TOURING – 07/07/2006

Beschrijving van de reclame

Een radiospot laat op de achtergrond de volgende geluiden horen: ziekenhuisgeluiden, geluiden van een spoedafdeling, ademhaling, voetstappen en stemmen die een vreemde taal spreken.
Mannenstem: « Parce qu'il n'y a pas assez d'anesthésiques. Parce qu'il n'y a pas toujours de lits disponibles. Parce que le médecin n'est peut être pas médecin. »
Vrouwenstem : « Qui vous protège de l'hôpital local ? Touring vous vient en aide partout dans le monde en utilisant tous les moyens médicaux et matériels imaginables. Il existe déjà des formules d'assistance à partir de 20 euro. »
Mannenstem : « Avant les vacances, surfez sur Touring.be. »
Vrouwenstem : « Touring: protection rapprochée. »

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is shockerend want ze geeft eerst de indruk van humanitaire aard te zijn. Later wordt echter duidelijk dat het niet de bedoeling is arme landen te helpen door medische hulp te verlenen, maar rijke toeristen te helpen die zelf gekozen hebben om dergelijke arme landen te bezoeken waar niet altijd de meest betrouwbare medische hulp voorhanden is.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de spot niet tot doel heeft te beweren dat alle zorgverlening in het buitenland steeds slecht zou zijn, maar eerder om eraan te herinneren dat veel plaatselijke ziekenhuizen niet steeds dezelfde garanties bieden als de grote verzorgingscentra elders ter wereld die beschikken over duur ultramodern materiaal. De adverteerder voegde eraan toe dat in deze hypothese een bijstand vergezeld van een repatriëring vaak nuttig kan blijken. Hij verklaarde dat dit bovendien de voornaamste bestaansreden is van elke bijstand.
Bovendien liet de adverteerder gelden dat deze reclame geen enkele vorm van kleinering inhoudt ten opzichte van een welbepaald land of verzorgingsinstituut.
Volgens de adverteerder getuigt de klacht van een persoonlijke gevoeligheid ten aanzien van de kwaliteit van de medische zorgen die in het buitenland verschaft worden en gaat ze uit van het verkeerde idee dat deze zorgen nooit bekritiseerd zouden kunnen worden.
De adverteerder verklaarde dat de betreffende reclame misschien wel realistisch is, maar dat ze zeker niet oneerlijk, onfatsoenlijk of kleinerend is.
De adverteerder benadrukte eveneens dat de betreffende spot bekeken moet worden vanuit het oogpunt van de gemiddelde consument. Hij herinnerde er bovendien aan dat hij bij het publiek niet bekend is als een humanitaire organisatie en dat de reclameboodschap bijgevolg moet worden gerelativeerd daar zij als commerciële boodschap gepercipieerd wordt door de gemiddelde consument. Om deze redenen is hij ervan overtuigd dat de klacht ongegrond is.

Jurybeslissing

De Jury heeft de betreffende reclame onderzocht, alsook de overige radiospots die deel uitmaken van dezelfde serie. Ze was van oordeel dat het duidelijk is dat het in deze spots niet gaat om boodschappen afkomstig van humanitaire verenigingen. De adverteerder en zijn diensten worden duidelijk geïdentificeerd.
De Jury heeft bovendien vastgesteld dat de diensten voor bijstand verleend door de adverteerder op een positieve manier worden voorgesteld in de andere spots.
Wat de spot in kwestie betreft, was de Jury bekommerd over de zin « Qui vous protège de l'hôpital local ? » daar zij meent dat deze a priori negatief is ten opzichte van de gezondheidszorg in het buitenland. Ze is van mening dat deze zin door de gemiddelde consument als kleinerend kan ervaren worden ten aanzien van de medische verzorging in het buitenland.
Ze was eveneens van oordeel dat de bovengenoemde zin ten onrechte een uitbuiting vormt van het angstgevoel van de gemiddelde consument (angst voor de verzorgingsinstituten in het buitenland).
Rekening houdend met wat voorafgaat, was de Jury van oordeel dat de betreffende spot niet getuigt van een behoorlijk gevoel voor maatschappelijke verantwoordelijkheid, wat strijdig is met artikels 1, alinea 2 en 4 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel et met artikels 1 en 4 van de code voor reclame-ethiek (CSA).
Op basis van bovenvermelde artikels, heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om deze spot te wijzigen door de betreffende zin te verwijderen, en bij gebreke hieraan de radiospot niet meer te verspreiden.

Hoewel hij het niet helemaal eens is met het standpunt van de Jury, bevestigde de adverteerder dat hij de betwiste zin « Qui vous protège de l'hôpital local?»die gebruikt wordt in de betreffende spot in de toekomst niet meer zal gebruiken.

Adverteerder: TOURING
Product/Dienst: Reisbijstand
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  07/07/2006