TEST-AANKOOP – 15/02/2012

Beschrijving van de reclame

De e-mail vermeldt onder meer het volgende:
“Je voelt je sterker omringd door 50 advocaten.
Hoezo?
U maakt nog geen gebruik van de juridische dienst van Test-Aankoop?
50 advocaten die gratis de rechten van alle abonnees verdedigen. Ze verdedigen dus ook u, aangezien u abonnee bent. Voor 0 euro. Zo vaak u maar wilt. En in alle discretie. Heeft u raad nodig, advies van een specialist of wilt u een klacht indienen?
Surf nu naar 50advocaten.be!
Want u staat echt sterker omringd door 50 advocaten.”

Motivering van de klacht(en)

De klager ontving een e-mail van de adverteerder waarin deze zijn juridische dienst aanprijst en doet alsof 50 advocaten de rechten van de consument zullen verdedigen. Volgens de klager is echter niets minder waar. Bij navraag bleek volgens de klager immers dat het om eerstelijnsbijstand gaat, wat wil zeggen dat men wel een brief schrijft in naam van de consument naar de tegenpartij maar dat het daar eindigt. Dat wil zeggen dat als de tegenpartij niet antwoordt, men de raad krijgt om een advocaat te raadplegen. Volgens de klager is dat uiteraard bijzonder vreemd wanneer men juist reclame maakt met 50 advocaten en het verdedigen van de rechten van de leden. Uiteindelijk is het niets anders dan misleidende reclame die leden moet ronselen en waarbij de juridische bijstand zich beperkt tot een brief aan tegenpartij. Het zou veel eerlijker zijn als de adverteerder in de reclame duidelijk zou maken hoe miniem de bijstand eigenlijk wel is. Het is duidelijk geen rechtsbijstand hoewel de adverteerder alles eraan doet om te doen alsof hij dat wel biedt.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder ontkende met klem dat de reclamecampagne “50advocaten” op welke wijze dan ook misleidend is of zou kunnen zijn. Volgens de adverteerder blijkt duidelijk uit de klacht dat het enkel de klager is die een totaal foutieve interpretatie wenst te geven aan deze campagne.
De klager spreekt inderdaad over “rechtsbijstand”, in verzekeringstechnische zin, te weten het afsluiten van een verzekering waarbij de dekking erin bestaat de kosten en erelonen van een advocaat te laten dragen door de verzekeraar in contractueel bepaalde gevallen, terwijl op geen enkel ogenblik en nergens in de campagne melding wordt gemaakt, noch gesuggereerd, dat het hier zou gaan om een verzekering “rechtsbijstand” of gelijkaardig, waarbij de adverteerder bepaalde kosten en erelonen van een advocaat voor zijn rekening zou nemen. De tekst van de mailing is overduidelijk en laat geen ruimte voor interpretatie. Nergens wordt gesproken over (of zelfs gealludeerd op) een mogelijke tussenkomst in kosten en erelonen, noch dat de adverteerder advocaten ter beschikking zou stellen om dergelijke procedures in te stellen en te financieren. De website waarnaar wordt doorverwezen is eveneens duidelijk in de boodschap die hij aan de surfer meegeeft.
De adverteerder deelde tevens mee dat zijn juridische dienst waarnaar de campagne verwijst, daadwerkelijk bemand wordt door 120 advocaten (55 Nederlandstaligen, 65 Franstaligen), ingeschreven aan de diverse Belgische balies. Deze advocaten geven raad aan de personen die de adverteerder contacteren, adviseren hen nopens de meest geschikte oplossing en, zo een dossier dit vereist, komen schriftelijk tussen bij tegenpartijen ten einde een minnelijke oplossing te bewerkstelligen. De klager gaat er ten onrechte van uit dat een advocaat niets anders doet dan procedures te voeren en naar de rechtbank te gaan.
De adverteerder doet dus helemaal niet “alsof 50 advocaten uw rechten zullen verdedigen”, zoals de klager beweert. De Dienst Individuele Hulpverlening van de adverteerder verschaft immers jaarlijks zo’n 150.000 juridische adviezen per telefoon, en behandelt jaarlijks zo’n 40.000 schriftelijke dossiers.
De adverteerder benadrukte tot slot dat hij zich niet kon ontdoen van de indruk dat de klager in het kader van deze klacht een zeer dubieuze rol speelt. Inderdaad, de klager, in zijn hoedanigheid van lid van de organisatie van de adverteerder, is of moest perfect op de hoogte zijn van de diensten die de adverteerder levert, en waarop hij, als lid, gratis een beroep kan doen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de e-mail onder meer het volgende vermeldt: “50 advocaten die gratis de rechten van alle abonnees verdedigen. Ze verdedigen dus ook u, aangezien u abonnee bent. Voor 0 euro. Zo vaak u maar wilt. En in alle discretie. Heeft u raad nodig, advies van een specialist of wilt u een klacht indienen? Surf nu naar 50advocaten.be!”.

De Jury heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat de klacht over de e-mail werd ingediend door een abonnee van de organisatie van de adverteerder.

De Jury is van mening dat de toevoeging van de zin “Heeft u raad nodig, advies van een specialist of wilt u een klacht indienen?” in de e-mail in kwestie voor de gemiddelde consument van aard is om een mogelijk verkeerd begrip van de zinsnede over “advocaten die gratis de rechten van alle abonnees verdedigen” te ondervangen. De Jury is bovendien van mening dat de website waarnaar de e-mail verwijst evenzeer duidelijk is over de draagwijdte van de dienstverlening van de adverteerder.

De Jury is van mening dat op die manier voldoende duidelijk wordt gemaakt voor de gemiddelde consument dat het in de e-mail vermelde aanbod slechts betrekking heeft op raad, advies of het via de adverteerder indienen van een klacht en geenszins op rechtsbijstand in de juridisch-technische betekenis van het woord.

De Jury haalt hierbij tevens aan dat zij van mening is dat de gemiddelde consument er in voldoende mate van op de hoogte is dat het voeren van een rechtszaak een dure aangelegenheid kan zijn, waarvan niet kan worden verwacht dat de kostprijs wordt gedekt met het betalen van het abonnementsgeld bij de adverteerder. De Jury is van mening dat dit des te meer geldt voor abonnees van de organisatie van de adverteerder, die op de hoogte zijn van de werking van de adverteerder, wiens missie voor het overige wel degelijk bestaat uit het verdedigen van de rechten van de consument.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden over de draagwijdte van de dienstverlening van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: TEST-AANKOOP
Product/Dienst: Juridische dienst Test-Aankoop
Media: E-mailing
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  15/02/2012