. 2 en 3, art. 4, al. 1 en 3, art. 12 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel en de aanbevelingen van de JEP inzake de afbeelding van de mens (punt 1 en 4).

Bovendien kunnen zij ook nodeloos ergernis veroorzaken bij een gedeelte van de geciteerde bevolkingsgroepen die zich gekwetst kunnen voelen wat vast en zeker niet de bedoeling is van het overigens lovenswaardig opzet.

Wat de reclameboodschappen in de tweede fase van de campagne betreffen (identificatie en onthulling “Herbekijk uw kijk op talent. Vacature”), is de Jury van oordeel dat de boodschappen meteen duidelijk zijn en niet langer van aard zijn om het publiek te choqueren, noch om als discriminerend opgevat te worden.

Met betrekking tot de tweede fase (identificatie en onthulling), heeft de Jury daardoor gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

De Jury heeft bevestiging gevraagd aan de adverteerder ivm met het naleven in de toekomst van haar beslissing.

De adverteerder bevestigde dat hij rekening ging houden met de Jurybeslissing.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: VACATURE
Initiatief: Consument
Categorie: Werkgelegenheid
Datum afsluiting:  17/09/2008