TELEBUREAU – 12/03/2008

Beschrijving van de reclame

De radiospot begint met een jingle.
Vrouwelijke stem: “Toujours seul ? Evidemment ! Si vous restez enfermé devant la télé, vous ne rencontrerez jamais quelqu’un. Secouez-vous et multipliez les opportunités ! Venez rejoindre des milliers de célibataires qui n’attendent que vous !”
Mannelijke stem: “Le Club. J’ai le choix.”
Vrouwelijke stem: “0903 99 409 pour les hommes. 1,12 euro la minute. 02 641 78 78 pour les femmes. Sur internet, tout le monde tape nrj.leclub.be sans les trois w.”
De vrouwelijke stem herhaalt “nrj.leclub.be” een tweede keer.

Motivering van de klacht(en)

De tekst “« Les hommes appellent le 0903 91 123. Les femmes appellent le 02 641 78 78 ou gratuitement le 0800 92 192. (Uniquement à partir d’une ligne fixe)” werd op de website www.leclub.be geplaatst. Maar dagelijks kon men op jongerenzenders reclame horen voor deze ontmoetingsclub. De klager stelt het niet te kunnen vatten dat hogere beltarieven worden aangerekend terwijl het andere geslacht kan genieten van normale beltarieven, zelfs gratis.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat het hanteren van een tariefverschil tussen mannen en vrouwen in een reclame geen inbreuk uitmaakt op enige wettelijke bepaling.

Vooreerst liet hij gelden dat de aangeboden dienst een bepaald evenwicht vereist tussen de mannelijke en de vrouwelijke gebruikers. De vrouwen bevinden zich niet in een vergelijkbare situatie als de mannen, daar zij ondervertegenwoordigd zijn: met andere woorden is er een gebrek aan vrouwelijke gebruikers. Om dit gebrek te compenseren genieten de vrouwen van een gunstiger tarief om hen aan te moedigen om gebruik te maken van de dienst. Als de mannen ondervertegenwoordigd zouden zijn, zou het systeem omgekeerd zijn en zouden de mannen minder moeten betalen dan de vrouwen. In een vergelijkbare situatie zouden de mannen op dezelfde wijze behandeld worden dan de vrouwen.

De adverteerder wees erop dat de sector in het algemeen gebruik maakt van deze techniek, zonder welke de ontmoetingsdiensten via telefoon niet doeltreffend zouden zijn, en die toelaat een gebruikspercentage te bekomen van ongeveer 48% voor de mannen en 52% voor de vrouwen.

Anderzijds zijn de diensten aangeboden aan mannen verschillend van de diensten aangeboden aan de vrouwen: In het eerste geval krijgen de mannen de mogelijkheid om in contact te komen met vrouwen, in het tweede geval krijgen de vrouwen de mogelijkheid om in contact te komen met mannen. Het gaat dus over verschillende diensten omdat de doelgroep die door de gebruikers gecontacteerd wordt verschillend is. Het verschillend tarief is te verklaren door het verschillend moeilijkheidsniveau om mensen uit de doelgroep te vinden die de dienst wil gebruiken.

De adverteerder merkte op dat er vele gevallen van zichtbare “discriminaties” bestaan, op basis van het geslacht, de leeftijd of sociaal statuut (bv. verminderd tarief voor werklozen …).

Ten tweede, merkte de adverteerder op dat de klacht niet op de inhoud van de reclame slaat maar op de inhoud van de dienst: de klager klaagt niet over het feit dat de reclame een verschillend tarief vermeldt, maar over het feit dat de adverteerder een verschil hanteert als integraal deel van de dienst. Hij wees erop dat de JEP enkel bevoegd is om te onderzoeken of de reclameboodschappen wel in overeenstemming zijn met de wettelijke en ethische bepalingen ter bescherming van het publiek/de consument en niet om de wettelijkheid van producten of diensten te beoordelen (art. 1 en 2 in fine van het Reglement van de JEP).

Jurybeslissing

Vooreerst heeft de Jury vastgesteld dat deze reclame duidelijk het verschil in tarief tussen mannen en vrouwen vermeldt. Zij is dus van mening dat deze niet van aard is de consument op dit punt te misleiden.

Dienaangaande merkte de Jury bovendien op dat wat het verhoogde tarief voor de mannen betreft, de radiospot in kwestie de kostprijs per minuut aankondigt, hetgeen conform is met artikel 20 van de IKK Code.

Wat de zogenaamde discriminatie tussen mannen en vrouwen betreft (zoals opgeworpen in de klacht), is de Jury van mening dat dit betrekking heeft op de door de adverteerder aangeboden diensten en niet op de inhoud van de reclame zelf.

Op basis van de art. 1 van haar Reglement, heeft de Jury “als taak om, rekening houdend met hun mogelijke invloed op het publiek, de commerciële en niet-commerciële reclameboodschappen te onderzoeken op hun conformiteit met de wettelijke en/of ethische bepalingen, met het oog op de bescherming van het publiek/de consument.”

Art. 2 van dit Reglement bepaalt tevens dat “de beslissingen van de Jury enkel de inhoud van de reclameboodschappen betreffen en niet op de aangeboden producten en/of diensten slaan.”

Gelet op wat voorafgaat en bij gebrek aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren wat de inhoud van de spot in kwestie betreft.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: TELEBUREAU
Product/Dienst: Le Club
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Andere
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  12/03/2008