TELENET – 21/06/2005

Beschrijving van de reclame

Een affiche toont het lachend gezicht van een man in close-up. Tekst : « Waarom bel jij nog steeds met Belgacom ? »

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame boort de concurrent in kwestie de grond in, hetgeen niet door de beugel kan.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder bevestigde dat de reclame inderdaad uitgaat van Telenet en dat op het 0800 nummer meer inlichtingen kunnen worden bekomen over de voordeligere telefoontarieven van Telenet. Volgens de adverteerder is de vraagstelling niet denigrerend daar ze geen afbrekende of beledigende elementen bevat tav Belgacom of enige andere concurrent. Hij stelde dat de vraagstelling louter informatief en hypothetisch is en ze geen waardeoordeel inhoudt. Hij voegde er aan toe dat de antwoorden op de vraag alle kanten uit kunnen en ook negatief kunnen uitvallen voor Telenet.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze reclame de identiteit van de adverteerder niet vermeldt. Zij is van oordeel dat de kleuren en de vermelding van een telefoonnummer terzake onvoldoende zijn en deze reclame derhalve het risico inhoudt op misleiding mbt de identiteit van de adverteerder, hetgeen strijdig is met art. 23,1° en 3° WHPC. Anderzijds heeft de Jury vastgesteld dat in deze reclameboodschap een concurrent (in casu Belgacom) uitdrukkelijk wordt genoemd en aldus beantwoordt aan de definitie van vergelijkende reclame zoals bepaald bij art. 22, tweede lid, WHPC.
Vergelijkende reclame is echter enkel toegelaten indien aan de voorwaarden van art. 23 bis WHPC wordt voldaan. Terzake merkt de Jury op dat art. 23 bis §1, 3° WHPC als voorwaarde stelt dat de reclame “op objectieve wijze één of meer wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken van deze producten en diensten, waartoe ook de prijs kan behoren, met elkaar dient te vergelijken.” Met andere woorden kan in een reclameboodschap niet zomaar verwezen worden naar een concurrent, deze laatste mag enkel ter sprake worden gebracht voor zover kenmerken van zijn (concurrerende) producten of diensten worden vergeleken.
Aangezien deze reclameboodschap in kwestie geen objectieve vergelijking van één of meer wezenlijk, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken bevat, is de Jury dan ook van oordeel dat deze reclameboodschap niet beantwoord aan de voorwaarde van art. 23 bis §1, 3° WHPC. Op basis van art. 23, 1° en 3° en art.23 bis §1, 1° en 3°WHPC heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om deze reclame niet meer te verspreiden. Aangaande het verwijt kleinering heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren daar zij van oordeel is dat het om een neutrale vraagstelling gaat.

De adverteerder bevestigde dat hij de aanbeveling van de Jury zal naleven.

Adverteerder: TELENET
Product/Dienst: Telefonie
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Kleineren
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  21/06/2005