THINK MEDIA OUTDOOR – 23/04/2014

Beschrijving van de reclame

Tekst: “Assez de talent pour vendre ta mère?”.
Afbeelding: een lachende oudere vrouw met een zonnebril die het duivelsteken maakt.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager is de tekst van de reclame ontoelaatbaar – zelfs onder het voorwendsel van figuurlijke humor – aangezien hij de mensenrechten en de menselijke waardigheid aantast.
Men kan, zelfs al lachend, niet beweren dat de mens een verkoopsobject is. En dat een bedrijf van reclame-affiches deze tekst gebruikt is des te erger.
Aan zij die van mening zouden zijn dat het gaat om niet kwalijk bedoelde humor antwoordt de klager dat men niet met alles kan lachen en ook dat een kind de tekst letterlijk zal begrijpen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat deze campagne kadert in een actie waarbij hij op zoek gaat naar een nieuwe werknemer. Omdat die werknemer bijzonder getalenteerd moet zijn, is de adverteerder op zoek gegaan naar aanknopingspunten in het dagelijks taalgebruik waaruit blijkt dat iemand exceptioneel is.

Hij vindt het jammer dat de indiener van de klacht aanstoot nam aan zijn affiche, maar denkt dat de klacht niet terecht is omwille van volgende punten:
• “Hij zou zelfs zijn eigen moeder verkopen” is een bekend gezegde, dat ook in de media wordt gebruikt.
• Het gezegde is relevant voor het doel van de affiche: een sales-afgevaardigde vinden die commercieel gedreven is.
• De persoon op de affiche wordt niet afgebeeld in een vorm die haar waardigheid aantast of indruist tegen het fatsoen. Integendeel: de vrouw die getoond wordt is een bijzonder hippe vrouw. Het gaat geenszins om een veruitwendiging van een sociale klasse of een stereotiep idee van een oudere vrouw.
• Het is steeds moeilijk om humor in advertenties te verwerken. De adverteerder beseft dit en is dan ook op zoek naar een sales-afgevaardigde die de dubbele bodem van deze humoristische boodschap kan doorzien.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de affiche in kwestie met daarop de tekst “Assez de talent pour vendre ta mère?” en een afbeelding van een lachende oudere vrouw met een zonnebril die het duivelsteken maakt.

De Jury heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat hij met deze campagne op zoek is naar een nieuwe werknemer inzake verkoop.

De Jury is van mening dat de affiche, gelet op haar overdreven karakter, niet van aard is om letterlijk begrepen te worden en met name niet van aard is om door de gemiddelde consument te worden begrepen als betrekking hebbend op de mens als een object dat in de handel is.

Rekening houdend met deze context is de Jury van mening dat de reclame niet denigrerend is voor een bepaalde groep van personen en dat de reclame evenmin de menselijke waardigheid aantast.

De Jury is derhalve van oordeel dat de affiche niet strijdig is met de JEP-regels inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: THINK MEDIA OUTDOOR
Product/Dienst: Think Media Outdoor
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Categorie: Werkgelegenheid
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  23/04/2014