TEST-AANKOOP – 30/06/2010

Beschrijving van de reclame

De emailing heeft als onderwerp ‘Herinnering! Test ons GRATIS uit en krijg GRATIS een miniketen en afstandsmeter’ en vermeldt onder andere:
- ‘2 maanden gratis & geheel vrijblijvend’
- opsomming en afbeelding van het aanbod (1. compact sound system- 2.digitale afstandsmeter- 3. uw magazines).
- Wat u daarvoor moet doen ? Gewoon hier klikken en intekenen voor uw gratis proefperiode van 2 maanden’
- ‘Test ons vandaag nog uit en geniet zo van al uw voordelen.’
- ‘ Teken nu in en krijg uw gratis geschenken en magazine thuis’.

Onderaan: doorklikmogelijkheid naar de voorwaarden van dit aanbod.

Motivering van de klacht(en)

De klager kreeg een email van Test-Aankoop in verband met een promotie omtrent 2 maanden gratis proefabonnement + 2 geschenken. Hij schreef in en ontving een bevestigingsbrief. Later ontving hij een brief om zijn domiciliëringsopdracht te bevestigen. Hij heeft deze nog even opzij gelegd aangezien hij op dat ogenblik nog maar één magazine ontvangen had. Na ontvangst van diverse nummers heeft hij een mail via de site van TA gestuurd dat hij van zijn abonnement afzag tegen 30/06/2010 (einde van het proefabonnement).
Nadien ontving hij nogmaals een brief om de domiciliëring te bevestigen. Hij heeft dan telefonisch contact opgenomen met de abonnementendienst van Test-Aankoop waar er bevestigd werd dat zijn abonnement wel degelijk reeds als opgezegd genoteerd stond.
Toen hij vroeg naar de geschenken die hij nog steeds niet ontvangen had kreeg hij als antwoord “uw abonnementsaanvraag is niet volledig, de domiciliëringsopdracht ontbreekt. Zolang u geen volledige abonnementsaanvraag hebt, hebt u geen recht op de geschenken”.
Hij vindt het niet kunnen dat een bedrijf dat steeds over van alles en nog wat kritiek heeft op anderen, zich nu laat verleiden tot dergelijke praktijken. Hij vraagt zich af of men ergens kan bespeuren dat men pas recht heeft op de geschenken indien men een volledige abonnementsaanvraag doet. Hoe moet hij als consument weten wat een “volledige abonnementsaanvraag” voor Test-Aankoop inhoudt.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat Test-Aankoop bijzonder belang hecht aan een transparant promotioneel aanbod met respectvolle voorwaarden voor de consument alsook voor de wettelijke bepalingen. Test-Aankoop stelt alles in het werk om al haar verbintenissen na te komen. Dit is uiteraard het minste dat men kan verwachten van een consumentenorganisatie.

Desondanks zijn voornemens en doelstellingen stelde de adverteerder vast dat hij ergens hierin is gefaald. Omdat de klacht gedepersonaliseerd werd ontvangen is het bijzonder moeilijk een opzoeking te verrichten om na te gaan wat er uiteindelijk faalde.
Het ziet er naar uit dat de klager zich via de promosite degelijk ingeschreven heeft en zodoende is ingegaan op een aanbod voor een proefabonnement.

Het aanbod betrof 2 proefnummers Test-Aankoop Magazine en 1 nummer Budget& Recht, 2 welkomstgeschenken (radio+afstandsmeter), een korting van 50% op de normale abonnementsprijs gedurende het eerste jaar, toegang tot de site.

Het feit dat de klager een bevestigingsbrief heeft ontvangen bewijst dat het online formulier volledig werd ingevuld.
Bij de online inschrijving zijn er 2 delen nl. een deel waar men de persoonlijke gegevens van de klant vraagt en een deel waar men de betalingsgevens van de klant vraagt (keuze uit bankrekeningnummer of kredietkaartnummer). Beide delen moeten volledig ingevuld zijn, zoniet wordt de inschrijving niet genoteerd en krijgt de klant een foutmelding wanneer hij zijn online inschrijving wil afsluiten.

Omdat de bankinstelling een handtekening van haar klant ter bevestiging vraagt vooraleer een domiciliëringsaanvraag te aanvaarden werd in tweede fase zoals gebruikelijk aan de consument gevraagd om herbijgevoegde domicilieringsbericht te ondertekenen en terug te sturen.

Dit heeft de klager niet gedaan waarschijnlijk omdat hij toen al twijfelde om zijn proefabonnement verder te zetten en naar een betalend abonnement over te stappen.

Toen de klager met de Contact Center heeft gebeld kreeg hij van de bediende te horen dat hij geen recht zou hebben op de welkomstgeschenken omdat zijn inschrijving niet volledig was. Dit antwoord was onjuist.

Hij had werkelijk recht op deze geschenken doordat zijn inschrijving volledig was. Het is onmogelijk te achterhalen wat er tijdens het telefonisch gesprek aan beide kanten precies werd gezegd maar waarschijnlijk heeft de medewerker op de abonnementendienst de historiek niet geconsulteerd waar hij kon zien dat bij de online inschrijving het rekeningnummer wel degelijk opgegeven werd.

Het promotieaanbod is duidelijk: de welkomstgeschenken maken deel uit van het aanbod en hun verzending staat los van het feit dat de consument desgevallend voor het einde van het proefabonnement zijn inschrijving herroept. In geen geval is een betaling vereist om de geschenken te mogen ontvangen.

De adverteerder wil dan ook deze geschenken spoedig laten opsturen.

Tenslotte wil hij graag benadrukken dat naar zijn mening deze klacht niet echt betrekking heeft op het al dan niet misleidend karakter van de promotie (reclame) dan wel de correcte uitvoering van een contractuele verbintenis. Over de inhoud van het proefaanbod en de door hem beloofde voordelen valt weinig te discussiëren.

Jurybeslissing

Vooreerst merkt de Jury op dat haar bevoegdheid zich beperkt tot de inhoud van de reclame.

Vervolgens heeft de Jury de e-mailing onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen.

De Jury heeft vastgesteld dat de e-mailing een vrijblijvend proefaanbod voorstelt waarbij men kan intekenen op 2 maanden gratis proefabonnement en 2 gratis geschenken kan ontvangen.
De Jury heeft ook vastgesteld dat de klager is ingegaan op dit aanbod. De klager ontving de 2 geschenken niet en nam derhalve contact op met de abonnementendienst van Test-Aankoop waar hij als antwoord kreeg: “uw abonnementsaanvraag is niet volledig, de domiciliëringsopdracht ontbreekt. Zolang u geen volledige abonnementsaanvraag hebt, hebt u geen recht op de geschenken”.
Op basis van het schrijven van de adverteerder heeft de Jury genoteerd dat dit antwoord onjuist was.

Van zodra de consument het online formulier volledig invult, heeft hij recht op de welkomstgeschenken. De online inschrijving bestaat uit 2 delen, één deel waar men de persoonlijke gegevens van de klant vraagt en een deel waar men de betalingsgegevens van de klant vraagt (keuze uit bankrekeningnummer en kredietkaartnummer). Beide delen moeten volledig ingevuld worden, zoniet wordt de inschrijving niet genoteerd en krijgt de klant een foutmelding wanneer hij zijn online inschrijving wil afsluiten.

Het feit dat de bankinstelling een handtekening van haar klant ter bevestiging vraagt vooraleer de domiciliëringsopdracht te aanvaarden, behoort tot een tweede fase.

De adverteerder heeft bevestigd dat aangezien de klager het formulier (eerste fase) volledig ingevuld heeft, hij dan ook effectief recht heeft op de welkomstgeschenken daar deze deel uitmaken van het aanbod en dat hun verzending los staat van het feit dat de consument desgevallend voor het einde van het proefabonnement zijn inschrijving herroept. Hij bevestigde dat er in geen geval een betaling vereist is om de geschenken te kunnen ontvangen.

De Jury heeft ook genoteerd dat de adverteerder deze geschenken wil laten opsturen zodra hij de identiteit en het adres van de klager ontvangt.

Gelet op wat voorafgaat is de Jury van oordeel dat de inhoud van de reclame op zich correct is.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren mbt de inhoud van deze e-mailing.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: TEST-AANKOOP
Product/Dienst: Test-Aankoop
Media: E-mailing
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  30/06/2010