TELENET – 21/02/2011

Beschrijving van de reclame

Telenet vermeldt het volgende op haar website in verband met de optie Surf 10 :
“200 MB inbegrepen volume in België. Daarmee kan je:
o 20.000 e-mails (zonder bijlage) lezen of verzenden
o 4.000 webpagina's of 30.000 WAP-pagina’s bezoeken
o 800 video’s bekijken”.

Motivering van de klacht(en)

In de reclame wordt beweerd dat je met 200MB (200.000KB) 4.000 websites kan bezoeken. Omgerekend betekent dit dat Telenet de gemiddelde grootte van een website als 50KB heeft genomen (200.000KB / 4.000 = 50KB). Als webdeveloper deelde de klager mee dat een website kleiner dan 200KB eerder zeldzaam is. Hij stuurde een rekenblad met de groottes van 28 uiteenlopende in België bekende sites. Hieruit blijkt dat de gemiddelde grootte van populaire websites 797,855 KB bedraagt. Omgerekend komt dit neer op 250.672 webpagina's in 200MB. Dat is bijna 16x minder dan Telenet adverteert.

Verder beweert de reclame dat 800 video's kunnen bekeken worden met 200MB. Dat betekent 250KB per filmpje (200.000KB / 800 = 250KB). Een filmpje van 2 minuten en 51 seconden op youtube in slechtste kwaliteit is ongeveer 7MB groot. In 250KB geraakt dus maximaal 6 seconden film (171seconden / 7000KB * 250KB). In praktijk zal dat nog minder zijn omdat zo'n kort filmpje minder efficiënt geëncodeerd kan worden. Een gemiddeld filmpje is langer dan 6 seconden.

Als laatste wordt in de opsomming van wat je allemaal met 200MB kan doen de indruk gewekt dat je EN 20.000 e-mails kan verzenden EN 4.000 websites kan bezoeken EN 800 video's kan bekijken. Dit terwijl als je in de vorige zin 'EN' vervangt door 'OF' Telenet de bewering niet eens kan waarmaken.

Op de site is ook niet (gemakkelijk) terug te vinden hoe Telenet deze beweringen heeft berekend.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder verwees naar de websites van de overige operatoren om aan te tonen dat de mobiele sector min of meer dezelfde standaarden gebruikt..
Het is de bedoeling om de consumenten een idee te geven van hetgeen mogelijk is met 200 MB en dit bij een normaal gebruik.

Alles is natuurlijk afhankelijk van de grootte van de files.

- 200 MB = 204.800 KB. 10KB voor text only email is niet abnormaal ( zonder attachments). Zo komt Telenet tot 20.000 emails.
- 4000 webpagina’s view of pagina refreshes, betekent dus niet noodzakelijk steeds nieuwe pagina’ s. Bij een normaal gebruik van het internet, maakt men grotendeels gebruik van pagina refreshes.
- 800 video’s– hier zou je kunnen zeggen dat gemiddelde video grootte ondertussen geëvolueerd is, maar ook hier is het afhankelijk van welke soort filmpjes het gaat ( volledige videoclips of korte fragmenten bv op Facebook ). Er wordt dus uitgegaan een mix van type video’s.

De adverteerder deelde mee bereid te zijn om verduidelijking aan te brengen door de toevoeging “ of “ tussen de verschillende bullets en de toevoeging “ongeveer”.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame op de website het volgende vermeldt:
200 MB inbegrepen volume in België. Daarmee kan je:
-20.000 e-mails (zonder bijlage) lezen of verzenden
-4.000 webpagina’s of 30.000 WAP-pagina’s bezoeken
-800 video’s bekijken
(…)

De Jury is van oordeel dat deze wijze van voorstelling inderdaad de indruk kan wekken dat men én 20.000 e-mails kan lezen of verzenden, én 4000 webpagina’s kan bezoeken, én 800 video’s kan bekijken.

De Jury is van oordeel dat deze wijze van voorstelling van aard is om de consument te misleiden.

De Jury heeft ingevolge het schrijven van de adverteerder genoteerd dat hij voorstelt om dit te verduidelijken door middel van de toevoeging ‘of’ tussen de verschillende bullets, alsook door middel van de toevoeging ‘ongeveer’.

De Jury is van oordeel dat deze toevoegingen inderdaad de reclame zullen verduidelijken.

Met betrekking tot de eerste twee opsommingen (20.000 e-mails , 4000 webpagina’s) heeft de Jury opgemerkt dat deze inderdaad gelijklopend zijn met de beweringen van concurrerende ondernemingen die gelijkaardige diensten aanbieden op vlak van mobiel internet op je gsm.

Rekening houdend met het voorstel tot toevoeging van de termen “ongeveer” en “of” tussen de bullets en op voorwaarde dat deze termen effectief toegevoegd worden, heeft de Jury gemeend om geen opmerkingen te moeten formuleren met betrekking tot deze eerste 2 opsommingen.

Met betrekking tot de 3e opsomming (800 video’s bekijken), is de Jury echter van oordeel dat, rekening houdend met de argumentatie van de klager, alsook met de antwoorden terzake van de adverteerder, deze bewering overdreven overkomt en van aard is om de consument te misleiden.

Op basis van art. 88 en 90 van de wet op de marktpraktijken, alsook de art. 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel, heeft de Jury de adverteerder verzocht om

1) de toevoegingen ‘of’ en ‘ongeveer’ uit te voeren (zoals zelf voorgesteld door de adverteerder)

en

2) de bewering “800 video’s bekijken” ofwel aan te passen, ofwel een sterretje toe te voegen als verwijzing naar een verklarende tekst die de beperkingen of het uitgangspunt om tot die 800 video’s te komen, nader toelicht.

De adverteerder heeft bevestigd dat hij het nodige zal doen om “ofwel” en “ongeveer” toe te voegen en het aantal video’s zal aanpassen naar 200.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: TELENET
Product/Dienst: Surf 10
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  21/02/2011