TV VLAANDEREN – 27/01/2012

Beschrijving van de reclame

De website vermeldt rechts op de pagina “optie: Extra Kaart” het volgende: “Extra Kaart Voor uw tweede televisietoestel € 250 / maand *” en “Wat heb ik nodig?”, met daaronder “HD-ontvanger”.
De asterisk verwijst naar de volgende tekst onderaan in kleinere letters: “Prijs Extra Kaart per maand. Incl: BTW, excl. apparatuur, installatie en éénmalige activatiekost van € 29,95.”
Links op deze pagina staan iconen afgebeeld van de beschikbare TV- en radiozenders, waaronder, apart weergegeven, vier HD-zenders.

Motivering van de klacht(en)

De klager kocht een zogenaamde 'extra kaart' aan voor ontvangst van een aantal zenders op een tweede tv-toestel. Daarbij is het eerst en vooral zo dat de adverteerder melding maakt van een abonnementskost van 2,50 €/maand. In kleine letters wordt er dan wel bijvermeld dat er een 'eenmalige activatiekost' van 29,95 € dient betaald te worden. Tot daaraan toe. Maar voor de kaart zelf dient men wel nog (minstens) 79 € extra te betalen (sommige handelaars rekenen meer aan). Nog voor de klager het goed en wel besefte was het activeringsproces van de bij de handelaar aangekochte kaart gestart, en diende hij dus deze meerprijs te betalen. Van de meerprijs wordt (voor zover de klager heeft gemerkt) geen enkele melding gemaakt via de website.
De klager voelt zich misleid en 'bekocht', zeker als men weet dat in de aangeboden 25 kanalen niet alleen tv-zenders, maar ook radiozenders meegerekend worden. Van de tv-zenders zijn er zelfs vier die twee keer geteld worden, zij het dan telkens één maal als HD-kanaal. (In feite betreft het dus slechts 11 verschillende tv-zenders.) En vooral: het gaat niet om 25, maar om 23 zenders!

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat bij intern onderzoek inderdaad bleek dat er maar 23 TV- en radiozenders vermeld werden op de website terwijl er in de folder over 25 gesproken wordt. Dit werd ondertussen reeds aangepast op de website; de zenders Kanaal Z en Vitaliteit waren immers niet op de website opgenomen terwijl deze wel degelijk te ontvangen zijn met een abonnement op de extra kaart. Voor deze onduidelijkheid wenst de adverteerder zich dan ook uitdrukkelijk te verontschuldigen.

Wat betreft de vermelding over de kosten van de extra kaart staat hierbij volgende vermelding: “Prijs Extra Kaart per maand. Incl: BTW, excl. apparatuur, installatie en éénmalige activatiekost van € 29,95.” Gezien het feit dat een smartcard onder apparatuur/hardware valt zijn is de adverteerder ervan overtuigd dat hij een duidelijke communicatie hieromtrent aan de klant bezorgt. De aanduiding van abonnementsgelden gebeurt steeds zonder de hardwareprijzen, daar de klant de keuze heeft tussen aankoop en/of huur van een HD-ontvanger of HD-ontvanger met recorder.

Jurybeslissing

De Jury heeft de reclame inzake de optie: Extra Kaart op de website van de adverteerder onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen.

De Jury heeft vastgesteld dat op de website duidelijk zichtbare iconen staan afgebeeld van de beschikbare TV- en radiozenders, waaronder, apart weergegeven, vier HD-zenders.

De Jury heeft echter tevens vastgesteld dat de website op het moment van de klacht slechts de iconen van 23 in de plaats van 25 TV- en radiokanalen afbeeldde. De Jury heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat het hier een materiële vergissing betrof en heeft vastgesteld dat de website intussen werd aangepast en de iconen van 25 TV- en radiokanalen afbeeldt.

De Jury is van oordeel dat deze reclame op de website niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op het vlak van het aantal en de aard van de beschikbare TV- en radiozenders.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

De Jury heeft tevens vastgesteld dat de reclame op de website onder meer vermeldt “Extra Kaart Voor uw tweede televisietoestel € 250 / maand *”, waarbij de asterisk verwijst naar de volgende tekst onderaan in kleinere letters: “Prijs Extra Kaart per maand. Incl: BTW, excl. apparatuur, installatie en éénmalige activatiekost van € 29,95.”

De Jury is van mening dat aldus onvoldoende duidelijk wordt gemaakt wat wordt verstaan onder “apparatuur”, welke bijkomende apparatuur de consument dient aan te schaffen om gebruik te kunnen maken van deze optie en wat de kostprijs van een dergelijke aanschaf zal zijn.

Om deze reden, is de Jury van oordeel dat deze reclame misleidend is in de zin van de artikels 88 en 90 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming en de artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder dan ook verzocht om deze reclame te wijzigen of bij gebreke daaraan deze reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd de Jurybeslissing te zullen naleven en zijn website te zullen aanpassen.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: TV VLAANDEREN
Product/Dienst: HD televisie – extra kaart
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  27/01/2012