TELENET – 04/04/2011

Beschrijving van de reclame

De advertentie met als titel “Internet tegen lichtsnelheid, nu voor iedereen” toont een stadsbeeld waar een lichtflits (gesymboliseerd door een geel mannetje) door de straten flitst. Tekst: Telenet stelt je Fibernet voor. Het nieuwe Internet tegen een nooit eerder geziene snelheid, waarmee je klaar bent voor alles wat de toekomst jou te bieden heeft. Surf voortaan met zoveel je wil tegelijk in huis, zonder snelheidsverlies. Kies vandaag voor Fibernet van Telenet en wij installeren gratis jouw draadloos internet. Bel voor info en voorwaarden (tel nr) of surf naar telenet.be. Fibernet, Internet tegen lichtsnelheid. In een rode kader: Nu gratis installatie draadloos internet.

Een banner vermeldt: Fibernet van Telenet. Het Internet van de toekomst staat nu voor jouw deur. Fibernet. Internet tegen lichtsnelheid, gevolgd door logo van Telenet.

Motivering van de klacht(en)

Telenet gebruikt het woord "fibernet", en verwijst in haar advertentie naar Internet tegen lichtsnelheid. De indruk wordt gewekt dat ze "fiber" of "fibre" aanbieden. Dit wekt bij een groot aantal consumenten de indruk dat er glasvezelverbinding tot in de woning (Fiber to the Home) wordt aangeboden, wat niet het geval is. Telenet heeft wel een ruggengraatnetwerk dat uit glasvezel bestaat, maar het aansluitnetwerk tot in de woningen bestaat uit coax kabelnetwerk, waarbij een upgrade van docsis 2.0 naar 3.0 werd gedaan. Deze reclame is dan ook misleidend.

De bewering “tegen lichtsnelheid” is eveneens misleidend. De klager verwees naar een berekening van de lichtsnelheid versus de pingtijd van de Telenet Fibernetverbindingen.

Ook de bewering “Internet tegen lichtsnelheid, “nu voor iedereen”, is misleidend, want niet iedereen die in het werkgebied van Telenet ligt kan aangesloten worden op Fibernet 60 en Fibernet 100 abonnementen. Er zijn verschillende regio’s waar onvoldoende netwerkcapaciteit is en waar Telenet derhalve slechts een beperkt aantal klanten per wijk kan sluiten op dergelijke abonnementen.

Het is ook misleidend dat Telenet gratis draadloze installatie vermeldt terwijl de kosten voor de installatie van een kabelaansluiting niet vermeld worden. Klanten die overstappen van een andere internetaanbieder hebben vaak geen actieve kabelaansluiting meer. In werkelijkheid zal een groot aantal nieuwe klanten nog bijkomende éénmalige kosten moeten betalen, terwijl ze gelokt worden met het woordje gratis.

De aanbieding/wedstrijd “1 jaar lang gratis fibernet” is eveneens misleidend. Als Shake-klant krijg je een veel kleinere korting dan beloofd wordt. Anderzijds beweert men dat men enkel snel genoeg moet zijn om de gele camionette aan te klikken, maar technisch klopt dit niet want er zijn andere factoren van belang (verbinding van je huis met de server, de computer die je hebt,…).

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde zijn standpunt mee mbt de verschillende klachten:

1. De slogan “ Internet tegen lichtsnelheid”:
Het gaat duidelijk om een “ hyperbolische reclame” die niet van aard is om te misleiden. Telenet gebruikt de slogan “ internet tegen lichtsnelheid “ om aan te duiden dat Telenet Fibernet super snel internet is. De gemiddelde consument weet dat dit niet effectief Internet tegen lichtsnelheid is - het is enkel een manier om duidelijk te maken dat het echt wel snel Internet is.

Het feit dat Telenet lichtsnelheid als hyperbool gebruikt, blijkt uit het feit dat lichtsnelheid in km/sec wordt uitgedrukt, dit terwijl Internet wordt uitgedrukt in data per seconde (bv. Kbps of Mbps/ sec). Het is nooit de bedoeling geweest van Telenet te insinueren dat de snelheid van haar internetproduct Telenet Fibernet 300 000 km/sec zou bedragen. Het gaat duidelijk om een ludieke actie ( geel mannetje) waarbij het kenmerk super snel in de verf wordt gezet.

Telenet heeft bovendien de lichtsnelheid op symbolische wijze als supersnel Internet gevisualiseerd door de lichtflits te gebruiken in haar advertenties.

2.De vermelding van “ nu voor iedereen” in de reclameslogan:
Telenet gebruikt de uitdrukking “ nu voor iedereen”, daar Telenet Fibernet aanvankelijk enkel voor een klein deel van haar klanten bestemd was ( Telenet Fibernet 60 en 100). Met Telenet Fibernet 40 stelt Telenet een internetproduct met zeer goede specificaties en een democratische prijs ter beschikking van alle Telenet klanten. Telenet beschikt over deze technische mogelijkheid. Telenet Fibernet 60 en Telenet Fibernet 100 zijn – zoals de klager stelt- enkel ter beschikking voor zover technisch mogelijk en beschikbaar op het installatieadres. Dit wordt vermeld op de website bij voormelde producten. In de communicatie zelf wordt vermeld “ voorlopig enkel als het technisch mogelijk en beschikbaar is op uw installatieadres” of wordt er verwezen naar de website “ meer info en voorwaarden zie www.telenet .be”.

3.Technische uitleg over fibertechnologie, glasvezel, productspecificaties:
Telenet heeft de slogan “ lichtsnelheid” gehanteerd, als zijnde supersnel internet. Hetgeen de consument dus te zien krijgt in de campagne is een uitdrukking van dit supersnel internet, zijnde internet tegen “ lichtsnelheid”.

Bovendien wil Telenet verduidelijken dat het niet fibernet is, maar Telenet Fibernet of Fibernet van Telenet. Telenet gebruikt de naam “Telenet Fibernet” of Fibernet van Telenet sinds 8 februari 2010 voor haar internetproducten. Telenet heeft de merknaam gedeponeerd als merk bij het Benelux merkenbureau.

Telenet heeft nooit beweerd dat Telenet Fibernet fiber to the home is. Telenet heeft nooit de termen “Fiber” of “Fibertechnologie” gebruikt.

Telenet is hierover steeds zeer transparant geweest.

Op de website werd een filmpje geplaatst “ Hoe werkt Fibernet », waarin op een duidelijke wijze wordt uitgelegd hoe het kabelnetwerk van Telenet eruit ziet en welke verbeteringen Telenet heeft aangebracht. Zo wordt vermeld dat Telenet “het overgrote deel” van haar kabelnetwerk vervangen heeft door glasvezelkabel. Er wordt nergens vermeld dat het volledige kabelnetwerk vervangen is door glasvezelkabel. Integendeel, wat betreft het laatste stukje coaxkabel tussen de straat en je huis wordt enkel gezegd dat dit geüpgraded werd via de Eurodocsis 3.0 technologie en modem. Er wordt nergens gesteld of beweerd dat dit laatste stukje kabel glasvezelkabel is. Volledigheidshalve dient te worden opgemerkt dat het laatste stukje coax geen verouderde techniek is. Onderzoek heeft aangetoond dat dit laatste stukje coax-kabel geen snelheidsverlies tot gevolg heeft.

Deze uitleg is ook gegeven tijdens de live gestreamde persconferentie. Op de online support pagina’s staat ook uitgelegd dat klanten deze snelheden bereiken dank zij de nieuwe modem.
Ook in de geschreven publiciteit of spots maakt Telenet nergens gebruik van Fiber of Fibertechnologie.

Telenet heeft nooit de intentie gehad haar klanten te misleiden en haar producten beter voor te stellen dan ze in realiteit zijn. Zo stelt Telenet niet alleen de theoretische maar ook de werkelijke snelheden ( isp-monitor) ter beschikking van haar klanten.

Telenet meent dan ook dat er geen sprake kan zijn van misleiding van de consument.

4.Promotie Gratis installatie draadloos Internet :
Op de website is bij fibernet een rubriek “installatie”. Daar worden de verschillende installatietypes en hun kostprijs vermeld. De kostprijs van een installatie draadloos Internet beloopt 50 EUR. Telenet rekent deze kostprijs thans niet aan. De vermelding “gratis installatie draadloos Internet” is dan ook geenszins misleidend.

Het feit dat gratis installatie draadloos Internet eveneens betrekking zou hebben op de bekabeling tussen de straat en je woning houdt geen steek. Dit is een éénmalige aansluitingskost, die volledig losstaat van de installatie draadloos Internet. Bij alle producten wordt op de Telenet website vermeld dat er een extra kost van 100 EUR kan aangerekend worden wanneer de klant nog geen kabelaansluiting heeft. Deze kost wordt dus enkel aangerekend bij de aansluiting van nieuwbouw woningen of bestaande woningen die nog geen aansluiting zouden hebben op het netwerk van Telenet. De meeste bestaande woningen beschikken over een kabelaansluiting, daar de kabel niet wordt verwijderd wanneer de bewoner wijzigt van operator. Ook bij Belgacom wordt onder installatie niet de aansluiting op het telecomnetwerk begrepen.

Rekening houdende met bovenvermelde opmerkingen is Telenet van oordeel dat de klachten ongegrond zijn en zij zich niet schuldig maakt aan een inbreuk op de regels inzake reclame-ethiek.

Jurybeslissing

Standpunt Jury in eerste aanleg

De Jury heeft vastgesteld dat de klachten betrekking hebben op de volgende punten:
1)het gebruik van de term “fiber”(Fibernet)
2)het gebruik van de slogan “internet tegen lichtsnelheid”
3)de vermelding “nu voor iedereen”
4)de vermelding “gratis draadloze installatie”
5)het aanbod/ de wedstrijd “1 jaar gratis Telenet Fibernet”.

Mbt het gebruik van de term “fiber” (Fibernet):

De Jury heeft terzake het advies ingewonnen van een onafhankelijk expert die meedeelt dat er een verschil is tussen Fiber tot the Node(FTTN) en Fiber to the Home (FTTH). Telenet heeft een netwerk waarbij de ruggengraat (backbone) voor een groot deel uit glasvezel bestaat, maar er wordt nog steeds een coaxkabel gebruikt vanaf de nodes. Aangezien Telenet niet beweert dat Fiber to the Home wordt gebruikt en aangezien een deel van de backbone effectief uit glasvezel bestaat, zou het gebruik van de term fiber niet foutief zijn. Echter om verwarring te vermijden is het aangewezen dat Telenet door middel van een sterretje zou vermelden dat het geen Fiber to the Home is.

Op basis van voorgaand advies en om misleiding te vermijden (art. 88 en 90 WMP en art. 3 en 5 ICC code), heeft de Jury de adverteerder verzocht om zijn reclame te wijzigen door dmv een sterretje (naast Fibernet) te vermelden dat het geen Fiber to the Home, maar Fiber to the Node betreft.

De Jury heeft genoteerd dat de adverteerder in zijn schrijven benadrukt dat het niet fibernet is, maar Telenet Fibernet of Fibernet van Telenet en dat deze merknaam gedeponeerd werd als merk bij het Benelux merkenbureau. Dienaangaande vestigt de Jury de aandacht op het feit dat Telenet in bepaalde reclameboodschappen enkel de term fibernet gebruikt en niet de gedeponeerde naam “Telenet Fibernet” of ‘Fibernet van Telenet”, wat niet consistent is.

Mbt de slogan “tegen lichtsnelheid”:

De Jury stelt vast dat in sommige reclameboodschappen mbt Fibernet de bewering “tegen lichtsnelheid” wordt gebruikt. In bepaalde andere reclameboodschappen mbt Fibernet gebruikt Telenet de bewoordingen “tegen nooit geziene snelheid”.

Mbt de bewering “tegen nooit geziene snelheid” heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Echter met betrekking tot de bewering “tegen lichtsnelheid” is de Jury van oordeel dat deze van aard is om de consument te misleiden op vlak van de snelheid.

De Jury is van oordeel dat indien Telenet “tegen lichtsnelheid” beweert in haar reclame (in sommige reclameboodschappen geaccentueerd door het gebruik van lichtflitsen), de gemiddelde consument zal denken dat het werkelijk tegen lichtsnelheid zal zijn en dit niet zal interpreteren als zijnde een overdrijving/hyperbool.

De Jury merkt op dat aangezien het in casu om een Fiber to the Node netwerk gaat en niet om een Fiber to the Home netwerk (terwijl dergelijke netwerken wel al bestaan in het buitenland), de bewering “tegen lichtsnelheid” onterecht wordt gebruikt en van aard is om de consument te misleiden.

Op basis van de art. 88 WMP en de art. 3 en 5 van de ICC code heeft de Jury de adverteerder verzocht om deze bewering “tegen lichtsnelheid” te wijzigen en bij gebreke daaraan deze reclame niet meer te gebruiken.

Mbt de vermelding « nu voor iedereen » :

De Jury heeft vastgesteld dat in de reclame de volgende slogan wordt gebruikt : Internet tegen lichtsnelheid, nu voor iedereen ».

De Jury heeft ingevolge het schrijven van de adverteerder genoteerd dat hij gekozen heeft voor de uitdrukking « nu voor iedereen », daar Telenet Fibernet aanvankelijk enkel voor een klein deel van haar klanten bestemd was (Telenet Fibernet 50 en 100), maar dat met Telenet Fibernet 40 Telenet over de technische mogelijkheid beschikt om dit aan alle Telenet klanten aan te bieden.

Mbt tot Telenet Fibernet 60 en 100 wordt op de website het volgende vermeld: « Telenet Fibernet 60/100 voorlopig enkel als het technisch mogelijk en beschikbaar is op uw installatieadres. »

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury gemeend dat de bewering « Nu voor iedereen » niet van aard is om de consument te misleiden en heeft zij derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren mbt dit punt.

Mbt de de bewering « gratis installatie draadloos internet » :

De Jury heeft ingevolge het schrijven van de adverteerder genoteerd dat op de website bij Fibernet onder de rubriek « installatie » de verschillende installatietypes en hun kostprijs vermeld worden. De kostprijs van een installatie draadloos Internet beloopt 50 EUR. De adverteerder heeft bevestigd dat deze kostprijs thans niet aangerekend wordt. De eenmalige aansluitingskost (bekabeling tussen de straat en de woning, 100 EUR) waarop de klager alludeert, staat los van de installatie draadloos Internet.

Gelet op voorgaande is de Jury van oordeel dat deze bewering « gratis installatie draadloos Internet » in de gegeven omstandigheden niet misleidend is.

Zij heeft derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren mbt dit punt.

Mbt de actie/wedstrijd « Fibernet 1 jaar gratis » :

De Jury heeft er nota van genomen dat de winnaars effectief het voordeel van 1 jaar gratis Telenet Fibernet kregen. Voor de shake klanten impliceerde dit, gelet op de systeemtechnische integratie, de waarde van Telenet Fibernet in een Shakeprijs.

De Jury is van oordeel dat de bewering « Fibernet 1 jaar gratis » in deze context niet misleidend van aard is.

De Jury heeft tevens genoteerd dat er verschillende elementen een rol kunnen spelen bij de slaagkans van de deelnemers aan de wedstrijd, zoals ondermeer de snelheid van de internetverbinding, de snelheid van de pc, de drukte op het Internet, de snelheid van de speler.

De Jury is van oordeel dat dit geen onverwachte of ongewone elementen betreffen, maar elementen die eigen zijn aan de aard van het « online spel ».

Rekening houdend met wat voorafgaat, is de Jury van oordeel dat de inhoud van de reclame niet misleidend is op dit vlak.

Zij heeft derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit vlak.

Gelet op wat voorafgaat, werd aan de adverteerder verzocht om zijn reclame te wijzigen (mbt de eerste 2 punten).

Standpunt adverteerder in hoger beroep

M.b.t. het gebruik van de term “fiber” (Fibernet):

De adverteerder benadrukte dat het al dan niet misleidend karakter van reclame niet moet worden beoordeeld vanuit het oogpunt van een technisch expert, maar vanuit het oogpunt van de gemiddelde consument, d.i. de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument. Bovendien kan er slechts sprake zijn van misleiding voor zover de beweerdelijk onjuiste indruk die door de reclame ontstaat van aard is om de consument ertoe te brengen “een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet zou hebben genomen”.
De gemiddelde consument waartoe de reclame van Telenet zich richt is geen technisch expert. Hij kent het verschil tussen “fiber to the Home” en “Fiber to the Node” niet en het maakt voor hem dan ook niet uit welk de onderliggende technologie is. Wat hem wel tot een transactie doet besluiten is het te verwachten resultaat: de concrete kenmerken zoals hogere up- en downloadsnelheid, hoger volume…
De reclame gebruikt geen termen zoals “fibertechnologie” of “fiber”, maar enkel “Telenet Fibernet” of “Fibernet van Telenet”. “Telenet Fibernet” werd als merk gedeponeerd.
Bovendien verwijst de reclame de bestemmelingen door naar de website www.telenet.be voor meer informatie, waar volledige informatie beschikbaar is mbt de technische kenmerken van het netwerk.

Bijgevolg is de adverteerder van oordeel dat de gemiddelde consument op geen enkele wijze wordt misleid doordat de reclame niet preciseert welk de onderliggende technologie is en dat er geen enkele inbreuk is.

M.b.t de slogan “internet tegen lichtsnelheid”:

De gemiddelde consument begrijpt dat hij de slogan in kwestie niet letterlijk moet opvatten en dat het eerder gaat om beeldspraak die ertoe strekt uitdrukking te geven aan het feit dat Telenet Fibernet nooit eerder gezien downloadsnelheden biedt. De adverteerder verwees terzake naar art. 84 WMPC, de voorbereidende werken van de wet en naar rechtsleer en rechtspraak om de toelaatbaarheid ervan te benadrukken.

Verweer klager

De adverteerder gebruikt niet alleen de termen “Telenet Fibernet” en “Fibernet van Telenet”, maar hij gebruikt zeer duidelijk de afzonderlijke term “Fibernet” (zowel in productlogo, begeleidende tekst op website). Het afzonderlijke woordmerk “Fibernet” is trouwens geregistreerd door een ander (Brits) bedrijf, dus Telenet heeft in principe helemaal niet het recht om het afzonderlijke woordmerk “Fibernet” te gebruiken, tenzij ze een overeenkomst zou hebben met het Brits bedrijf in kwestie.

Een Fiber to the Node netwerk heeft sterke technische beperkingen t.o.v. een Fiber to the Home netwerken en deze beperkingen (eigen aan de gebruikte coaxtechnologie EuroDOCSIS 3.0) weerspiegelen zich zeer duidelijk in de concrete productspecificaties (up-en downloadsnelheid, volume) van Telenet Fibernet (tabel ter illustratie). Er is een groot verschil in concrete productspecificaties tussen Fiber to the Home abonnementen die in Nederland worden aangeboden en Telenet Fibernet abonnementen, vooral op vlak van uploadsnelheid en datavolume. Bijgevolg blijkt overduidelijk dat de gemiddelde consument wordt misleid doordat Telenet Fibernet in de reclame wordt gepresenteerd in een context die in al haar kenmerken uitdrukkelijk naar Fiber to the Home verwijst: de productnaam, het lettertype, de foto, de mascotte en de visuele elementen. De reclame creeërt bij de gemiddelde consument te hoge verwachtingen en verwarring, daar hij bij het zien van de reclame denkt dat de internetdienst over een integraal glasvezelnetwerk wordt aangeboden. Hij verwees terzake naar discussies in het buitenland waar telecomaanbieders (zoals KPN, Tele 2 en UPC) vrijwillig elke verwijzing in hun reclame naar “fiber” of “glasvezel” schrapten om verdere discussie of rechtzaken te vermijden.

Wat de term “lichtsnelheid” betreft, is de klager van oordeel dat dit een knipoog is naar de lichtpulsen die door een glasvezelkabel worden gestuurd terwijl in werkelijkheid gebruik gemaakt wordt van een coaxnetwerk en EuroDOCSIS 3.0 technologie. De gemiddelde consument zal “lichtsnelheid” dan ook niet interpreteren als een overdrijving, maar als een verwijzing naar glasvezel.

Standpunt Jury in hoger beroep

I. ONTVANKELIJKHEID

Wat de ontvankelijkheid van het verzoek tot hoger beroep betreft, heeft de Jury vooreerst vastgesteld dat :

- het verzoekschrift tijdig ingesteld werd (02.03.2011) binnen de 5 werkdagen na de datum van verzending van de beslissing van de Jury van eerste aanleg (24.02.2011);
- de waarborg gestort werd;
- het verzoekschrift een duidelijke motivering van de reden voor het instellen van hoger beroep bevat.

Gelet hierop, heeft de Jury van hoger beroep het verzoekschrift ontvankelijk verklaard.

II. GEGRONDHEID

De Jury in hoger beroep heeft kennis genomen van de inhoud van de reclame voor Fibernet en van alle elementen en standpunten die terzake meegedeeld werden in dit dossier.

Mbt het gebruik van de term “fiber” (Fibernet):

De Jury in hoger beroep bevestigt dat de reclame dient te worden beoordeeld vanuit het oogpunt van de gemiddelde consument, d.i. de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument. Zij heeft deze reclame ook vanuit dit oogpunt onderzocht, ongeacht het feit dat de Jury in eerste aanleg het advies heeft ingewonnen van een onafhankelijke deskundige.

De Jury in hoger beroep is van oordeel dat het gebruik van de benaming “fibernet” de gemiddelde consument laat denken dat het om een netwerk gaat dat geheel uit glasvezel bestaat.

De Jury heeft genoteerd dat het ruggengraatnetwerk van Telenet inderdaad voor een groot deel uit glasvezel bestaat , maar dat het aansluitnetwerk tot in de woningen nog steeds uit coaxkabel bestaat.

De Jury in hoger beroep is derhalve van oordeel dat het gebruik van de term “fibernet” op zich niet foutief is, maar dat om verwarring of misleiding in hoofde van de consument te voorkomen het noodzakelijk is om te verduidelijken dat niet gans het netwerk uit glasvezel bestaat, dit door middel van een sterretje dat verwijst naar een duidelijke uitleg.

De Jury in hoger beroep bevestigt derhalve de beslissing van de Jury in eerste aanleg mbt dit punt.

Op basis van art. 88 en 90 WMP en art. 3 en 5 ICC code, verzoekt de Jury in hoger beroep om deze reclame te wijzigen door dmv een sterretje (naast Fibernet) te verduidelijken dat niet gans het netwerk uit glasvezel bestaat .

De Jury in hoger beroep voegt eraan toe dat het deponeren van de benaming “Fibernet” als merk, het gebruik van deze benaming niet rechtvaardigt in het kader van een commerciële communicatie daar de merknaam in dit geval niet alleen een merknaam betreft, maar gelijktijdig een claim inhoudt. Een claim dient men te kunnen rechtvaardigen. In casu kan Telenet niet aantonen dat gans haar netwerk uit glasvezel bestaat. Derhalve dringt een verduidelijking zich op om misleiding van de consument te voorkomen.

Mbt de slogan “tegen lichtsnelheid”:

De Jury in hoger beroep is van oordeel dat de gemiddelde consument begrijpt dat de slogan “tegen lichtsnelheid” niet letterlijk moet opgevat worden en dat het gaat om beeldspraak om de snelheid van het aangeprezen product in de verf te zetten. De Jury is van oordeel dat het duidelijk gaat om een hyperbool. De gemiddelde consument zal deze bewering niet in de letterlijke betekenis opvatten, maar als een overdrijving.

De Jury in hoger beroep is derhalve van oordeel geen opmerkingen te moeten formuleren mbt het gebruik van de slogan “tegen lichtsnelheid”.

De beslissing van de Jury in hoger beroep is definitief.

De adverteerder bevestigde dat hij de Jurybeslissing zal naleven.

Adverteerder: TELENET
Product/Dienst: Fibernet
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  04/04/2011