UITGEVERIJ WIMER BV – 25/11/2010

Beschrijving van de reclame

Tekst van de Google Ad:
“1000 euro extra pensioen
per maand zonder inkomstenbelasting
met dividend aandelen! 10%, 12%.www.meerpensioen.com”.
Door te klikken komt men terecht op een pagina die een gratis nieuwsbrief en bonusrapport aanbiedt.
Op deze pagina ziet men een foto van een koppel met de volgende tekst: “Elke maand € 2.366 extra pensioen
Geen hoge kosten en vrij van belasting.”
Alsook een foto van een man met de volgende tekst: « Elke maand € 1.766 extra pensioen ».

Motivering van de klacht(en)

De uitgever belooft in zijn publicatie een gemiddeld rendement van meer dan 10% op een belegging in aandelen, via zijn product.

De verplichte aankoopvoorwaarden voor het financiële product worden niet vermeld en is dit rendement leugenachtig, gezien het gemiddeld historisch rendement maximum 6% was en men verwacht na de bankencrisis een verdere daling van dit rendement.

Standpunt van de adverteerder

In de advertenties, die momenteel via Google worden gepubliceerd, wordt gesproken over rendementen van 8%, 10% of meer. Dat is iets anders dan wat de anonieme klager aangeeft.

Indien de lezer de Google advertentie aanklikt, komt hij terecht op de landingspagina van www.meerpensioen.com. De landingspagina is een werving voor hun gratis nieuwsbrief, waarop de lezer zich kan abonneren. De gratis nieuwsbrief van MeerPensioen is een werving voor hun betaalde nieuwsbrief PensioenDividend.nl.
De adverteerder weet niet of de anonieme klager zich op de gratis nieuwsbrief heeft geabonneerd. Op basis van de klacht vermoedt hij dat de klager zich niet op de betaalde nieuwsbrief heeft geabonneerd en dus niet van de feitelijke gegevens uit de nieuwsbrief en de website heeft kennisgenomen.

De adverteerder biedt geen financieel product aan, maar uitsluitend een nieuwsbrief waarin aandelen worden aanbevolen. Lezers van de nieuwsbrief kunnen op basis van de verstrekte informatie besluiten te beleggen in de aandelen, die in de nieuwsbrief worden aanbevolen. De aandelen zijn genoteerd op de beurzen in Amerika. Indien een lezer besluit in de aandelen te beleggen, kan hij dat uitsluitend zelf doen via zijn eigen bank of broker.

Er is dus geen sprake van het aanbieden van een financieel product. De adverteerder brengt uitsluitend nieuws. Een betaald abonnement op PensioenDividend.nl is vrijwel zonder risico. Als één van de weinige uitgevers in Nederland, kan een abonnee altijd tussentijds zijn abonnement opzeggen en krijgt hij het niet gebruikte deel door de adverteerder terugbetaald. Deze regeling geldt ook voor abonnees in België.

Als uitgever heeft de adverteerder geen enkel belang in de aanbevelingen die worden gedaan. Wimer BV is onafhankelijk en krijgt uitsluitend inkomsten door publicatie van de nieuwsbrief.

Bij de resultaten moet worden aangetekend, dat het hier om een momentopname gaat. Ter informatie deelt de adverteerder mee dat de rente nog steeds daalt maar dat hij nog altijd in staat is om interessante aandelen te selecteren voor zijn lezers.

De anonieme klager heeft een vage klacht ingediend, zonder zich eerst van de inhoud van de nieuwsbrief te overtuigen. De adverteerder is van mening dat de klacht niet gestoeld is op feiten, maar op vooringenomen conclusies.
De adverteerder verzoekt de Jury daarom de klacht af te wijzen.

Jurybeslissing

Standpunt Jury in eerste aanleg

De Jury heeft vastgesteld dat er op Google een AdWords is met de volgende tekst:
“1000 euro extra pensioen
per maand zonder inkomstenbelasting
met dividend aandelen! 10%, 12%.
www.meerpensioen.com”.
en dat men, na doorklik, op een landingpagina terecht komt waar er een nieuwsbrief en een bonusrapport gratis aangeboden worden.

Mbt de commerciële link is de Jury van oordeel dat er te absolute cijfers geciteerd worden (10%, 12%) in deze link, daar de adverteerder zelf preciseert dat de voorgestelde resultaten slechts een momentopname betreffen en hij dus geen garantie kan bieden. De Jury is van oordeel dat deze wijze van voorstelling te absoluut en derhalve misleidend overkomt.

De Jury is ook van mening dat in de link verkeerdelijk de indruk wordt gewekt dat het over een financieel product gaat, terwijl de adverteerder zelf geen financiële producten aanbiedt maar nieuwsbrieven/rapporten waarin bepaalde beleggingen worden aanbevolen. De Jury is van oordeel dat dit in de link reeds duidelijk dient te zijn om de consument niet te misleiden op dit vlak.

Op basis van art. 88 en 90 van de wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming, alsook de art. 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel heeft de Jury de adverteerder verzocht om deze reclame (commerciële link) te wijzigen (door te cijfers te nuanceren of te verwijderen enerzijds en door duidelijk naar voor te brengen dat het om een nieuwsbrief gaat anderzijds) en bij gebreke daaraan deze niet meer te verspreiden.

Mbt de landingpagina is de Jury van mening dat daar ook te absolute bedragen geciteerd worden zonder te verwijzen naar de bedragen die geïnvesteerd moeten worden om dergelijke resultaten te kunnen komen en zonder te melden welke de risico’s zijn. De Jury is van oordeel dat ook deze wijze van voorstelling (absolute bedragen zonder de essentiële informatie aangaande inbreng en risico mede te delen) van aard is om de consument te misleiden.

Standpunt adverteerder in hoger beroep

Het hoger beroep wordt aangetekend op basis van de volgende overwegingen:

1. De Jury heeft het verweer niet in zijn overwegingen meegenomen. De aangehaalde tekst in AdWords dateert uit het verleden. Deze tekst is niet meer actueel. In het verweer werden de actuele teksten in de bijlage meegegeven. Nergens wordt aangegeven dat hiermee rekening is gehouden.

2. In de link in AdWords worden percentages genoemd. Deze percentages zijn een momentopname en worden geactualiseerd als dat nodig mocht blijken. Die actualisering is ook door Wimer aangebracht. Desondanks neemt de Jury een oude, niet actuele advertentie om zijn uitspraak te motiveren.

3. Rente- en dividendpercentages zijn afhankelijk van de marktomstandigheden. Bij wijziging van de omstandigheden worden de advertenties aangepast. De Jury is van mening, dat absolute percentages niet mogen worden vermeld, hoewel zij wel correct en actueel zijn. Moet hieruit worden afgeleid dat financiële instellingen, zoals banken, de actuele rente op spaarrekeningen en hypotheken niet meer mogen vermelden, omdat ze te absoluut en derhalve misleidend zijn? De uitspraak van de Jury is zeer verregaand en heeft grote gevolgen voor adverteerders, niet alleen uitgeverijen, maar ook voor financiële instellingen zoals banken.

4. Klager heeft aangegeven dat het beloofde rendement leugenachtig is. In het verweer werd aangegeven, dat de cijfers kloppen. De Jury heeft aan dit onderdeel van het verweer geen aandacht geschonken. Door te stellen dat deze wijze van adverteren te absoluut en misleidend is, heeft de Jury geen afstand genomen van de term “leugenachtig” en onderschrijft de Jury dus, dat Wimer leugens zou verkopen, waartegen zij bezwaar maakt.

5. De Jury is van mening dat Wimer in de link verkeerdelijk de indruk wekt een financieel product te verkopen. De Jury geeft niet aan waarop zij deze indruk baseert. Nergens geeft Wimer aan een financieel product te verkopen en Wimer verweert zich tegen de conclusie, dat zij deze verkeerdelijke indruk wekt of wil wekken.

6. Daarmee verzet Wimer zich ook tegen het verzoek van de Jury dat al in de link zou moeten worden aangegeven, dat het hier om een nieuwsbrief gaat. Door voor te schrijven wat Wimer in de link zou moeten vermelden, gaat de Jury op de stoel van de adverteerder zitten.

7. Daar komt bij dat link + landingspagina als een geheel moeten worden gezien. Zonder de link vindt bijna niemand de landingspagina en met de link alleen kan niets worden ondernomen. De link moet worden gezien als het uithangbord van de landingspagina. In adverteerdertermen is het een eerste kopregel. In de link is ruimte voor slecht 95 posities tekst, inclusief spaties. Dat is een heel beperkte tekstruimte. Het verzoek dat in de link al moet worden vermeld dat het hier om een nieuwsbrief gaat, is technisch onuitvoerbaar. Om deze technische reden maakt Wimer daarom bezwaar tegen het verzoek van de Jury.

8. De Jury verzoekt Wimer haar reclame te wijzigen op basis van artikel 88 en 90 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming. Beide artikelen gaan over transacties. Volgens Van Dale is een transactie een overeenkomst, waarbij goederen of diensten worden geruild (tegen geld). Wimer geeft in haar link + landingspagina een abonnement op haar gratis nieuwsbrief. Van ruilen van goederen of diensten is geen sprake. Omdat de Jury niet specificeert op welke onderdelen Wimer tegen deze artikelen zou zondigen, ontgaat het de adverteerder, waarom de Jury op basis van deze twee artikelen tot haar verzoek komt.

Het verzoek van de Jury om de landingspagina uit te breiden met bedragen die geïnvesteerd moeten worden, neemt Wimer ter harte. De landingspagina zal op dit punt zo worden aangepast, dat hierover geen misverstanden kunnen ontstaan. Tegen dit onderdeel van de uitspraak wordt dus geen hoger beroep aangetekend.

Standpunt Jury in hoger beroep

I. ONTVANKELIJKHEID

Wat de ontvankelijkheid van het verzoek tot hoger beroep betreft, heeft de Jury vooreerst vastgesteld dat :

- het verzoekschrift tijdig ingesteld werd (15.10.2010) binnen de 5 werkdagen na de datum van verzending van de beslissing van de Jury van eerste aanleg (10.10.2010);
- de waarborg gestort werd;
- het verzoekschrift een motivering van de reden voor het instellen van hoger beroep bevat.

Gelet hierop, heeft de Jury van hoger beroep het verzoekschrift ontvankelijk verklaard.

II. GEGRONDHEID

De Jury in hoger beroep heeft de argumenten van appellante onderzocht en is van oordeel dat deze niet kunnen weerhouden worden.

Het is normaal en correct dat de Jury de reclame onderzoekt waarop de klacht betrekking heeft. In casu had de klacht wel degelijk betrekking op de Google Ad met de tekst :

“1000 euro extra pensioen
per maand zonder inkomstenbelasting
met dividend aandelen! 10%, 12%.
www.meerpensioen.com”.

De Jury in hoger beroep is tot dezelfde conclusie gekomen als de Jury in eerste aanleg.

Deze reclame bevat te absolute cijfers en is derhalve misleidend. Er wordt verkeerdelijk de indruk gewekt dat het over een financieel product gaat, terwijl de adverteerder zelf geen financiële producten aanbiedt maar nieuwsbrieven/rapporten waarin bepaalde beleggingen worden aanbevolen. De Jury in hoger beroep is tevens van oordeel dat dit in de link reeds duidelijk dient te zijn om de consument niet te misleiden op dit vlak.

Op basis van art. 88 en 90 van de wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming, alsook de art. 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel verzoekt de Jury de adverteerder om deze reclame (commerciële link) te wijzigen (door de cijfers te nuanceren of te verwijderen enerzijds en door duidelijk naar voor te brengen dat het om een nieuwsbrief gaat anderzijds) en bij gebreke daaraan deze niet meer te verspreiden.

Met betrekking tot de landingspagina, heeft de Jury genoteerd dat de adverteerder de beslissing van de Jury in eerste aanleg niet betwist en derhalve aanvaardt.

De Jury in hoger beroep bevestigt dus de beslissing van de Jury in eerste aanleg en verklaart het hoger beroep ongegrond.

De beslissing van de Jury in hoger beroep is definitief.

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de beslissing zal naleven.

Adverteerder: UITGEVERIJ WIMER BV
Product/Dienst: www.meerpensioen.com
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  25/11/2010