TRENDS BV – 30/11/2011

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met als titel “Ik heb in nauwelijks zes maanden 50 kilo verloren – zonder dieet”, bevat een getuigenis van “Maja Scepanovic, fysiotherapeute” met betrekking tot het gewichtsverlies dankzij het product Citrax-Forte en twee afbeeldingen van de vrouw in kwestie, voor en na de kuur.
Bovenaan de pagina staat het woord “Publireportage” vermeld.
De pagina bevat tevens een “slank-bon” om kuren te bestellen, een gratis geschenk bij bestelling en een postbusadres in Nederland.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager gaat het hier alweer om een verklaring die niet kan kloppen (50 kilo gewichtsverlies in 6 maanden) en is er waarschijnlijk geknoeid met de foto’s. Daarnaast dekt men zich in met een verwijzing naar een officiële instantie die alles zou nakijken. Alsof men gewicht kan verliezen door een pil te nemen en “gewoon door te eten als voorheen”. De klager betwijfelt ook of het om een waarachtige getuigenis/publireportage gaat.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de inhoud van de ‘publireportage’ in kwestie en heeft daarbij het volgende vastgesteld.

1) De Jury heeft vastgesteld dat deze reclame de volgende elementen bevat:

- verwijzing naar gewichtsverlies (“Ik heb in nauwelijks zes maanden 50 kilo verloren – zonder dieet”, “Na twee dagen ging ik op de weegschaal staan: ik was al vier kilo kwijt. En die trend zette zich door. Ik slankte verder af. Na nauwelijks enkele weken had ik spectaculaire resultaten bereikt.”).

- verwijzing naar een beroepsbeoefenaar op het gebied van de volksgezondheid (“Maja Scepanovic, fysiotherapeute”, “Toen las ik in een wetenschappelijk tijdschrift een bericht over het nieuwe middel (...). Dit werd zelfs door het EFSA (de officiële Europese instantie voor veiligheid van levensmiddelen) gecontroleerd.”).

De Jury verwijst terzake naar de verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen.

Artikel 2 van deze verordening stelt dat ze van toepassing is op voedings- en gezondheidsclaims, die in commerciële mededelingen gebruikt worden.

Deze verordening omschrijft « gezondheidsclaim » als « een claim die stelt, de indruk wekt of impliceert dat er een verband bestaat tussen een levensmiddelencategorie, een levensmiddel of een bestanddeel daarvan en de gezondheid ».

Artikel 2 voegt er aan toe dat voor de toepassing van deze verordening de definitie van "voedingssupplement" van Richtlijn 2002/46/EG inzake voedingssupplementen geldt.

Deze omschrijft de voedingssupplementen als « aanvulling op de normale voeding bedoelde voedingsmiddelen die een geconcentreerde bron van een of meer nutriënten of andere stoffen met een nutritioneel of fysiologisch effect vormen en in voorgedoseerde vorm op de markt worden gebracht, namelijk als capsules, pastilles, tabletten, pillen, en soortgelijke vormen, zakjes poeder, ampullen met vloeistof, druppelflacons, en soortgelijke vormen van vloeistoffen en poeders bedoeld voor inname in afgemeten kleine eenheidshoeveelheden ».

De Jury heeft er dienaangaande tevens nota van genomen dat Citrax-Forte voorkomt op de lijst van genotificeerde voedingssupplementen van de FOD Volksgezondheid.

Overeenkomstig artikel 12, punten b) en c) van de verordening, zijn de claims « die zinspelen op de snelheid of de mate van gewichtsverlies », evenals de « claims waarin wordt verwezen naar aanbevelingen van individuele artsen of beroepsbeoefenaren op het gebied van de volksgezondheid » niet toegelaten en is deze reclame derhalve strijdig hiermee.

2) De Jury heeft eveneens vastgesteld dat in deze reclame gebruik wordt gemaakt van een getuigenis, hetgeen enkel toegelaten is indien voldaan is aan de voorwaarden zoals bepaald in artikel 13 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Bovendien wordt in deze getuigenis gebruik gemaakt van een verhaalslijn die verwijst naar individuele en sociale problemen ingevolge gewichtsproblemen (« Ik was gewoon nooit tevreden met hoe ik eruitzag. (...) Mijn collega’s (...) die mij tot dan toe altijd medelijdend, ja zelfs beledigend bekeken (...). »). De Jury is van oordeel dat zulks in strijd is met artikel 4, alinea 2 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel (misbruik van ongeluk en lijden).

3) De Jury heeft bovendien vastgesteld dat de reclame tal van feitelijke claims bevat. Voor zover nodig wijst de Jury er op dat deze claims passend gestaafd moeten kunnen worden met algemeen aanvaard wetenschappelijk bewijs, overeenkomstig artikel 13 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel en artikel 6 van de voormelde verordening.

Daarmee gepaard gaand, wijst de Jury er voor zover nodig op dat, overeenkomstig artikel 6 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel, reclame geen wetenschappelijke terminologie of woordenschat mag gebruiken om aan een productclaim een valse wetenschappelijke draagkracht te geven.

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury de adverteerder verzocht om deze reclame te wijzigen en bij gebreke daaraan deze reclame niet meer te verspreiden.

De adverteerder bevestigde de beslissing te zullen naleven door, indien hij wederom tot plaatsing van de advertentie zou overgaan, de tekst te zullen aanpassen en voor voorafgaandelijk advies te zullen voorleggen aan de Jury.

Adverteerder: TRENDS BV
Product/Dienst: Citrax-Forte
Media: Magazine
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Datum afsluiting:  30/11/2011