TEST-AANKOOP – 25/04/2012

Beschrijving van de reclame

De banner « Testez votre intelligence. Quelle est la vue du dessus », geïllustreerd met geometrische figuren, leidt naar de promotionele website van Test-Aankoop.

Motivering van de klacht(en)

De banner die naar de website van Test-Aankoop leidt is helemaal niet in orde met de reglementering van de online reclamemarkt en met de reclame-ethiek. Geen identificatie van de adverteerder, leugen in de boodschap aangezien er geen enkel antwoord wordt gegeven op deze zogezegde test. Dit is bedroevende oplichterij van de internetgebruiker.

Heeft de regie, die advertentieruimte op basis van prestatie verkoopt, eveneens een verantwoordelijkheid? Dit soort praktijken schaadt de online reclamemarkt.

Standpunt van de adverteerder

Wat het beweerde gebrek aan identificatie van de adverteerder betreft, haalt deze laatste artikel 13, 2° van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij aan.
Het doel van de wet, net zoals van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken, is dat de consument gemakkelijk en permanent toegang zou kunnen hebben tot een hele reeks gegevens en vooral de identificatie van de dienstverlener (gegevens, contactadres, enz.) en niet vruchteloos op zoek zou gaan naar bepaalde essentiële informatie.

Aan deze verplichting is voldaan als er onderaan elke pagina van de site een hyperlink geplaatst is of als een banner verwijst naar deze informatie aan de hand van een dergelijke hyperlink.

Dit wordt bevestigd door verschillende auteurs en met name door het Observatorium van de Rechten op het Internet en het CRID:
« [...] de natuurlijke of rechtspersoon voor wiens rekening de commerciële communicatie geschiedt, [moet] duidelijk te identificeren zijn (art. 13, 2°). Dat betekent niet noodzakelijk dat de naam van die persoon rechtstreeks in de reclame moet verschijnen. Een hyperlink die verwijst naar informatie over de adverteerder kan ook als zodanig gelden. ».

Dit is hier het geval: door op de banner te klikken, wordt de consument meteen verwezen naar de promotionele website van de adverteerder, waarop de wettelijke vermeldingen inzake identificatie wel degelijk voorkomen.

De adverteerder stelt in dit opzicht vast dat de door de klager genomen printscreen van de promotionele website helemaal niet overeenstemt met de werkelijkheid en helemaal niet volledig is, in de mate dat deze “ingekort” is en dat de essentiële informatie ontbreekt, die onderaan de vermelde website staat.

De wettelijke verplichtingen zijn derhalve wel degelijk vervuld in hoofde van de adverteerder en de klacht is niet gegrond op dit punt.

Wat het beweerde bedrieglijke karakter van de publicitaire banner betreft, heeft de adverteerder het volgende meegedeeld:

In hoofdorde

De klager – die goed ingelicht lijkt, met name over de oorsprong van de banner – verwijt de banner bedrieglijk te zijn in de mate dat de boodschap « Testez votre intelligence. Quelle est la vue du dessus » geen antwoord zou bieden op wat de klager als een test kwalificeert.

De adverteerder wenst vooreerst de aandacht te vestigen op het feit dat de banner die naar de promotionele website leidt zonder zijn medeweten werd gebruikt: de adverteerder valideert al het materiaal dat gebruikt kan worden en deze banner maakt daar geen deel van uit.

Ingevolge de klacht, heeft de adverteerder zijn partner verzocht om de regie kennis te geven van de onmiddelijke stopzetting van het gebruik van deze banner in afwachting van de uitspraak van de JEP.

In ondergeschikte orde, indien de JEP zich ondanks alles zou uitspreken over het beweerde bedrieglijke karakter van de banner

De adverteerder haalt artikels 88 en 91 van de wet betreffende marktpraktijken aan.
Hij ziet niet hoe de boodschap « Testez votre intelligence. Quelle est la vue du dessus » bedrieglijk zou zijn, in de mate dat de reclameboodschap geen enkele belofte doet aan de consument over eventuele deelname aan een spel of aan een wedstrijd of over een resultaat of een prijs of één of andere winst.

Deze banner is hoogstens een “blikvanger” om de consument naar de promotionele website van de adverteerder te lokken. Door op de banner te klikken wordt de consument meteen naar de promotionele website geleid, die perfect beantwoordt aan de wettelijke voorschriften, en op dewelke de consument op een transparente manier geïnformeerd wordt over de producten en diensten.

De banner op zich biedt geen enkel product en geen enkele dienst aan aan de consument, hij trekt zijn aandacht (wat het doel is van een “blikvanger”).

Sommigen zullen hier overigens zelfs een humoristische knipoog naar de adverteerder in zien (« Testez votre intelligence » met « Test-Achats »).

Om alle aangehaalde redenen verwerpt de adverteerder de argumenten die door de klager zijn opgeworpen en vraagt hij de Jury om te klacht ongegrond te verklaren.

Jurybeslissing

De Jury heeft vooreerst onderstreept dat haar beslissing betrekking heeft op de inhoud van de reclame van de adverteerder en niet op de reclamepraktijk als dusdanig. Zij heeft de hoedanigheid van de klager onderzocht en heeft verduidelijkt dat de klacht ontvankelijk is.

De Jury heeft vastgesteld dat een banner met de tekst « Testez votre intelligence. Quelle est la vue du dessus », geïllustreerd met geometrische figuren, naar de promotionele website van Test-Aankoop leidt.

De Jury heeft eveneens vastgesteld dat op deze website de identiteit van de adverteerder en zijn gegevens wel degelijk vermeld staan, onderaan rechts op de pagina. De Jury is derhalve van mening dat de consument gemakkelijk toegang kan hebben tot deze informatie en zo de rechtspersoon voor wiens rekening de reclame gemaakt wordt kan identificeren.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Anderzijds is de Jury van mening dat de banner die voorstelt om de intelligentie te testen een verwachting creëert bij de consument, verwachting die niet wordt ingelost. De Jury is derhalve van oordeel dat deze banner de consument misleidt.

Op basis van artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame niet meer te verspreiden.

De Jury heeft er dienaangaande nota van genomen dat de adverteerder reeds het nodige had gedaan opdat de banner niet meer gebruikt zou worden.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: TEST-AANKOOP
Product/Dienst: Test-Aankoop
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  25/04/2012