TOYOTA – 10/12/2010

Beschrijving van de reclame

De e-mailing toont 5 modellen van Toyota met daarboven de tekst:
Kom de Toyota innovaties ontdekken tijdens de opendeurdagen van 17 t.e.m. 19 september. Het grootste gamma met 15% ecopremie.

Onder de 5 modellen in kleine letters: Toyota blijft innoveren met 5 modellen met 15% ecopremie. De iQ, Aygo, Yaris, nieuwe Auris Hybride en Prius. Vijf maal heel betaalbare Toyota kwaliteit. Er is zeker één op vijf die perfect bij u past.

Onderaan informatie mbt de Auris Hybride, alsook informatie mbt de garantie, financiering, opendeurdagen, uitstoot en verbruik en vermelding van de website.

Op de website kunnen alle modellen geraadpleegd worden, met vermelding van prijs (recyclagepremie reeds in mindering gebracht)

De tv-spot toont het logo van Toyota met 5 verschillende modellen auto’s die elkaar opvolgen met telkens de naam van het model. Gedurende de hele TV-spot kan men het volgende lezen: Het grootste gamma auto’s met 15% ecopremie.
Eindbeeld: de 5 modellen met als tekst:
Het grootste gamma auto’s met 15% ecopremie. Logo 5/8 jaar garantie, 3,8-6,5l/100km, - 89 – 153GCO2/km www.toyota.be.
Geef voorrang aan veiligheid + logo

Voice-over: Uniek in België, en wel bij Toyota: Het grootste gamma auto’s met wel 15% ecopremie. De iQ, de Aygo, de Yaris, de nieuwe Auris Hybride en de ecologische gezinswagen Prius. Ontdek ze nu bij uw Toyota verdeler.

Motivering van de klacht(en)

Er wordt vermeld dat Toyota het grootste gamma auto's heeft met een fiscale korting van 15%. Er worden 5 modellen opgenoemd waaronder Yaris, deze heeft geen recht op deze korting maar er wordt door de reclame wel als dusdanig op gealludeerd.

Standpunt van de adverteerder

Volgens de consument die de klacht heeft neergelegd, zou Toyota melden dat de Yaris London recht heeft op een fiscale korting van 15% terwijl dit niet het geval is.

De adverteerder begrijpt de redenering van de persoon die de klacht heeft neergelegd niet goed.

De publiciteit verwijst helemaal niet naar de overheidspremie van 15% of naar een fiscale korting van 15% maar naar een ecopremie van 15%.

De consument heeft wel degelijk recht op deze premie. Die wordt samengesteld uit een overheidspremie van 3% en een speciale Toyota ecopremie van 12%, samen goed voor 15%.

Deze publiciteit misleidt dus geenszins de consument over de korting waarop hij recht heeft bij aankoop van een Yaris London.

Voor de rest stelt de adverteerder vast dat heel veel merken publiciteit maken over ‘ecologische premies’ (ecopremie, ecobon, groene premie, eco-overname …) zonder dat er een link bestaat met de overheidspremie.

De adverteerder is dan ook van mening dat zijn reclame geen verkeerde indruk creëert bij de consumenten.

Jurybeslissing

Standpunt Jury in eerste aanleg

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame 5 modellen weergeeft waarvoor een Ecopremie van 15% wordt aangekondigd.

De Jury heeft ingevolge het schrijven van de adverteerder genoteerd dat de consument wel degelijk recht heeft op deze premie van 15 % voor alle afgebeelde wagens (voor de Yaris bestaat deze premie van 15 % uit: 3% overheidspremie en 12% speciale Toyota ecopremie, voor de andere 4 wagens geldt er werkelijk een overheidspremie van 15%).

De Jury merkt op dat slechts 4 van de 5 wagens werkelijk een ecopremie (overheidspremie) van 15% genieten en dat wat de Yaris betreft er eigenlijk slechts een ecopremie (overheidspremie) van 3% geldt, die door de adverteerder zelf wordt aangevuld met 12% premie, om te komen tot de 15%.

De Jury is van oordeel dat de term “ecopremie” derhalve misleidend is mbt het voertuig Yaris, dat niet dezelfde kenmerken heeft op vlak van leefmilieu als de andere 4 wagens. Er wordt derhalve ten onrechte de indruk gewekt dat de Yaris op gelijke voet zou staan (mbt gevolgen voor leefmilieu) als de andere 4 afgebeelde wagens. Dit zou de consument ertoe kunnen brengen om een besluit over een transactie te nemen die hij anders niet zou genomen hebben.

Tenslotte merkt de Jury op dat de prijsaanduiding op de website een prijs vermeldt inclusief de recyclagepremie. De Jury vestigt er de aandacht op dat de recyclagepremie niet voor iedereen van toepassing is en onderworpen is aan voorwaarden. Derhalve dient de aangeduide prijs de prijs te zijn zonder de eventuele overname (daar niet voor elke consument een overname zal plaatsvinden).

Op basis van art. 5, 88 en 90 van de wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, art. 3 en 5 en E1 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel en art. 1 en 3 van de milieureclamecode, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om deze reclame te wijzigen en intussen niet meer te verspreiden.

De adverteerder stelt hoger beroep in tegen de beslissing van de Jury van eerste aanleg.

Standpunt adverteerder in hoger beroep

De oorspronkelijke klacht is niet gestoeld op de inhoud van het woord “Ecopremie”, maar had betrekking op de prijsvorming/prijsaanduiding. De consument was de mening toegedaan dat de Yaris niet deze “Ecopremie” zou krijgen, daar hij meende dat de Yaris geen recht heeft op een fiscale korting van 15%. Dit is evenwel door Toyota onmiddellijk opgehelderd geworden door de verwijzing naar de reclame zelf waarin uitdrukkelijk staat vermeld dat de koper van de Yaris weldegelijk recht heeft op deze 15% korting, nu de overheidspremie van 3% op de Yaris wordt aangevuld met 12% ecopremie gegeven door Toyota zelf.
Zoveel heeft de Jury trouwens eveneens vastgesteld in haar beslissing.
Er kan dus geen twijfel over bestaan dat de prijsvorming in de desbetreffende reclame absoluut correct en geenszins misleidend gebeurt, nu de consument de desbetreffende korting krijgt, ook op de Yaris. Derwijze werd door de Jury de facto erkend dat de klacht, die enkel betrekking had over de prijsvorming, zonder grond is.

De Jury oordeelde evenwel, ultra petita, dat het woord “ecopremie” misleidend zou zijn m.b.t. het voertuig Yaris.

Tot op heden is er geen enkele klacht terzake en is er dus evenmin misleiding dienaangaande ontstaan bij het publiek.

De reclame verwijst naar het woord “Ecopremie”. Dit is een woord dat vrij in het handelsverkeer kan worden aangewend, en dat niet verplicht in verband moet worden gebracht met een overheidspremie, laat staan dat dit automatisch zou gebeuren.

De verschillende merken in de automobielwereld, maar ook in de andere sectoren, gebruiken dit woord of de talrijk eraan verbonden synoniemen (ecobon, groene premie, eco-overname…) zonder dat dit ook maar enige link heeft met een overheidspremie.

In casu dient dan nog te worden vastgesteld dat elk model binnen de huidige reclame van Toyota weldegelijk een rechtstreekse band heeft met een overheidspremie, doch dit geheel terzijde.

Het doel van de ‘Ecopremie’-reclame is eveneens om de consumenten te verduidelijken dat ze een auto kopen die aan zeer sterke kwalitatieve milieunormen voldoet. Dat is ook de reden waarom de reclame gewag maakt van het woord “Ecopremie”. Naast de vier voertuigen die 15% overheidspremie genieten omdat ze binnen bepaalde milieunormen vallen, vindt Toyota dat ook de Yaris aan zeer sterke kwalitatieve milieunormen voldoet. Dit is dan ook de reden waarom zij zelf 12% korting geeft, bovenop de 3% van overheidswege (waardoor trouwens ook bewezen is dat de overheid ook de mening is toegedaan dat de Yaris een milieuvriendelijke wagen is). Het is dan ook geenszins misleidend om binnen de desbetreffende reclame het woord “Ecopremie” te gebruiken.

Dat dit ook zo wordt geïnterpreteerd door zelfs de meest kritische consument blijkt alleen al uit de klacht die enkel gaat over de prijsvorming en niet over de inhoud van het product.

Bij het bekijken van de reclame wordt bij de verschillende voertuigen heel duidelijk verwezen naar het feit of het om een overheidspremie gaat van 15% of van 3%, die de facto beiden op ‘arbitraire’ wijze zijn opgelegd door de overheid. Men mag immers niet uit het oog verliezen dat een wagen (zoals de Yaris London), die 110 gr CO2 uitstoot (en dus 3% geniet) ook nog steeds moet worden bestempeld als een zeer ecologische wagen (zeker in vergelijking met grote SUV’s of oude wagens). Daarenboven worden ook nog eens de verschillende ecologische kwaliteiten van de wagen uitdrukkelijk op de reclame weergegeven.

Vervolgens verwijt de Jury dat enkel de prijs inclusief recyclagepremie wordt weergegeven.
Volgens de Jury is deze recyclagepremie niet toepasselijk op iedereen, waardoor de prijs zonder recyclagepremie moet worden aangeduid.
Ook hier begrijpt de adverteerder niet waarom de Jury, ultra petita, meent dat dergelijke prijsstelling een probleem zou vormen en misleidend zou kunnen zijn voor de gemiddelde consument.
Ook hier wordt duidelijk op de reclame weergegeven wat de recyclagepremie juist inhoudt en wat de voorwaarden zijn om eraan te kunnen voldoen.
Ook hier is dus de prijsaanduiding zeer duidelijk, en wordt de gemiddelde consument geenszins misleid. Temeer nu ook uitdrukkelijk wordt weergegeven dat de recyclagepremie, die van de prijs werd afgetrokken, 1.000 euro bedraagt. De verwijzing naar de premie gebeurt vlak onder de prijsaanduiding. Daarnaast wordt er duidelijk verwezen naar een recyclagepremie. Het is dus duidelijk voor de consument dat deze premie niet van toepassing is wanneer zijn oud voertuig niet wordt overgenomen.
Men mag er toch vanuit gaan dat de gemiddelde consument weet wat de eindprijs is als hij/zij 1.000 euro optelt bij de prijs inclusief recyclagepremie.
Daarenboven mag niet uit het oog verloren worden dat dienaangaande in gelijkaardige omstandigheden bij andere automerken en/of in andere marktsegmenten, en gelijkaardige (of zelfs veel minder duidelijke) prijsaanduiding gebeurt, waarbij niet wordt opgetreden door de JEP noch door de FOD Economisch Zaken, hetgeen het gelijkheidsprincipe binnen de vrije markteconomie aantast.

Ook hier dient dus de Jurybeslissing te worden vernietigd.

Standpunt Jury in hoger beroep

I. ONTVANKELIJKHEID

Wat de ontvankelijkheid van het verzoek tot hoger beroep betreft, heeft de Jury vooreerst vastgesteld dat :

- het verzoekschrift tijdig ingesteld werd (13.10.2010) binnen de 5 werkdagen na de datum van verzending van de beslissing van de Jury van eerste aanleg (07.10.2010);
- de waarborg gestort werd;
- het verzoekschrift een duidelijke motivering van de reden voor het instellen van hoger beroep bevat.

Gelet hierop, heeft de Jury van hoger beroep het verzoekschrift ontvankelijk verklaard.

II. GEGRONDHEID

De Jury in hoger beroep heeft kennis genomen van de inhoud van de reclame (e-mailing, website en tv spot) en van alle elementen die meegedeeld werden in dit dossier.

Ecopremie

De Jury in hoger beroep heeft vastgesteld dat de reclame 5 modellen weergeeft waarvoor een “Ecopremie van 15%” wordt aangekondigd.

De Jury in hoger beroep heeft eveneens genoteerd dat de consument wel degelijk recht heeft op deze premie van 15 % voor alle afgebeelde wagens (voor de Yaris bestaat deze premie van 15 % uit: 3% overheidspremie en 12% speciale Toyota ecopremie, voor de andere 4 wagens geldt er een overheidspremie van 15%).

Gelet op wat voorafgaat is de Jury van oordeel dat de term “15 % ecopremie” niet misleidend is.

De consument heeft enerzijds effectief recht op deze premie van 15% voor alle afgebeelde wagens en wordt dus niet misleid op vlak van het bedrag van de premie.

Anderzijds is het feit dat de premie voor de Yaris (overheidspremie van 3%) in kwestie door de adverteerder zelf aangevuld wordt (met 12%) om te komen tot de 15%, geen substantieel element dat van aard zou zijn om de consument te misleiden mbt de gevolgen van de wagen voor het leefmilieu. Het gaat tevens om een wagen die recht heeft op een overheidspremie (zij het in casu 3%) in functie van de CO2 uitstoot. Dat de premie door de adverteerder aangevuld wordt tot 15%, is niet van aard om de consument te misleiden of hem te brengen tot een besluit over een transactie die hij anders niet had genomen.

De Jury in hoger beroep heeft derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren mbt de term “15% ecopremie”.

De Jury in hoger beroep verklaart het hoger beroep gegrond op dit punt.

Recyclagepremie

De Jury in hoger beroep stelt vast dat de prijsaanduiding op de website een prijs vermeldt inclusief de recyclagepremie.

De recyclagepremie betreft echter een premie die niet voor iedereen van toepassing is en onderworpen is aan voorwaarden.

Derhalve dient de aangeduide prijs de prijs te zijn zonder de eventuele overname (daar niet voor elke consument een overname zal plaatsvinden).

Op basis van art. 5 en 88 van de wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, art. 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel, verzoekt de Jury de adverteerder om deze reclame te wijzigen op dit punt en intussen niet meer te verspreiden.

De Jury in hoger beroep bevestigt dus de beslissing van de Jury in eerste aanleg en verklaart het hoger beroep ongegrond mbt dit punt (recyclagepremie).

De beslissing van de Jury in hoger beroep is definitief.

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de beslissing van de Jury in hoger beroep naleeft.

Adverteerder: TOYOTA
Product/Dienst: Yaris
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  10/12/2010